Igangsetting av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2030-2032. Høring av forslag til planprogram.

Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020 – 2032 er i gang. (Arbeidet med arealdelen igangsettes først i 2020 og vil bli varslet senere.)

For å klargjøre kommuneplanprosessen skal det i henhold til plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram. 

Det er formannskapene i Asker, Røyken og Hurum som har vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker kommune 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogram bygger på et bredt politisk og faglig grunnlag. Fellesnemdas tre oppnevnte underutvalg har gitt føringer for programmets valg av satsingsområder, som vil bli utredet og videreutviklet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Frist for å gi innspill og råd til planprogrammet og til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er 20. mars 2019.

Se:
Forslag til planprogram
Forslag til planprogram (PDF)

Send høringsinnspill

Høringsinnspillene skal sendes via de tre kommunes høringsløsninger. På kommunenes sider ligger også forslag til planprogram og tilhørende saksdokumenter. Se linker:

Se også

 • Delprosjekt kommuneplan
  Fellesnemda utgjør et kommuneplanutvalg. Det er opprettet tre underutvalg til delprosjekt kommuneplan, med folkevalgte medlemmer fra de tre kommunestyrene: Underutvalg FNs bærekraftsmål, Underutvalg samfunnsutvikling og Underutvalg tjenesteutvikling.
 • Kunnskapsgrunnlag - Asker-statistikk
  Hvert halvår skal det legges ut statistikk for den nye kommunen. Asker-statistikken for første halvår 2019 er en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med kommuneplanen.
  Her finner du statistikk for første halvår 2019. 
 • Ungdomsmedvirkning: Askerkonsferansen
  Askerkonferansen 2018 ble arrangert i Asker rådhus på FN-dagen 24. oktober. Her deltok ungdom fra videregående skoler i Hurum, Røyken og Asker. Les Sluttrapport: Askerkonferansen 2018 (PDF)
 • Medvirkning: Nærdemokratiske ordninger
  Fellesnemda inviterte til åpen workshop om nærdemokratiske ordninger torsdag 11. oktober 2018. Tema var: "Hva trenger et lokalsamfunnsutvalg for å bidra til å utvikle levende lokalsamfunn med engasjerte og aktive innbyggere?", og over 50 personer deltok.
 • Innbyggerundersøkelsen, Opinion, Nye Asker 2018 (PDF)
  Opinion har på oppdrag fra nye Asker kommune gjennomført en innbyggerundersøkelse i et representativt utvalg av innbyggerne over 16 år i dagens Asker, Røyken og Hurum kommune. 

Kommer: