Eksterne rapporter tilhørende delprosjekt Eierskap og interkommunale samarbeid.

08.11.2017: Eksterne evalueringer av kommunaltekniske tjenester, eiendom og brannvesen:

De eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig organisering av eiendomsfunksjonen, kommunaltekniske tjenester og brannvesen for nye Asker kommune er nå ferdige. Rapportene er utarbeidet av analyseselskapene Deloitte (eiendom), Kinei (kommunaltekniske tjenester) og Agenda Kaupang (brann- og redningstjenester). Rapportene blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av overnevnte funksjonen i nye Asker.

Ledelsen i kommunen og i selskapene er bedt om å informere egne ansatte og involvere tillitsvalgte i den pågående prosessen. Videre er kommunalledelsen, styrene og tillitsvalgte invitert til å uttale seg om rapporten innen 29. november 2017.

Se rapportene:

Videre prosess 
10. november: Fellesnemnda behandler sak om prosess fram til vedtak om overordnet organisering av eiendom, brannvesen og kommunaltekniske tjenester i nye Asker.

Rådmannen har foreslått følgende framdriftsplan:

Medbestemmelse: Rådmannen forutsetter at ledere for de berørte enhetene, både i og utenfor egen organisasjon, ivaretar arbeidsgivers plikt etter lov og avtaleverk om å informere egne ansatte og involvere tillitsvalgte i den pågående prosessen. De berørte selskapene og kommunale enhetene vil bli bedt om å gi sine innspill til anbefalingene gitt i de eksterne rapportene. Fristen for dette er satt til 29. november 2017.

Rådmannen vil legge frem sine foreløpige vurderinger av fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjonen i nye Asker i egen sak for felles PSU og fellesnemnda 15. desember.

Delprosjekt «Eierskap og interkommunale samarbeid» (A/P 3: EIS) vil få saken til uttalelse 11. desember. Videre vil rådmennene i Hurum, Røyken og Asker legge fram sak til behandling i formannskapene 23. januar som går videre til kommunestyrene 30. januar. Delprosjekt A/P 3 «EIS» får saken til uttalelse 7. februar.

Rådmannens endelige innstilling om fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjonen i nye Asker legges frem til behandling for felles PSU og fellesnemnda 16. februar 2018.

Tidligere rapporter:
September 2017:
"Utredning av brannordning for nye Asker kommune" Agenda Kaupang (PDF)