Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune

Den eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig organisasjonsmodell for å ivareta brann- og redningstjenester i nye Asker kommune er nå ferdig. Det er analyseselskapet Agenda Kaupang som har utarbeidet rapporten. Rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av brann- og redningstjenester i nye Asker.

Se rapporten

Vurdering av modeller for organisering av brann- og redningstjenestene i nye Asker kommune (Agenda Kaupang) (PDF)

Rådmannen ber ledelsen i brannvesenene om å ivareta sin plikt om å informere egne ansatte og å involvere tillitsvalgte i den pågående prosessen.
Videre inviterer rådmannen kommunalledelsen, styrene og tillitsvalgte til å uttale seg om rapporten. Frist for tilbakemelding er onsdag 29. november 2017 kl. 12:00. Innspillene kan sendes til følgende e-post: post.nyeasker@asker.kommune.no

Om rapporten

Oppdraget har vært å vurdere fordeler og ulemper ved å organisere brannvesen i nye Asker som en egen kommunal virksomhet, eller som et interkommunalt selskap (IKS) mellom nye Asker og Bærum kommune. Organisasjonsformene skal vurderes ut fra følgende ni kriterier:

  • Demokratisk styring og kontroll
  • Beredskap og kundefokus
  • Samfunns-, tettsteds-, bolig-, og næringsutvikling
  • Samhandling med basisorganisasjoner for å optimalisere formålsbyggene og kvalitet på øvrig tjenesteproduksjon
  • Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø
  • Økonomi, inklusive ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene
  • Investeringer; styring-, risiko- og kostnadskontroll
  • Ansattes rettigheter
  • Gjennomføring av modell; transaksjonskostnader og overordnet organisasjonsplan og transaksjonsomkostninger

Agenda Kaupang har brukt tidligere rapport fra juni 2017 (link) som grunnlag for hvordan de to ulike modellene skal forstås. Vurderinger og analyse av hvordan modellene oppfyller kriteriene er basert på innspill fra intervjuer og konsulentenes egne vurderinger.

Videre prosess

10. november skal fellesnemnda behandle sak om prosess fram til vedtak om overordnet organisering av eiendom, brannvesen og kommunaltekniske tjenester i nye Asker.

Forhandlinger med Bærum:
Som det fremgår av saken, har Bærum kommune tatt initiativ til forhandlinger om fremtidig brannvesen mellom Bærum og dagens Asker kommune. Forhandlingsutvalget til Asker består av Askers representanter i fellesnemnda Lene Conradi, Leif F. Onarheim og Marianne Riis Rasmussen. I tillegg er Røykens representant i fellesnemnda, Håvard Vestgren, invitert som observatør i forhandlingen. Forhandlingene med Bærum skal etter planen gjennomføres i løpet av to møter i november 2017.

Rådmannen har, med forbehold om utfallet i forhandlingene med Bærum kommune, foreslått følgende framdriftsplan for fellesnemnda:

illustrasjon fremdriftsplan

Medbestemmelse: Rådmannen forutsetter at ledere for de berørte enhetene, både i og utenfor egen organisasjon, ivaretar arbeidsgivers plikt etter lov og avtaleverk om å informere egne ansatte og involvere tillitsvalgte i den pågående prosessen. De berørte selskapene og kommunale enhetene vil bli bedt om å gi sine innspill til anbefalingene gitt i de eksterne rapportene. Fristen for dette er satt til 29. november 2017.

Rådmannen vil legge frem sine foreløpige vurderinger av fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjonen i nye Asker i egen sak for felles PSU og fellesnemnda 15. desember.

Delprosjekt «Eierskap og interkommunale samarbeid» (A/P 3) vil få saken til uttalelse 11. desember. Videre vil rådmennene i Hurum, Røyken og Asker legge fram sak til behandling i formannskapene 23. januar som går videre til kommunestyrene 30. januar. Delprosjekt «Eierskap og interkommunale samarbeid» (A/P 3) får saken til uttalelse 7. februar.

Rådmannens endelige innstilling om fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjonen i nye Asker legges frem til behandling for felles PSU og fellesnemnda 16. februar 2018.