Samlede innspill til høringsrunden om lokalisering.

24. september ble mulighetsstudiet offentliggjort med høringsfrist til 19.oktober 2018. Det kom inn 89 merknader til mulighetsstudiet.

Merknadene er mottatt via lederlinjen, tillitsvalgtsapparatet, vernetjenesten og direkte til prosjektet. Alle merknader som er mottatt er samlet og vedlagt.  Mottaker er prosjektstyret for prosjektet A8 Lokalisering.
For å strukturere merknadene er de sortert pr. tjenesteområde. I tillegg er det noen merknader som er av mer generell karakter, og disse er sortert under «øvrige merknader».

Delprosjekt lokaliserings oppsummering av merknader i høringsrunden (PDF)

Les alle høringsinnspillene:

Saksgangen videre:

Vedtak og avgjørelse om lokalisering for de prioriterte områdene er planlagt i desember 2018. Viktige milepæler og aktiviteter for medbestemmelse er angitt under:

  • 21.11.2018 Dialogmøte
  • 26.11.2018 Rådmannens foreløpige forslag for lokalisering (til drøfting) 
  • 03.12.2018 Drøftingsmøte
  • 05.12.2018 AMU møter
  • 14.12.2018 PSU møte
  • Rådmannens endelige beslutning fattes etter 14.12.2018

 

Tilbake til delprosjekt Lokalisering