Foreslå kandidater til Eldrerådet i nye Asker. Frist 11. oktober 2019.

Etter valget 9. september skal det velges nye medlemmer til Eldrerådet. Eldrerådet blir et viktig medvirkningsorgan som skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for sin definerte målgruppe. De lovpålagte rådene; eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, har en forsterket status som høringsinstans. Sammenlignet med andre interessegrupperinger er rådene i større grad sikret å bli hørt i viktige saker som angår dem.

En viktig forutsetning for at kommunen får aktive og velfungerende medvirkningsorganer, er rådenes sammensetning og organisering. Det er viktig at medlemmene av rådene er representative for den målgruppen de skal ivareta i nye Asker kommune. I utkast til reglementet for Eldrerådet foreslås følgende om valg/sammensetning:

  • 9 medlemmer med 5 varamedlemmer i numerisk rekkefølge.
  • Minst 6 av eldrerådets faste medlemmer skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.
  • Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret.
  • Valgene gjelder for hele valgperioden, med mulighet til å fratre etter to år.
  • Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Begge disse skal ha fylt 60 år.

Kommunestyret skal vedta reglement og velge medlemmer til Eldrerådet 12. november 2019. Det er nedfelt i ny lovbestemmelse og forslag til ny forskrift om medvirkningsordninger at organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Forslag med navn på person og begrunnelse sendes til politisk sekretariat i Asker kommune, RadiAsker@asker.kommune.no

For å kunne få forslagene frem til behandling, må disse være kommunen i hende senest 11. oktober 2019.