Foreslå kandidater til Råd for personer med funksjonsnedsettelse i nye Asker. Frist 11. oktober 2019.

Etter valget 9. september skal det velges nye medlemmer til Råd for personer med funksjonsnedsettelse. Dette blir et viktig medvirkningsorgan som skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for sin definerte målgruppe. De lovpålagte rådene; eldreråd, ungdomsråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, har en forsterket status som høringsinstans. Sammenlignet med andre interessegrupperinger er rådene i større grad sikret å bli hørt i viktige saker som angår dem.

En viktig forutsetning for at kommunen får aktive og velfungerende medvirkningsorganer, er rådenes sammensetning og organisering. Det er viktig at medlemmene av rådene er representative for den målgruppen de skal ivareta i nye Asker kommune. I utkast til reglement, foreslås følgende om valg/sammensetning i Råd for personer med funksjonsnedsettelse:

  • Rådet skal ha 9 medlemmer med 5 varamedlemmer i numerisk rekkefølge.
  • Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret.
  • Valgene gjelder for hele valgperioden, med mulighet til å fratre etter to år.
  • Rådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer.

Kommunestyret skal vedta reglement og velge medlemmer til rådet 12. november 2019. Det er nedfelt i ny lovbestemmelse og forslag til ny forskrift om medvirkningsordninger at organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse, for eldre og for ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Forslag med navn på person og begrunnelse sendes til politisk sekretariat i Asker kommune, RadiAsker@asker.kommune.no

For å kunne få forslagene frem til behandling, må disse være kommunen i hende senest 11. oktober 2019.