Nye Asker skal opprette et ungdomsråd for den nye kommunen. Nå trenger vi deg mellom 15 og 18 år til å påvirke politiske saker som berører barn og ungdom.

Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen, og det avholdes ca ett møte i måneden. Medlemmene i ungdomsrådet får betalt godtgjøring for møtene.

Eksempler på saker som ungdomsrådet skal uttale seg om er skoletilbud, transportløsninger, miljø- og klimatiltak, aktivitetstilbud, helsetilbud for unge, skolefritidsordninger og byutvikling.

Hvis du bor i Asker, Røyken eller Hurum kommune og ønsker å bidra til at de unge får et enda bedre sted å vokse opp, oppfordrer vi deg til å søke om å bli medlem i ungdomsrådet. Som medlem av ungdomsrådet vil du også få en gylden mulighet til å lære mer om hvordan utvikling av samfunnet, politikk og demokratiet fungerer i praksis.

De eneste kriteriet som stilles for kunne bli medlem i ungdomsrådet er at du er i alderen 15 – 18 år og at du er bosatt i nye Asker kommune. 

  • Søknadsfrist er mandag 30 september.
    Dersom du ønsker å bli medlem i ungdomsrådet, bruk skjemaet under:

Søknad om å bli med i ungdomsrådet for nye Asker kommune

Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen, som har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Når politikere skal behandle politiske spørsmål som berører ungdom, skal ungdomsrådet få mulighet til å komme med sine innspill og synspunkter før politikerne skal ta en endelig beslutning.
Ungdomsrådet skal bestå av 11 personer. Medlemmene oppnevnes av kommunestyret og velges for 2 år av gangen. Alle medlemmene må være i alderen 15 – 18 år, og ha bostedsadresse i nye Asker kommune. Utover dette, er det ingen krav som stilles for å delta i ungdomsrådet.

Når kommunestyret skal velge medlemmer, vil de se på ungdomsrådets sammensetning, slik at medlemmene til sammen representerer kommunens ungdom på en god måte. Dette gjelder både kjønn, alder, bosted og interesser. 

Hvordan arbeider ungdomsrådet?

Ungdomsrådet har møte ca. én gang i måneden, bortsett fra i sommerferien. Møtene foregår på ettermiddagen og vil arrangeres i Asker rådhus. Det kan også bli aktuelt å arrangere møter i andre tettsteder i kommunen. Hvis reiseveien er lengre enn 10 km, så kan man få dekket reisekostnader.
I god tid og senest én uke før hvert møte, får medlemmene tilsendt en møteagenda som inneholder en gjennomføringsplan og informasjon om alle sakene som skal behandles.

På møtene gjennomgår medlemmene sakene og blir enige om hvilke anbefalinger de skal gi videre til de folkevalgte. Det vil alltid være en fra kommunen som har god kunnskap om sakene som diskuteres, og som vil hjelpe medlemmene til å sette seg inn i sakene. I større saker kan det være aktuelt å jobbe med sakene over flere møter, før man kommer til en endelig beslutning.

Det vil bli laget en protokoll for møtene. Protokollen inneholder en oversikt over hvem som var til stede på møtet, hvilke saker som ble behandlet og hva ungdomsrådet ble enige om å formidle videre til politikerne. Ungdomsrådets anbefalinger vil bli en del av sakspapirene som politikerne tar utgangspunkt i når de skal behandle saken.

Hvordan velges medlemmer til ungdomsrådet?

Søknadsfrist er mandag 30. september. Senest onsdag 2. oktober blir aktuelle kandidater invitert til et kandidattreff. Kandidattreffet arrangeres onsdag 16. oktober fra kl. 14:30 – 18:00 i Asker rådhus. Her vil det bli mer informasjon om ungdomsrådet, samt presentasjon av medlemmer og gruppearbeid. Etter kandidattreffet vil en valgkomité foreslå medlemmer for det nye kommunestyret, som oppnevner medlemmer til ungdomsrådet på kommunestyremøte 12. november 2019. Ungdomsrådets medlemmer blir valgt for de neste 2 årene, og vil ha sitt første møte etter nyttår. På ungdomsrådets første møte skal medlemmene bli enige om hvem som skal være leder og nestleder.

For spørsmål om ungdomsrådet, ta kontakt på e-post:
ungdom@asker.kommune.no