Formål

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom tilskudd til kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene i Hurum, Røyken og Asker.

Hvem kan søke

  1. Lag og foreninger hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune og som er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Det gjelder innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to kommuners lag og foreninger.
  2. Institusjoner, museer, profesjonelle osv. hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune. Prosjektet må være et samarbeid mellom deltagere fra minst to av kommunene.

Kriterier for søknaden

Det kan søkes om støtte til produksjoner og/eller fremføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold av uttrykk innen kunst, kultur, idrett og friluft.

Arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og åpent for alle.

Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.

Kommunale virksomheter kan bli vurdert, men det forutsetter at de har et samarbeid med frivillige organisasjoner. Eksempler på det kan være at kulturskolene samarbeider med teater- eller musikkorganisasjoner. Eventuelle samarbeidstiltak mellom kommunale virksomheter må finansieres innen vedtatt budsjettrammer. 

Det kan ikke søkes støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger i de tre kommunene til samme prosjekt.

Det ses spesielt etter prosjekter med stor samarbeidsfaktor, hvor flere lag og foreninger fra flere kommuner lager noe nytt sammen.

Slik søker du 

Send inn søknad via  elektronisk søknadsskjema

Søknaden skal ha følgende vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse, mål/begrunnelse
  • Beskrivelse av samarbeidspartnere
  • Prosjektbudsjett (budsjettet skal ikke inneholde utgifter til administrasjon eller bevertning. Det skal komme frem av budsjettet om man søker tilskudd fra andre tilskuddsordninger.)
  • Markedsføringsplan
  • Rapport og regnskap må sendes inn senest to måneder etter at arrangementet/prosjektet har funnet sted.

Søknadsfrist

  • 1. februar 2019 for prosjekter som skal gjennomføres våren 2019.
  • 22. mai 2019 for prosjekter som skal gjennomføres høsten 2019.

Søknadene behandles av et felles administrativt utvalg fra de tre kommunene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Har du mottatt støtte i form av underskuddsgaranti, må du også fylle ut tilsendt underskuddsbilag og legge ved kopier av bilag.

Send inn rapporten med vedlegg via elektronisk skjema.

Spørsmål

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Hilde Wahl, hilde.wahl@asker.kommune.no.