Formål

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom tilskudd til kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene i Hurum, Røyken og Asker.

Hvem kan søke

  1. Lag og foreninger hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune og som er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Det gjelder innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to kommuners lag og foreninger.
  2. Institusjoner, museer, profesjonelle osv. hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune. Prosjektet må være et samarbeid mellom deltagere fra minst to av kommunene.

Kriterier for søknaden

Det kan søkes om støtte til produksjoner og/eller fremføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold av uttrykk innen kunst, kultur, idrett og friluft.

Arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og åpent for alle.

Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.

Kommunale virksomheter kan bli vurdert, men det forutsetter at de har et samarbeid med frivillige organisasjoner. Eksempler på det kan være at kulturskolene samarbeider med teater- eller musikkorganisasjoner. Eventuelle samarbeidstiltak mellom kommunale virksomheter må finansieres innen vedtatt budsjettrammer. 

Det kan ikke søkes støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger i de tre kommunene til samme prosjekt.

Slik søker du 

Send inn søknad via  elektronisk søknadsskjema

Søknaden skal ha følende vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse, mål/begrunnelse
  • Beskrivelse av samarbeidspartnere
  • Prosjektbudsjett (budsjettet skal ikke inneholde utgifter til administrasjon eller bevertning. Det skal komme frem av budsjettet om man søker tilskudd fra andre tilskuddsordninger.)
  • Markedsføringsplan
  • Rapport og regnskap må sendes inn senest to måneder etter at arrangementet/prosjektet har funnet sted.

Søknadsfrist

  • 1. februar 2018 for prosjekter som skal gjennomføres våren 2018.
  • 22. mai 2018 for prosjekter som skal gjennomføres høsten 2018.

Søknadene behandles av et felles administrativt utvalg fra de tre kommunene.

Spørsmål

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Hilde Wahl, hilde.wahl@asker.kommune.no.