Dette skjer frem mot etablering av ny kommune 1. januar 2020, og slik styres arbeidet.

2016

30. juni

Alle kommuner skal ha fattet vedtak for eller imot kommunesammenslåing. Kommunene må oversende vedtak og begrunnelser til fylkesmannen.

September

Det blir oppnevnt en fellesnemnd av og blant folkevalgte i kommunene Asker, Røyken og Hurum. Fellesnemnda skal ha tre representanter fra hver kommune og får som mandat å forberede kommunesammenslutningen. Fellesnemnda skal blant annet utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensatt utvalg. Det er planlagt konstituerende møte den 30. september 2016.

1. oktober

Fylkesmennene skal vurdere om kommunenes vedtak er i tråd med målene for reformen og gi sine anbefalinger om ny kommunestruktur i sin region til regjeringen.

30. november

Fylkeskommunene må fatte vedtak om ny regionstruktur – Regjeringen har varslet at de ønsker 10 – 12 regioner som erstatning for dagens fylkeskommuner.

2017

Sommer

Forslag til ny kommune- og fylkesinndeling skal sluttbehandles i Stortinget.

2019

September

Kommunevalg.

Oktober

Nytt kommunestyre konstitueres.

2020

1. januar

Den nye kommunen skal være operative og i drift. Frem til da vil kommunene være egne kommuner/rettssubjekter som i dag. Den nye kommunen skal hete Asker kommune.