Dette skjer frem mot etablering av ny kommune 1. januar 2020.

2016

30. juni

Frist for kommunene til å gjøre vedtak for eller imot kommunesammenslåing. Kommunene må oversende vedtak og begrunnelser til fylkesmannen.

September

Det blir oppnevnt en fellesnemnd av og blant folkevalgte i kommunene Asker, Røyken og Hurum. Fellesnemnda skal ha tre representanter fra hver kommune og får som mandat å forberede kommunesammenslutningen. Fellesnemnda skal blant annet utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensatt utvalg. Det er planlagt konstituerende møte den 30. september 2016.

1. oktober

Fylkesmennene vurderer om kommunenes vedtak er i tråd med målene for reformen og gi sine anbefalinger om ny kommunestruktur i sin region til regjeringen.

30. november

Fylkeskommunene fatter vedtak om ny regionstruktur – Regjeringen har varsler at de ønsker 10 – 12 regioner som erstatning for dagens fylkeskommuner.

2017

1. april 

Rådmann for nye Asker kommune ansatt. 

8. juni

Stortinget behandler kommunereformen

1. juli

Ny politisk struktur vedtatt.

September

Kongelig resolusjon

2018

1. januar

Administrativ struktur vedtatt 

1. juli

Toppledergruppe ansatt

2019

September

Kommunevalg.

Oktober

Nytt kommunestyre konstitueres.

2020

1. januar

Den nye kommunen skal være operative og i drift. Frem til da vil kommunene være egne kommuner/rettssubjekter som i dag. Den nye kommunen skal hete Asker kommune.