– Det er godt å vokse opp i Asker

Dette viser nye tall fra Folkehelseinstituttets (FHIs) nye oppvekstprofil for Asker kommune.

Oppvekstprofilen fra FHI viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

– Jeg er svært glad for at unge i Asker opplever det som godt å vokse opp i kommunen vår. Vi ligger godt an sammenlignet med fylket og i landet for øvrig på de aller fleste indikatorene, sier ordfører i Asker, Lene Conradi.

Asker kommune skal levere likeverdige tilbud til barn og unge, uavhengig av hvor de bor, enten det dreier seg om skolehelsetjenester eller treffsteder for unge på fritiden. Kommunen benytter allerede en rekke indikatorer i FHIs oppvekstprofil i sitt planarbeid, som den nye temaplanen for oppvekst, og vil fortsette med dette fremover.

Ønsker seg flere treffsteder for unge

De unge i Asker rapporterer om at de er trygge og fornøyde i lokalmiljøet sitt, noe som er viktig for en god oppvekst. Samtidig ønsker de seg flere treffsteder.

– Dette er tall vi kjenner godt fra Ungdataundersøkelsene. Vi tar med oss dette når lokalsamfunnene skal utvikles i tiden fremover. Ungkultur vil spille en sentral rolle i å sikre et likeverdig fritidstilbud, åpne møteplasser for unge i kommunen og vi er allerede i gang med å etablere nye treffplasser i den nye kommunen. I dette arbeidet er det viktig for oss å legge til rette for at ungdommen selv får være med på å skape møteplassene de ønsker seg, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.

Lavere frafall i videregående skole

– Asker har lavere andel frafall i videregående skole, sammenlignet med Viken og landet forøvrig. Det er gode tall for Asker, men det er et viktig å stadig jobbe for å redusere denne andelen. For kommunen handler det blant annet om å gi elevene et godt grunnlag gjennom tiden i grunnskolen, sier Lund.

Foreldreinvolvering

Asker kommune ligger relativt høyt når det gjelder rapportert bruk av alkohol og cannabis.

– Vi har vedtatt rusforebygging som et felles forebyggende innsatsområde sammen med politiet. Her vil vi ha særlig fokus på foreldreinvolvering som rusforebyggende strategi fremover. Dette fordi vi vet at foreldre har stor innflytelse som grensesettere på sine barn, sier Lund.

Om FHIs oppvekstprofiler

Alle kommuner og bydelene i de fire største byene får sin egen profil. Profilene er utarbeidet etter mønster fra folkehelseprofilene for kommunene.

Oppvekstprofilene er utarbeidet i samarbeid mellom fem ulike direktorater og Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra 0–24-samarbeidet.

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst, blant annet at de føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet, og at de får god tilknytning til skole og etter hvert også arbeidsliv. I tillegg har psykisk og fysisk helse, økonomi og levekår betydning.

De nye oppvekstprofilene inneholder statistikk om disse forholdene i kommunen og omtaler mulige virkemidler som kommunen kan benytte.

Her kan du lese hele oppvekstprofilen for Asker.