Får 6,2 millioner til forskning på digital læring

Midlene fra Forskningsrådet går til å forske på hvordan digitale verktøy gir elever og lærere nye muligheter for bedre læring.

På landsbasis ligger Asker langt fremme på arbeidet med digitale ferdigheter i skolene. Alle elevene har en Chromebook, og de siste årene har kommunen gjennomført et omfattende kompetansehevingsprogram for alle lærere i prosjektet «Digital læring i askerskolen».

– Nå får kommunen til sammen seks år med grundig forskning på digital læring. I følge forskningsmiljøene finnes ingen andre slike resultater hverken i Norge eller Europa, sier direktør for oppvekst, Kai Erik Lund.  

Pengene Asker har fått tildelt skal forske på hvordan kommunen jobber videre med skoleutvikling basert på kompetanse og teknologi.

– Vi jobber med implementeringen av den nye læreplanen. Digitale ferdigheter er svært sentralt og vi skal jobbe videre med styrking av lærerens ferdigheter. Midlene skal gå til å forske på hvordan digitale verktøy gir elever og lærere nye muligheter for bedre læring, sier Lund.

Lite forskning på feltet

Over halvparten av landets kommuner har fattet vedtak om at alle elever skal ha hver sin digitale enhet til læringsarbeid i skolen, det være seg en iPad, Chromebook eller pc, det som i forskningslitteraturen kalles 1:1 satsing.

Den digitale transformasjonen av grunnskolen krever en ny tilnærming til undervisning og klasseledelse – og representerer nye utfordringer for skoleledere og skoleeiere.

– Kommuner og skoler trenger mer systematisk koordinering og erfaringsdeling i pedagogisk utviklingsarbeid, for å få bedre forståelse av hvordan ny teknologi endrer betingelsene for pedagogisk arbeid i de ulike skolefagene. Det finnes lite forskning på feltet, som har strukket seg over tid. Dette forskningsprosjektet vil gi oss innsikt i effektene av satsingen på digitale verktøy, og vil også kunne komme andre kommuner til gode, sier Lund.

Læringsløyper

Prosjektmidlene går til «Læringsløyper», en ny modell for styring, ledelse og pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner der hver elev har egen digital enhet, såkalt 1:1 dekning. Prosjektet strekker seg over tre år.

"Læringsløyper for digital læring" er en metodikk for skoleutvikling som baserer seg på Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa sin metodikk med realfagsløyper.

– Modellen tar utgangspunkt i at grunnleggende digitale ferdigheter og digital undervisningsmetodikk allerede er etablert. Modellen er nyttig for kommuner som skal arbeide videre med digital transformasjon av utdanningen, sier oppvekstsjefen.

Kompetanseheving av lærere

I tillegg til satsingen på skoleutvikling gjennom metodikken med læringsløyper, har kommunen mange tiltak for kompetanseheving av lærere.

– Kurs, webinarer og veiledning ute på skolene skal hjelpe lærerne å undervise etter de nye læreplanene som innføres fra høsten, forteller Lund. Til dette arbeidet er det blant annet frikjøpt dyktige lærere fra skolene.

I arbeidet vil kommunen fokusere på erfaringsdeling av undervisningsmetodikk både lokalt på skolene, mellom lærerne i kommunen og med lærere i andre kommuner.

Hard konkurranse

Konkurransen har vært hard. Forskningsrådet mottok 110 søknader. 33 prosjekter får finansiering. På grunn av den store interessen har flere støtteverdige prosjekter fått avslag.  

Ler mer om tildelingen fra Forskningsrådets hjemmesider.