Bærekraftspris til Asker kommune

Asker kommune vant Bærekraftsprisen for beste implementering av FNs bærekraftsmål i Økonomi- og handlingsplan 2021–2024 på årets Framsiktkonferanse.

Bilde av forsiden av Asker kommunes digitale Handlingsprogram for 2021-2024

Prisen er en nyvinningen for året og premierer den økonomiplanen som tar opp i seg FNs bærekraftsmål på en best mulig måte.

Globale utfordringer, lokale løsninger

- Det er jo litt ekstra stas at vi får denne prisen for vårt aller første handlingsprogram i den nye kommunen vår. Vi startet sammenslåingsprosessen mellom Røyken, Hurum og Asker omtrent samtidig som FNs bærekraftsmål ble vedtatt - og de folkevalgte var tidlig ute med å si at den nye kommunen skulle bygges på bærekraftsmålene, sier Kristine Andenæs, leder for Strategi og utredning i Asker kommune, som mottok prisen på vegne av kommunen.

- Utfordringene er globale, men mye må løses lokalt. Vi har funnet vår måte å implementert målene i kommuneplan og i handlingsprogrammet, og nå er vi i gang med å utarbeide temaplaner som skal følge opp dette videre, slik at bærekrafsmålene implementeres som en rød tråd gjennom hele plansystemet vårt. Bærekraftsmålene har mange fine ord, men det er også viktig at vi gjør ord til handling, og det betyr at vi må måles på det vi skal gjøre, sier Andenæs.

Det er 40 kommuner som har implementert bærekraftsmålene i sine økonomiplaner og hensikten med prisen er å få flere kommuner til å tenke i disse baner. De nominerte kommunene til årets pris var Lillestrøm, Nesodden og Asker kommune.

Prisen ble delt ut av statssekretær i kommunal- og moderniseringsminister Paul Chaffey under den heldigitale todagerskonferansen Brukerforum 2020. Den samler nesten 1 000 deltakere fra kommuner over hele landet.

Juryens begrunnelse

- Vi har lagt vekt på at Asker har greid å anvende FN bærekraftmål på lokale forhold og at de viser hva disse målene betyr både på kommunenivå og for de ulike tjenestene. Videre har vi lagt vekt på at kommunen har et klimabudsjett, har satt seg mål for reduksjon i utslipp av klimagasser, at disse målene følges av konkrete, kvantifiserte tiltak og at man har klimaregnskap, sier fagansvarlig i Framsikt Jo Audun Øverby, leder for juryen.

- Endelig er det en tydelig sammenheng fra den overordnede samfunnsdelen til den operative økonomiplanen ved at kommunen bruker de samme målene i hele plansystemet og at disse er knyttet til bærekraftmålene på begge nivå, avslutter han.

Lese vårt forslag til Handlingsprogram og budsjett for 2021-2024 her

Fakta om Framsikts Bærekraftspris

Beste implementering av FN bærekraftmål i økonomi- og handlingsplan for 2021–2024. Kriterier


Kommunene er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisere bære¬kraft¬målene i Norge. De har nærhet til befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig er de ansvarlig for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.

I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» slår Regjeringen det fast at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Bærekraftsmålene skal derfor være en del av kommunenes samfunns- og arealplanlegging.

Med denne prisen ønsker vi å hedre en kommune som aktivt bruker handlingsdelen for 2021–2024 til å følge opp bærekraftmålene i sin kommune.

Vi ser etter kommuner som:

  • Aktivt bruker bærekraftmålene som et grunnlag for handlingsdelen
  • Har greid å operasjonalisere bærekraftmålene
  • Har innarbeidet alle tre dimensjoner (miljø, sosial, økonomisk bærekraft)
  • Har satt mål for klimautslipp
  • Har klimabudsjett med klimatiltak som del av økonomiplanen

I tillegg vil det telle positivt om kommunen har tiltak i økonomiplanen som er koblet til bærekraftmålene, og dersom bærekraftmålene i økonomiplanen er forankret i samfunnsdelen.