Asker fram mot 2024

Gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne, Askers første klimabudsjett og en krevende økonomisk situasjon, er noen av hovedsakene i kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2021-2024.

Bilde av barn og voksen i barnehagen

Kort fortalt

  • Handlingsprogrammet er kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett og investeringer for 2021, og økonomiplan for de neste fire årene.
  • For første gang inneholder handlingsprogrammet et klimabudsjett for å redusere utslipp.
  • Handlingsprogrammet bygger på målene fra kommuneplanen, som er tuftet på FNs bærekraftsmål om god helse, god utdanning, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene.

Tirsdag 15. september la kommunedirektør Lars Bjerke fram forslag til Handlingsprogram og budsjett 2021-2024 for formannskapet.

Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Asker kommune ønsker å bidra i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser, og foreslår nå sitt første klimabudsjett.

– Vi ønsker å bidra til reduksjon av klimagassutslipp gjennom vår rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Viktig rolle som pådriver

Han sier kommunen har en viktig rolle som pådriver for å få gjennomført klimatiltak i Asker-samfunnet.

– Støtteordninger og tilskudd, formidling av kunnskap, holdningsskapende arbeid og motivere til handling, er noen av grepene for å få innbyggerne våre til å ta gode klimavalg i hverdagen.

God økonomi, mye gjeld

Asker kommune har god økonomi. Det skyldes høye inntekter. Samtidig er kostnadsnivået forholdsvis høyt, sammenlignet med andre kommuner. Kommunen har også høy gjeld.

– Vi foreslår to grep for å hindre gjelden i å øke i den neste fireårsperioden. Nye investeringer skal vurderes opp mot vedtatte investeringer, og salg av kommunale eiendommer, sier kommunedirektøren.

Koronapandemien svært utfordrende for kommunen

Siden mars har kommunen forsøkt å balansere en svært krevende krisehåndtering med ordinær drift for å sikre de lovpålagte tjenestene.  

Mindre skatt, økte sosialhjelpsutgifter og økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene i forbindelse med pandemien, utfordrer kommuneøkonomien. Foreløpig vet ikke kommunen om de økte utgiftene vil bli kompensert for.

– Mye tyder på at 2021 også vil bli preget av pandemien. Vi har forventninger til at nasjonale myndigheter kompenserer for de faktiske koronarelaterte utgiftene vi har hatt og kommer til å ha, sier Bjerke.

Gode tjenester nær deg

Handlingsprogram 2021-2024 skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtids­rettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger.

– Vi skal sikre at tjenestene våre har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. For å få til dette, vil vi satse på innovasjon, digitalisering, medborger­skap og samskaping for å møte fremtidens utfordringer, sier kommunedirektøren.  

Ønsket innspill

Formannskapet vedtok 15. september å sende kommunedirektørens forslag til handlingsprogram på høring (høringen er avsluttet).

Handlingsprogrammet vedtas endelig av kommunestyret før jul.