Løfte om et bærekraftsløft

Asker kommune har sammen med elleve andre kommuner og tre fylkeskommuner vært pådriver for å etablere Bærekraftsnettverket.

Bærekraftshjulet
Foto: un.org

Tirsdag 26. mai blir det nasjonale Bærekraftsnettverket konstituert.

Asker vil, sammen med Bærum, Trondheim, Rana, Ålesund, Bodø, Haugesund, Karmøy, Kristiansand, Kristiansund, Molde og Stavanger kommune, og Møre og Romsdal, Trøndelag og Viken fylkeskommune, være pådrivere for bærekraftig utvikling lokalt og globalt.

«Bærekraftsløftet er både et løfte og et løft. Det inneholder en forpliktelse til lokal innsats for å oppfylle bærekraftsmålene, men også erkjennelsen at et slikt løft ikke er mulig å få til uten et tett og godt samarbeid mellom alle samfunnsaktører i en nasjonal og global dugnad, sier kommunedirektør i Asker, Lars Bjerke.

Han har ledet den konstituerte styringsgruppen frem til den formelle styringsgruppen blir valgt 26. mai. Denne vil deretter konstituere seg selv.

KS støtter aktivt opp om kommunesektorens bærekraftsarbeid

- Bærekraftmålene berører alle deler av kommunesektorens arbeid. FNs generalsekretær har selv uttalt at vi ikke når bærekraftsmålene uten lokal innsats. Det er derfor veldig viktig at så mange kommuner og fylkeskommuner nå går foran og viser vei., sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. Kommunesektoren har tatt sin del av ansvaret. I februar 2020 ble det etablert et samarbeid for raskere å nå FNs bærekraftsmål. Samarbeidet fikk navnet “Bærekraftsløftet”, og inkluderer også næringslivet og akademia.

Bærekraftsnettverket vil samarbeide nasjonalt og handle lokalt.

Nettverksarbeidet vil bli synlig gjennom lokale utviklingsprosjekt, involvering av innbyggere, samarbeid med næringslivet og lokale prioriteringer som setter sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft høyere på dagsorden.

- For å oppnå FNs bærekraftsmål må vi samarbeide, både med hverandre, og med andre samfunnsaktører. Bærekraftsnettverket vil samarbeide nasjonalt og handle lokalt for å nå globale mål. Vi vil vise hva bærekraftsmålene byr på av muligheter - samtidig som vi tar vårt ansvar for en bedre verden, sier Bjerke, kommunedirektør i Asker kommune.

Grunnlaget for Bærekraftsnettverket har vært Stavangererklæringen fra 2019 hvor flere kommuner ble enige om å danne en plattform for et samarbeid på tvers av landet om en bærekraftig utvikling.

Nettverket har allerede etablert et samarbeid med FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) og FN-programmet United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Flere kommuner har allerede tatt i bruk et standardisert måleverktøy for legge til rette for målrettet og strategisk utvikling av bærekraftige kommuner.

Les mer om nettverket og se det konstituerende møtet på KS sine nettsider