Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ordfører er tilstede på Arendalsuka

Fra 16.-20. august fylles Arendal sentrum med rundt 1000 arrangementer og 200 stands i Arendalsuka. Askers ordfører, Lene Conradi, er tilstede og deltar i debattene om Smartby, bærekraft og klima og miljø.

Arendalsuka i år er «halvdigital», og Asker er tilstede både fysisk og gjennom digitale bidrag. Vi engasjerer oss i smartbynettverket og stiller i debatten som handler om utenforskap. Ordfører Lene Conradi holder blant annet innlegg om hvordan det jobbes med klimavennlige bygg i Asker.

- Skal vi nå FNs bærekraftsmål, må vi jobbe smart og effektivt på tvers av offentlig og privat sektor. Vi må dele erfaringer, og bli gode sammen. Arendalsuka er en flott arena for inspirasjon, ideutveksling og debatt, sier ordfører Lene Conradi.

Smartbydebatten – hvordan bekjempe utenforskap?

Ordfører Lene Conradi deltar i smartbydebatten, som tar for seg hvordan kommuner og næringsliv i fellesskap kan finne løsninger som bekjemper utenforskap og tar vare på mangfoldet i samfunnet.

- Vi må tenke nytt, og jobbe frem gode og innovative prosjekter, sier ordfører.

Lene Conradi vil presentere hvordan Asker kommune jobber med demokratiutvikling i form av innbyggerpanel, lokalsamfunnsutvalg og innbyggertorgene, samtidig som vi samarbeider på tvers av tjenestene våre og med frivilligheten.

En viktig diskusjon i debatten vil også være hvordan vi fremover kan drive stedsutvikling som legger til rette for at alle mennesker kan få oppleve tilhørighet, fellesskap og muligheter for å påvirke beslutninger.

Bærekraftsløftet

På Arendalsuka deltar Asker kommune på et arrangement i regi av Atea hvor representanter fra kommune-Norge, næringsliv og organisasjonslivet drøfter muligheter og hindre for at vi får et bærekraftig Norge i 2030.

- Skal vi nå bærekraftsmålene er vi helt avhengig av at kommunene lykkes. Våre ambisjoner er store og det nasjonale Bærekraftsnettverket har de siste to årene jobbet med å etablere et nasjonalt Bærekraftsløft, sier ordfører.

På dette arrangementet vil både ordfører Lene Conradi og leder av bærekraftige Asker programmet, Gyrid Mangersnes delta.
Asker mot 2030 

Klima og miljø

I henhold til klimaplanen Handling mot klimaendringene skal «Asker-samfunnet handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem, og være i front for lavutslippssamfunnet i tråd med nasjonale og internasjonale føringer.»

- Planen er å inkludere hele Asker-samfunnet, ikke bare kommunal drift selv om kommunen har størst påvirkning på egne anskaffelser, bygg og infrastruktur, sier ordfører.

- En viktig del av strategien vår er å bygge mer miljøvennlig, gjenbruke materialer og vedlikeholde fremfor å bygge nytt, sier ordfører.
Gjennom debatten vil ordfører vise til flere konkrete eksempler på miljøgevinster og økonomiske besparelser fra Asker kommune.