Vedtatt budsjett: Asker fram mot 2024

- Kommunens handlingsprogram handler om mange viktige ting, sa ordfører Lene Conradi, da Handlingsprogram og budsjett for 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret tirsdag 16. desember.

Illustrasjonsbilde økonomi

Kort fortalt

  • Handlingsprogram og budsjett 2021-2024 ble vedtatt av Kommunestyret 16. desember, og er kommunens driftsbudsjett og investeringer for 2021, og økonomiplan for de neste fire årene.
  • For første gang inneholder handlingsprogrammet et klimabudsjett for å redusere utslipp.
  • Handlingsprogrammet bygger på målene fra kommuneplanen, som er tuftet på FNs bærekraftsmål om god helse, god utdanning, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene.

Gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne, Askers første klimabudsjett og en krevende økonomisk situasjon, er noen av hovedsakene i det vedtatte Handlingsprogram og budsjett 2021-2024.

- Handlingsprogrammet handler om mye mer enn økonomi – det handler om demokratiet vårt og hvordan vi som folkevalgte setter mål, og definerer ny politikk og retning for vår nye kommune, sa Lene Conradi.

Ordføreren la vekt på at ansvarlig ledelse og styring handler om å satse på innovasjon, digitalisering, medborgerskap og samskaping.

- Vi skal forsterke samhandlingen med frivilligheten og sammen skal vi møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte. Og vi må evne å prioritere innenfor strammere rammer.

Ordføreren la vekt på at et godt handlingsprogram også dreier seg om trygghet for å få hjelp når du trenger det – at kommunen evner å møte mennesker som trenger fellesskapets støtte når livet kan være sårbart.

- Det handler om å legge til rette for trygge oppvekstvilkår for barna våre – gode skoler og barnehager – og gode fritidsarenaer.

Klimabudsjett for første gang

Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Asker kommune ønsker å bidra i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser, og foreslår nå sitt første klimabudsjett.

– Vi ønsker å bidra til reduksjon av klimagassutslipp gjennom vår rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler, sier ordføreren og understreker at kommunen har en viktig rolle som pådriver for å få gjennomført klimatiltak i Asker-samfunnet.

Støtteordninger og tilskudd, formidling av kunnskap, holdningsskapende arbeid og motivere til handling, er noen av grepene kommunen tar for å få innbyggerne våre til å ta gode klimavalg i hverdagen.

God økonomi, mye gjeld

- Vi har et viktig oppdrag – og med dette budsjettet legger vi rammene for å kunne utøve det oppdraget på en god måte til beste for innbyggerne våre.

Asker kommune har god økonomi. Det skyldes høye inntekter. Samtidig er kostnadsnivået forholdsvis høyt, sammenlignet med andre kommuner. Kommunen har også høy gjeld.

Det er tatt to grep for å hindre gjelden i å øke i den neste fireårsperioden. Nye investeringer skal vurderes opp mot vedtatte investeringer, og salg av kommunale eiendommer.

Koronapandemien svært utfordrende for kommunen

Siden mars har kommunen forsøkt å balansere en svært krevende krisehåndtering med ordinær drift for å sikre de lovpålagte tjenestene. 

Mindre skatt, økte sosialhjelpsutgifter og økte utgifter til helse- og omsorgstjenestene i forbindelse med pandemien, utfordrer kommuneøkonomien. Foreløpig er ikke kommunens utgifter kompensert fullt ut. Mye tyder på at 2021 også vil bli preget av pandemien.

- Vi har forventninger til at nasjonale myndigheter kompenserer for de faktiske koronarelaterte utgiftene vi har hatt og kommer til å ha, sier ordføreren.

Hun beskriver det slik:

- Vi har gått fra et harmoniseringsbudsjett til uforutsigbarhetsbudsjett, eller et koronabudsjett. Dette til tross, så har vi grunn til å være glade for å kunne videreføre driftsrammene uten ytterligere krav til innsparinger eller effektivisering enn det som allerede lå der fra før. Det er det ikke alle som i disse dager har anledning til.

Ifølge ordføreren er kommunen likevel relativt godt rustet, selv om de ikke har oversikt over de langsiktige konsekvensene av koronakrisen.

- Vi er privilegerte som har oppsparte midler og økonomiske muskler til å kunne stå gjennom en slik krise uten at det går ut over tjenestene til innbyggerne våre. Men de langsiktige konsekvensene har vi ikke oversikt over. Vi bør forberede oss på økt arbeidsledighet og lavere skatteinngang. Ansvarlig styring nå tilsier at vi må ta både koronaepidemiens langsiktige virkninger samt demografiutviklingen på høyeste alvor. Noe annet vil kunne true velferden på sikt, sier hun.

Gode tjenester nær deg

Handlingsprogram 2021-2024 skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtids­rettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger.

Les den politiske saken her

Se debatten i kommunestyret 15. desember om handlingsprogram og budsjett