Positiv til 49 millioner for å redusere avgiftsøkning

Den krevende økonomiske situasjonen påvirker den enkelte innbygger, også i Asker. Kommunedirektøren foreslår i tilleggsinnstillingen til kommunebudsjettet for 2023 å bruke 49 millioner kroner for å redusere den varslede økningen av vann- og avløps-avgiftene for innbyggerne i 2023.

Portrett av ordfører Lene Conradi
Foto: Torbjørn Tandberg

- Vi ser at svært mange innbyggere påvirkes av generell prisøkning, økte renter, strømpriser og avgifter i det daglige. Kommunedirektøren har tidligere i år foreslått en omfattende økning i VA-avgiftene for å sikre god kvalitet på nettopp vann- og avløpssystemene. Dette er nødvendige tiltak, men jeg registrerer likevel at kommunedirektøren har funnet rom for å redusere den varslede økningen av VA-gebyr for 2023. Dette ser jeg som positivt, slik at forbrukerne ikke får en uforholdsmessig gebyr-økning neste år, på toppen i en ellers krevende tid, sier ordfører Lene Conradi. 

Hun viser til kommunedirektørens budskap om at dette er ment som et engangstiltak i 2023 for å bidra til at innbyggerne i Asker får en noe redusert økning i vann- og avløpsavgiftene i en tid hvor mange andre kostnader også øker kraftig.  

- Jeg registrerer også at kommunedirektøren foreslår at kommunen fra 2024 går tilbake til reglene for selvkost for vann og avløpsgebyrer, og følgelig ikke vil gi kommunalt tilskudd for å redusere vann og avløpsgebyrene fra 2024, sier hun. 

Les mer om tilleggsinnstillingen og kommunedirektørens forslag til innsparingstiltak.

Brev til klima- og miljøministeren: ikke innbyggernes ansvar alene

Ordfører mener nasjonale myndigheter bør kompensere for de formidable ekstrakostnadene kommune-Norge har for å sikre innbyggerne gode vann- og avløpssystemer. Dette tok hun opp i brev til statsråd Espen Barth Eide, om Oslofjorden 26/9-22. 

- Selvkostprinsippet er bra, men jeg mener nasjonale myndigheter i prinsippet bør kompensere for de formidable ekstra investeringene kommunene må gjøre for å sikre gode, fremtidige VA-tjenester for innbyggerne. Dette er samfunnsoppgaver, ikke den enkelte innbyggers ansvar. Derfor bør vi ikke belaste den enkelte innbygger utover det som er naturlig at de betaler for bruk av systemene og den tjenesten de får, sier hun.

Må finne gode løsninger for å redde Drammens- og Oslofjorden

Conradi legger til at kommunene rundt Drammensfjorden og Oslofjorden har et spesielt ansvar for å sikre at avløp og avrenning ikke skader fjorden ytterligere. Rensetiltakene er mange og kostbare, og tilstanden i fjorden har blitt betydelig bedre helt siden etableringen av VEAS. De siste års utvikling går likevel i feil retning og nye tiltak må iverksettes. Den totale belastningen på fjorden er blitt for stor. Planer for nye tiltak fremgår av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, hvor kommunene igjen har en betydelig rolle.  

- For kommunene rundt Oslofjorden (indre og ytre) inkludert Drammensfjorden blir dette svært kostnadskrevende. Store kostnader veltes også over på vann og avløpsgebyret til innbyggerne, sier ordføreren.

Urimelig at innbyggerne alene skal bekoste fjordredningsaksjonen

Asker kommune mener det er urimelig at det er innbyggerne alene som skal bekoste den fjordredningsaksjonen som nå er i emning.  

- Vi har bedt Staten lansere en redningspakke for Oslofjorden, der intensjonen er å lette byrden på kommunene og innbyggerne, og få en rask fremdrift av tiltakene. Så langt har Statens bidrag vært å stille enda strengere krav til kommunene, og kun små tilskuddsbeløp til landbruket. Dette er ikke nok når det skal investeres milliardbeløp i rehabilitering av ledningsnettet og nye renseanlegg langs fjorden. Vi ber om at statsråden tar denne saken opp med Oslofjordrådet, slik at statens innretning på en redningspakke kan få en mest mulig optimal virkning for fjorden og kommunene, sier hun. 

Ordfører har nå fått svar fra statsråd Barth Eide som avviser kommunens anmodning om å se på finansieringsmodellen. Han viser til prinsippet om at forurenser betaler og at det er stor tilflytting i Oslo-området som gjør at det er mange å fordele kostnaden på.

- Med dette mener jeg han ikke har tatt inn over seg de særskilte utfordringene Oslofjorden har – og at tilstanden i fjorden handler om avrenning fra landbruk og vassdrag i et enormt mye større geografisk område på Østlandet, som gjør at dette er et større og felles anliggende for langt flere enn kystkommunene alene, sier Conradi.

Lenke til politisk sak om tilleggsinnstillingen.

Lenke til politisk møte i formannskapet 22. november 2022.