Forventer framdrift for viktige veiprosjekter

- Vi fikk dessverre ingen lovnader, men ber innstendig om at statsråden sikrer framdrift i de tre viktigste veiprosjektene i regionen, og prioriterer disse i statsbudsjettet og i kommende NTP, sier ordførerne i Frogn, Lier og Asker etter møte med samferdselsministeren tirsdag 14. mars.

Illustrasjonsbilde av asfaltert vei

Kort fortalt

Ordfører Hans Kristian Raanaas, Frogn, ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier, og ordfører Lene Conradi i Asker møtte tirsdag 14. mars statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.

Tema for møtet var gjennomføringen av E134 Oslofjordforbindelsen, planleggingsprosess E134 Dagslett-E18 og arbeidet med nye E18 Askerparsellen.

Veiprosjekter satt på pause

Samferdselsministeren bekreftet at regjeringen har satt alle samferdselsprosjekter i Nasjonal Transportplan (NTP) på over 1 milliard kroner på pause i 2023. Regjeringen vil vurdere videre fremdrift og finansiering av disse prosjektene i statsbudsjettet i oktober 2023, ifølge statsråden.  

- Men vi fikk dessverre ingen lovnader eller reelle avklaringer i dette møtet. Vi er likevel glade for at vi har en felles forståelse for samfunnsnytten av Oslofjordforbindelsen, og at Vegvesenet fortsatt har denne øverst på prioriteringslisten over veiprosjekter. Men vi må jobbe videre med dette for å unngå ytterligere forsinkelser, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Felles tydelige innspill til statsråden

De tre ordførerne fikk lagt fram sine felles synspunkter på de europaveiprosjektene som de tre kommuner er helt avhengige av for videre utvikling av regionen og lokalsamfunnet, og som er viktige for næringsliv og transport også nasjonalt.

- Vi ba om at arbeidet med gjennomføring av Oslofjordtunnelen trinn 2 igangsettes, og presiserte i møtet at det for Oslofjordtunnelen er vesentlig at bompengeproposisjonen må komme til Stortinget før statsbudsjettet høsten 2023, slik at anleggsstart kan skje i 2024. Hvis ikke, vil det bli ytterligere og uheldige fremdriftsforsinkelser. Vi fikk nok ikke noe klart svar her, og opplevde at dette er noe de vil komme tilbake til, til høsten, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, Frogn.

- Vi ba også om at planleggingsmidler for regulering av strekningen Dagslett – E18 sikres, slik at vi får et reguleringsvedtak i løpet av 2024. Dette muliggjør at Stortingsproposisjonen for bompengefinansiering av anlegget kan fremmes i 2025, og anleggsstart kan skje i 2026 sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier.

-  I tillegg understreket vi betydningen av at nasjonale myndigheter nå sikrer framdrift for planlegging og gjennomføring av nye E18 Vestregionen gjennom Asker. Ytterligere forsinkelser får direkte følgekonsekvenser for en rekke planprosesser - særlig i Asker, sier ordfører Conradi.

- Vi får se hva som kommer, og har forventninger til avklaringer og framdrift. Vi er bekymret for at framdriften for prosjektene ikke er garantert, selv om Vegvesenet jobber med planlegging, sier ordfører Hans Kristian Raanaas, Frogn.

Ordførerne i Asker, Lier og
Ordfører Hans Kristian Raanaas, Frogn (t.v), ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier, og ordfører Lene Conradi i Asker (t.h) møtte tirsdag 14. mars statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet. Foto: Asker kommune. 

Fakta om veiprosjektene:

Stamveien E134 må prioriteres

 • E134 er del av det nasjonale stamveisystemet, og knytter store deler av Sør-Norge sammen med forbindelsene til Østfold, Sverige og kontinentet.
 • Veien er av stor betydning for næringslivet, nasjonalt, regionalt og lokalt. Veien tilrettelegger også for betydelig regional næringsutvikling i randsonen til hovedstaden.
 • Veien er imidlertid en nasjonal flaskehals, og forårsaker store forsinkelser, uforutsigbarhet og usikkerhet for brukere og næringsliv.
 • Dessverre utgjør veien samtidig en vesentlig risiko, både ved de mange hendelser i tunnelen under fjorden, og trafikksikkerhetsmessig gjennom tettbebyggelsen i Asker og Lier, der trafikken snegler seg i 40 km/t
 • E134 er den Europaveien på Østlandet med størst uforutsigbarhet og lavest kvalitet. Her er man imidlertid i den unike situasjonen at alle instanser, både kommuner, fylke og stat, er enige om løsningene.

Krever gjennomføring av E134 Oslofjordforbindelsen – trinn 2

 • I proposisjonen som lå til grunn for byggingen av Oslofjordforbindelsen, lå det som en forutsetning at strekningen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble derfor planlagt gjennomført i to byggetrinn.
 • Første byggetrinn av Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000.  Første driftsår var ÅDT 3930 kjøretøy. I 2021 var trafikken økt til 9000 kjøretøyer ÅDT.
 • Oslofjordforbindelsen er nå stengt 10 % av tiden. Dette skaper stor usikkerhet for brukere og næringsliv. Ifølge Statens vegvesen vil oppetiden økes fra dagens 90 til 99 % når det andre tunnelløpet står ferdig.
 • Oslofjordforbindelsen trinn 2 står øverst på Statens vegvesens «20-punkts liste» over de høyest prioriterte veiprosjekter i landet. Vi vet at Statens vegvesen jobber med å forberede anlegget. Eiendommer innløses, mottak av steinmasser forberedes. (Asker kommune har regulert mottak for steinmasser på Storsand.)
 • Prosjektet skulle etter planen stått ferdig etter ca. 2028/29. Dessverre ble anleggsstart utsatt etter budsjettbehandlingen i Stortinget i 2022. Det finnes dermed ikke budsjettmidler i 2023, og vi risikerer at prosjektet utsettes i minst 2 år.

Ber om å sikre framdrift for E134, strekningen Dagslett – E18

 • E134 går gjennom tettbebyggelsen i Asker og Lier. Dagens to-felts vei er bygget for 12.500 kjøretøy ÅDT. I dag går det over 20.000 biler på veien hver dag, tett på fotgjengere og bolighus.
 • Det har inntruffet 41 personskadeulykker, med 56 personskader, hvorav 7 hardt skadde, på strekningen de siste 10 år. På flere strekninger er E134 derfor skiltet med 40 km/t.
 • Kommunedelplan for E134, strekningen Dagslett – E18 ble vedtatt i Lier og Asker kommuner i fjor høst.
  Vegvesenet la opp til slik framdrift i det videre arbeidet:
  • Høst 2022 – Vedtatt kommunedelplan
  • Vinter 2023/24 – Reguleringsplanforslag sendes kommunene
  • Høst 2024 – Vedtatt reguleringsplan
  • Høst 2025 – Stortinget vedtar bompengeproposisjon
  • Høst 2026 – Byggestart.
  • Høst 2030 - Veiåpning
 • Planleggingsbudsjettet til Statens vegvesen ble redusert i fjor. Vegvesenet orienterte kommunene om status i reguleringsarbeidet tidligere i vinter, med klar beskjed om forsinkelser. Senere er det kommet andre signaler.

Stort behov for å sikre framdrift for E18 - Vestregionen

 • Reguleringsarbeidet for nye E18, strekningen Ramstadsletta – Nesbru er forsinket. Planarbeidet har allerede pågått i halvannet år, bl.a. tilpasset Bærum kommunes planarbeid for Sandvika sjøfront.
 • Det ble i januar offentliggjort en ny kostnadskalkyle for prosjektet som dessverre viste at man ligger rundt 3 mrd. over vedtatt planleggingsramme på 12,5 mrd. kroner.
 • Kombinasjonen økte prosjektkostnader og reduserte planleggingsmidler har medført at Vegvesenet har igangsatt flere parallelle prosesser for kostnadsoptimalisering av prosjektet.
 • Dette handler om:
  • Vurdering av grunneierbidrag og andre former for tilleggsfinansiering.
  • Utforske mulighetene for reduserte byggherrekostnader.
  • Søke å begrense utredningsbehovet i planprogrammet for Sandvika sjøfront.
  • Vurdere muligheten for å minimere behov for massetransport.
  • Dette arbeidet forutsettes avsluttet ved påsketider.
 • Rammene for veiutformingen ligger fast: E18 skal legges i tunnel under Sandvika, med østvendte og vestvendte ramper mot E16, 4-felts hovedlokalvei (2 bilfelt og 2 kollektivfelt), samt gjennomgående hovedsykkelvei.
 • Forsinkelsene som følge av kostnadsoptimaliseringen, samt reduserte planleggingsmidler, innebærer imidlertid at planleggingsperioden blir forlenget med ett år.
 • Dette får direkte følgekonsekvenser for flere pågående planprosesser i Asker. Det gjelder først og fremst de to store prosessene knyttet til Billingstadsletta sør (360 boliger + næring), og Olav Brunborgsvei (270 boliger + næring). Dette er planprosesser som er avhengige av at reguleringsplan for ny E18 har funnet sin løsning, både arealmessig og trafikkteknisk.
 • Forsinkelsene i planleggingsprosessene for ny E18 får store følgekonsekvenser i form av forsinkelser i tilliggende prosjekter.
 • Vegvesenets tidligere stipulerte framdrift for reguleringsarbeidet, er det alle berørte prosjekter har forholdt seg til:
  • Vår/sommer 2024 – Reguleringsplanforslag sendes kommunene
  • Vinter 2024/25 – Vedtatt reguleringsplan
 • Framdriften for den videre anleggsgjennomføringen er derfor fortsatt usikker.