Norges forskningsråd tildeler 7 millioner til innovasjonsprosjekt i askerskolen

Elev med PC
Foto: Elin Eike Worren

Kort fortalt

Norges forskningsråd har tildelt 7 millioner kroner til et innovasjonsprosjekt der Asker kommune er søker og prosjekteier, og Universitetet i Oslo leder det vitenskapelige arbeidet.

Programvare med kunstig intelligens er på vei inn i skolen. Midlene skal gå til innovasjonsprosjektet “Læring i algoritmenes tidsalder (LAT) – En innovasjon for didaktisk bruk av kunstig intelligens”.

- Hovedmålet med LAT-prosjektet er å belyse muligheter som kunstig intelligens (KI) i grunnskolens programvare kan gi for lærerens undervisning og elevenes læring, sier kommunalsjef for grunnskole, Terje Larsen.

Viktig samarbeid mellom kommune og forskningsmiljø

- Dette er veldig viktige midler for kommunen. Nå kan vi videreutvikle prosjektet og kommunens erfaring og kompetanse på det å eie og drive innovasjonsprosjekt i samarbeid med forskningsmiljø, sier Larsen.

Universitetet i Oslo ser også frem til å komme i gang med innovasjonsprosjektet:

- Den pågående debatten om hvordan skolen skal forholde seg til Chat GPT, er bare en av mange debatter som illustrerer at det er behov for mer kunnskap om kunstig intelligens i skolen, sier Øystein Gilje, som skal lede forskningsdelen av prosjektet «Læring i algoritmenes tid».

- Asker kommune er initiativtaker og eier av prosjektet og skal hele tiden være i dialog med oss forskerne. De skal tilrettelegge for at det blir mulig å gjennomføre klasseromsstudier av høy kvalitet. En av de store styrkene ved prosjektet er at vi nå har fått mulighet til å arbeide med en svært profesjonell skoleeier som vi har blitt kjent med gjennom de siste fem årene, sier Gilje.

Skal bidra til kompetanseutvikling   

Prosjektet vil bidra til innovasjonsarbeid knyttet til hensiktsmessig, didaktisk, lovmessig og etisk bruk av tjenester med kunstig intelligens i skolen.

- Dette er relevant for kompetanseutvikling for ansatte i askerskolen og barns læring. Slike verktøy kan også bidra til inkludering og elevaktiv læring, hvor elevers personvern blir ivaretatt. Dette krever kunnskap og kompetanse hos alle som jobber i askerskolen. Kunstig intelligens er allerede i dag innebygd i flere av askerskolens læringsverktøy, som for eksempel gjennom å tilrettelegge søk, utvikle elevenes språk, oversette og gi tilbakemelding på tekst, sier rådgiver Arne Bergan i avdeling for Senter for innovasjon og læring i Asker kommune.

- Dette gir didaktiske muligheter, men kan også by på utfordringer. Det er derfor fint at vi nå kan samarbeide med forskningsmiljøet for å utvikle didaktisk bruk av verktøy med kunstig intelligens, fortsetter Bergan.

- Dette er veldig spennende og gode nyheter for askerskolen. Vi ønsker oss en god og balansert utvikling av digitale muligheter og løsninger i skolen fremover, og denne forskningen vi skal gjøre sammen med Universitetet i Oslo vil bidra til det, sier ordfører Lene Conradi. 

Ytterligere informasjon

  • Kunstig intelligens (KI), eller «Artificial Intelligence (AI)» på engelsk, handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.
  • Forskingsrådet har tildelt 76 millioner til innovasjonsprosjekt som skal bidra til å utvikle mer effektive tjenester i offentlig sektor. Pengene fordeler seg på helse og velferdssektoren, i tillegg til innovasjonsprosjekt i kommune, fylke eller stat. Det kom inn totalt 52 søknader. 28 ble vurdert som relevante for utlysingen. Tildelingene er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet (KD).
  • “Tildelingene går til prosjekt der målet er innovasjon som bidrar til tjenester som utnytter ressursene godt, leverer høy kvalitet, gir høg brukartilfredsheit og som er robuste og framtidsretta”, står det på Forskningsrådets nettsider.
  • Midlene skal gå til prosjekt der kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter samarbeider med forskingsmiljø om forskingsbasert kunnskap i innovasjonsarbeidet sitt for å løyse utfordringer i offentlig sektor.

Prosjektet vil ledes og organiseres fra Asker kommune sitt Senter for innovasjon og læring:

Senter for innovasjon og læring (Seil) en arena for samarbeid om fremtidige løsninger og prosjekter. Senteret er også Asker kommunes bærekraftsenter, og har et særlig ansvar for å sikre og tilby et tverrfaglig samarbeid i tjeneste- og samfunnsutviklingen. Innovasjonsarbeidet skal være virksomhetsnært og tett koblet på innbyggernes behov. Samarbeid og prosjektgjennomføring med næringslivet, frivilligheten, universitets- og høgskolemiljøer og andre offentlige aktører, er avgjørende for å lykkes. Senteret har det koordinerende ansvar for implementering av FNs bærekraftsmål i Asker.

Digitalisering, kunstig intelligens og bruk av innbyggeres data er og relevante områder på tvers av tjenesteområder i kommunen. Erfaringer og kunnskap dette prosjektet bidrar til vil derfor være av verdi for flere tjenesteområder i kommunen.