Delta i nærdemokratiet

Fra et folkemøte

Kort fortalt

Lokalsamfunnsutvalg er lokalt oppnevnte politiske utvalg.

Asker kommune ønsker stor grad av innbyggermedvirkning og gode nærdemokratiske ordninger.

Lokalsamfunnsutvalgene skal styrke det representative demo­kratiet gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap, som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, og med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene.

Hvem skal sitte i lokalsamfunnsutvalgene?

Kommunen inviterer til folkemøter for å utarbeide et kunnskaps­grunnlag for lokale prosesser, der viktige tema for lokalsamfunnet identifiseres. Kunnskapsgrunn­laget vil legge grunnlaget for arbeidsplaner for utvalget.

Kunnskapsgrunnlaget ses i sammenheng med kommuneplanarbeidet, og kan danne grunnlag for å utarbeide fokustema og planer for lokal­samfunnsutvalgene og innbygger­torgene.

Gjennom det lokale medvirkningsarbeidet skal det velges en valgkomité for å rekruttere kandidater til lokalsamfunnsut­valgene. Valgkomiteen velges av og blant lokalbefolkningen. Det vil bli gjennomført en utvelgelse etter gitte kriterier.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon, eller kanskje du ønsker å sitte i valgkomiteen til de nye lokalsamfunnsutvalgene?

Send en

Forslag til ny visjon for Asker?

Asker kommune er i gang med å utarbeide en ny visjon – en frem­tidsrettet beskrivelse av hva kommunen ønsker å være. Visjonen skal motivere og bidra til å danne en felles identitet for innbyggere, ansatte og besøkende.

For Asker er det viktig å involvere kommunes innbyggere i arbeidet med å bygge identitet og utvikle tjenester.

Medborgerskap og deltakelse er viktige mål

Frivillig sektor, nærings-livet og andre deler av Askers befolkning har vært invitert til sam­arbeid med ordfører, varaordfører og arbei­derpartiets gruppeleder om å komme fram til en ny visjon.

Nytt forslag til visjon vil bli forelagt formannskapet i mars. Deretter skal visjonen vedtas i kommune­styret i forbindelse med politisk behandling av kommuneplanen.