Asker skal bruke 7,6 milliarder kroner i år

Handlingsprogrammet 2020-2023 inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Fra et kommunestyremøte i Asker rådhus

Kort fortalt

Asker kommune er med sine 94 200 innbyggere og 6 500 ansatte Norges 8. største kommune. Asker kommunes budsjett for 2020 er på til sammen 7,6 milliarder kroner.

Handlingsprogrammet for 2020-2023 er historisk. Det er det første budsjettet og handlingsprogrammet for den nye storkommunen Asker.

– Med dette aller første handlingsprogrammet, gir vi den nye organisasjonen oppdragene, rammene og mulighetene som først og fremst skal sikre våre innbyggere trygghet for gode velferdstjenester i hverdagen når behov for det skulle oppstå, sier ordfører Lene Conradi.

Du kan lese hele handlingsprogrammet her på nettsidene.

Dette får du fra kommunen

Til sammen 6 500 medarbeidere i Asker kommune tilbyr sine tjenester til Askers 94 200 innbyggere. Lærere, sykepleiere, ingeniører, kokker, regnskapsførere, fagarbeidere, sjåfører, snekkere, nattevakter, renholdere, nettredaktøren – og alle andre – jobber for at folk i Asker skal få det de skal ha.

De folkevalgte bestemmer

Det er de folkevalgte i Asker kommunestyre, med ordfører Lene Conradi i spissen, som legger planer og bestemmer hva som skal gjøres og utføres til
innbyggernes beste.

Kommunedirektør Lars Bjerke har fått i oppdrag fra de folkevalgte å lede dette store, daglige arbeidet.

Slik fordeles driftsmidlene i Asker:

Oppvekst

Yter tjenester til 22 000 barn og unge under 18 år og deres familier, 160 voksne som mottar opplæring og 450 flyktninger.
2448,9 millioner

Administrasjon og ledelse

Stabs- og støttetjeneste med ansvar for en rekke fellesfunksjoner på vegne av hele kommunen.
343,9 millioner

Samfunnstjenester

Omfatter klima og miljø, eiendom og kommunaltekniske tjenester.
455,0 millioner

Velferd

Omfatter kommunale helse-, sosial- og omsorgstjenester til innbyggere over 18 år.
1865,2 millioner

Samfunnsutvikling

Omfatter strategisk samfunnsutvikling, samfunnsmedisin, næring, klima og miljø, kommuneplan, reguleringsplan, byggesak, geodata og oppmåling.
51,3 millioner.

Medborgerskap

Har ansvar for utvikling, forvaltning, drift, tilrettelegging, tilskudd, arrangementer og service innen kultur, idrett, friluftsliv og aktivitet, samt for utvikling, etablering og drift av innbyggertorg og for nærdemokratiske ordninger.
280,9 millioner

 

Gruppelederne i Asker kommunestyre om årets budsjett

– Hva er du mest fornøyd med, og hva er etter din mening den viktigste saken i årets kommunebudsjett?

Ivar Granum Arbeiderpartiet (A):

– Jeg er fornøyd med at vi med årets budsjett har gitt den nye kommunen den beste starten vi som politikere kunne gi – et stramt, men allikevel oppnåelig budsjett og et handlingsprogram for 2020-2023 som i løpet av perioden vil være et fundament for de neste tiårene.

Den viktigste saken mener jeg er vedtaket om å etablere et eget arbeidsutvalg bestående av de tillitsvalgte, administrasjonen og politikere som skal vurdere kommunens heltidspolitikk – et banebrytende arbeid som kan bli en Asker-modell.

Ole Jacob Johansen Fremskrittspartiet (FrP):

– Årets budsjett er et spesielt og historisk budsjett preget av harmonisering mellom de tre tidligere kommunene. Som gruppeleder for Frp er jeg mest fornøyd med at vi var med på hindre utvidet betalingsperiode for SFO – uansett om man har behov for 11 måneder eller ikke, og at vårt forslag om lokale kjøkkenordninger for satsing på god og næringsrik mat på sykehjemmene ble oversendt rådmannen for en vurdering og tilbakerapportering.

Videre er jeg fornøyd med at vi også får en vurdering fra rådmannen på opprettelse av kommunalt mobbeombud, samt et større fokus på trafikksituasjonen og trafikksikkerhet i og rundt Heggedal.

Håvard Vestgren Høyre (H):

 – Jeg er mest fornøyd med helheten. Budsjettet er ansvarlig og tilpasset både oppstart av ny kommune og utfordringer vi skimter på horisonten. Den viktigste saken er at kommunen, til tross for behovet for effektivisering, opprettholder det høye nivået i forhold på tjenester til innbyggerne.

Torleiv Rognum Kristelig folkeparti (KrF):

KrF er mest fornøyd med at Asker ikke dropper vedtak om heldøgns omsorgsplasser for 21 % av innbyggere over 80 år. Alle som ønsker sykehjemsplass skal kunne få det, og ensomhet og belastning på pårørende med hjemmeboende pleietrengende må ikke øke ved lavere dekningsgrad. KrF er fornøyd med den vedtatte plan om nye boformer på tvers av generasjoner, nær de planlagte innbyggertorgene, og med ansatte som tenker nytt om velferdsløsninger sammen med de innbyggere som har utfordringer.

Den viktigste saken for KrF er at forslåtte nedskjæringer i helsetjeneste for barn og unge og i kultur og kirke vurderes på nytt.

Hanne Lisa Matt Miljøpartiet De Grønne (MDG):

– Vi skal ikke kun slå tre kommuner sammen til en. Vi skal lage en helt ny kommune. MDG har i sitt aller første budsjettforslag våget nettopp det – nye, fremtidsrettede prioriteringer. Vi vil kutte den materielle veksten og vedta prioriteringer som styrker målet om å nå FNs bærekraftsmål i tide.

Det viktigste er grønn omstilling, moderat vekst, mindre forbruk, mer kultur og natur, nye løsninger og gode kår for barn, unge og de svakeste i samfunnet.

Per Sletaune Pensjonistpartiet (PP):

– Vi er svært fornøyd med at vårt samarbeid med øvrige posisjonspartier gir oss muligheter til å være tilstede i alle politiske diskusjoner. Vi skal arbeide for gode og mange nok plasser for personer med omsorgsbehov, vi skal støtte initiativ for avlastning av pårørende og vi vil engasjere oss i utvikling av nye boformer for eldre.

Samarbeidsplattformen fremhever en god og verdig alderdom for alle – uansett helse. Det er liten tvil om at det kommer til å bli viktig for oss alle.
For oss er uansett hovedsaken at handlingsprogrammets hensyn til seniorer forblir tydelig – og omsettes i praktisk handling.

Bård Kjetil Dahl Rødt (R):

– For oss i Rødt er det vanskelig å finne de store lyspunktene i budsjettet, og det først og fremst på grunn av de stadig svekkede overføringene fra regjeringa, også ved årets statsbudsjett. Av det bedre var vedtaket om at kommunen skal arbeide for en heltidskultur der sykefravær, vikarbruk, grunnbemanning og turnusordninger er fokus.

En av skuffelsene var at flertallet ikke gikk inn for forlaget vårt om at sosialhjelpsmottakere skal få beholde barnetrygda, men vedtaket om at dette skal utredes vil forhåpentligvis ende opp med at så skjer, og at noen av de fattigste i bygda får noe mer penger å rutte med.

Oddvar Igland Senterpartiet (SP):

– Dette var første anledning til å gi noen politiske oppdrag til rådmannen basert på samarbeidsplattformen vi har utmeislet sammen med de andre flertallspartiene. Det gjorde vi gjennom 16 forslag som vil være viktige for at Askers snart 95 000 innbyggere kan leve gode liv i alle deler av den nye kommunen. Forslagene er helt i tråd med den kontrakten vi inngikk med våre 2905 velgere i årets kommunevalg.

En av sakene som jeg særlig vil trekke fram er skolehelsetjenesten og helsestasjon for barn og ungdom. Dette er ikke minst viktig med tanke på økende psykisk uhelse blant barn og ungdom.

Martin Berthelsen Sosialistisk Venstreparti (SV):

– For det første er vi som parti i opposisjon ikke fornøyd med posisjonens budsjett! Vi vil likevel si oss fornøyd med at posisjonen gikk for å redusere rådmannens forslag til kutt i tjenestene med 20 millioner ved å gå for lavere driftsresultat, i tråd med SVs forslag.

Våre verbalforslag om bedring av det psykiatriske helsetilbudet, utvidelse av aktivitetskort for ungdom og reversering av «gjengs leie» for kommunale boliger ble vedtatt oversendt, og det er vi også fornøyd med, så får vi se hvordan budsjettet virker i praksis! Den viktigste saken? At det er et budsjett for en helt ny kommune!

Njål Vikdal Venstre (V):

– Retningen vi setter for å verne våre rike naturverdier langs kysten og i marka er viktig for konsekvensene av vekst og klimaendringer er viktig. Det er viktig at vi bekrefter ambisjonen om at Asker skal være en klimapolitisk foregangskommune. Venstre vil arbeide målrettet for å oppfylle ambisjonen. Det er viktig med viljen til å prioritere kollektivtilbud slik at både kollektivreisende og de som må kjøre bil kommer raskere fram.

Det er viktig at vi som nytt kommunestyre har tatt ansvar for å ikke vedta nye investeringer før vi ser hele kommunens investeringsbehov i sammenheng.