Stikkledningen er huseiers ansvar

Mange synes det er vanskelig å forstå hvem som har ansvaret når det kommer til vedlikehold av vann- og avløpsrør under bakken. Så lenge vannet kommer ut av krana når vi ønsker, og vi får trukket opp etter dobesøket, tenker de fleste ikke over hvem som har ansvaret – før et reelt problem oppstår.

Bildet er en skjermdump fra en animasjonsfilm. Det vider et rør under en vei, og videre inn til to forskjellige hus. Deler av røret er merket hovedledning, og resten privat stikkledning.
EGET ANSVAR: De private stikkledningene fra eget hus og fram til kommunens hovedledning, er huseiers eget ansvar.

– Mange er ikke klar over at de er ansvarlig for den private stikkledningen fra huset sitt og fram til punktet den kobles på kommunens hovedledning, sier Erik Alexander Nielsen, fagleder i Forvaltning og service i Vann og vannmiljø, som daglig er i kontakt med innbyggere som har spørsmål om dette.

– Ansvarsforholdet starter når tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett blir godkjent, og reguleres i et avtaleforhold mellom abonnent og kommune i det som kalles for standard abonnementsvilkår.

Gamle rør øker risiko for forurensing

Kommunens oppgave er å drifte og vedlikeholde hovedledningene for vann og avløp, sørge for at det er tilfredsstillende vannforsyning og at avløpsvannet blir fraktet bort og renset på forsvarlig vis, før det ender i sjøen.

Om kommunens ansvar sier Nielsen videre:
– Som forurensningsmyndighet kan Asker kommune kreve at du må legge om eller fornye din private stikkledning dersom det er risiko for lekkasjer eller det oppdages feil og mangler som kan føre til forurensing. Dette gjelder også hvis det har vært lekkasje på den private vannledningen.

Du kan få krav om å fornye stikkledningen

I forbindelse med at kommunen gjennomfører fornyingsprosjekter på kommunale avløpsledninger, kan eier av berørt eiendom få krav om å fornye sin private stikkledning. Det gjelder når kloakkledningen er av betong, lagt før 1970 og ikke oppgradert tidligere. Men også hvis den er av nyere dato, men har feil og mangler.
Da får du et varsel fra kommunen med informasjon om at du kan få et krav om å oppgradere stikkledningen. Rørinspeksjon blir da utført for å kartlegge avløpsrørets tilstand. Hvis rørinspeksjonen viser at avløpsrøret er i dårlig forfatning, vil du få et nytt brev med krav om å utbedre stikkledningen.
– Vi forstår godt at noen reagerer da denne type arbeid medfører en del kostnader og berører folks økonomi. Vi gir praktisk veiledning, og generelt erfarer vi at god dialog i disse sakene er viktig for begge parter, sier Erik Alexander Nielsen.


Tips:

  • Hvis du er usikker på hvilken tilstand dine private stikkledninger er i, kan du kontakte rørlegger for å få det sjekket.
  • Eier du deler av stikkledningen sammen med naboer, bør det finnes tinglyste dokumenter hos Kartverket som viser traseer og eieroversikt.
  • Les mer om stikkledninger
  • Se filmen under som forklarer hvilke rør du eier og er ansvarlig for å vedlikeholde.

 

 

Tekst: Lene Gimnes