Tettstedsutvikling i en langstrakt kommune

Asker består av mange større og mindre tettsteder. Alle med hver sin stolte historie og sitt særpreg. De skal utvikles hver for seg, men likevel i sammenheng med hverandre.

Skisse av Slemmestad tettstedsutvikling
Foto: Illustrasjon: Tag Arkitekter

– Asker tippet nylig 95 000 innbyggere, men vi er ingen by, understreker kommuneplansjef Tor Arne Midtbø.

– Rundt 30 000 innbyggere har gangavstand til Asker sentrum, men vi har også definert ni andre lokalsentre rundt om i kommunen. Alle har sine unike særtrekk som vi skal beholde og bygge videre på når vi utvikler de ulike stedene. Man skal kjenne igjen sitt eget tettsted, også i fremtiden, slår Midtbø fast. – Det er ikke noe mål om at man skal definere seg selv som «fra Asker» om ti år, men like gjerne «fra Tofte», «fra Spikkestad» eller «fra Holmen». Det viktigste for oss er å skape gode tettsteder.

Et godt tettsted har tre ting til felles:

  • Det er et transportknutepunkt.
  • Det er et servicesenter.
  • Og det har en møteplass.

Her kan man finne en del offentlige tjenester, handle, delta på aktiviteter eller bare ta en kopp kaffe på den lokale kafeen.

I en kommune som Asker er det alltid utvikling og planlegging på gang, men som Midtbø er den første til å innrømme: Tettstedsutvikling tar lang tid.

Her er en liten oversikt over noen av de største og mest omfattende utviklingsprosjektene som pågår i Asker nå.

Heggedal

Heggedal har funnet sin form, mener Midtbø.

– Den nye sentrumsbebyggelsen gir Heggedal en ny karakter, men de gamle meieriene, industribebyggelsen og vannene ivaretar stedets egenart. Innbyggertorget er på plass, og boliger og butikker er i ferd med å fylles.

Neste sommer vil torget og parken mot Kistefossdammen komme på plass. I løpet av det neste tiåret vil det komme enda flere boliger og næringsarealer når området rundt Heggedal Fabrikker skal bygges ut.

Slemmestad

Slemmestad er godt i gang med transformasjonen. Rortunet blir nå ferdigstilt og åpnet. Mesteparten av Vaterland har flyttet inn i midlertidige paviljonger på fabrikktomta for å gi plass til nye bygg. Nå er man i gang med å legge infrastrukturen til rette for fremtidens utbygging, og så kan utbyggerne rykke inn. I første omgang er det snakk om rundt 400 boliger i vannkanten, og med det et tilhørende nytt Slemmestad sentrum.

– Dette trinnet er landet om tre til fire år. Deretter kommer utbyggingen på Norcemkaia og fabrikktomta. Parallelt utreder vi, i samarbeid med Ruter, ny hurtigbåtterminal i Slemmestad, forklarer Midtbø.

Sætre

Sætre sentrum har gjennomgått en stor forvandling de siste årene, med utbygging av boliger og næringslokaler. Det er likevel ikke stopp her.

– Det neste store utviklingsområdet, på Øra, forutsetter at vi finner en ny løsning for bussterminalen og pendlerparkering, noe vi ser i sammenheng med at vi på sikt ønsker anløp for hurtigbåten i Sætre. I tillegg er det flere mindre utbyggingsprosjekter i området. Vi ser imidlertid at utviklingen i Sætre om noen år vil kreve større investeringer i infrastruktur, medgir Midtbø. – Vi vil møte et kapasitetstak på renseanlegget her, i tillegg til at vi etter hvert får behov for økt barneskolekapasitet. Ny barneskole må flyttes på grunn av risikosonen rundt sprengstoffindustrien på Engene, og er tenkt lagt til Grytnes. Deretter må vi finne en ny plassering av ungdomsskolen.

Spikkestad

Spikkestad er et av stedene som den siste tiden har fått spørsmål i forbindelse med det mange mener er en stillstand i utviklingen, men Midtbø kan fortelle at aktivitetsnivået her er høyt.

– Spikkestad er det stedet i kommunen som har vokst raskest, relativt til egen størrelse, de siste tiårene, forklarer han. – Det har gjort at vi har nådd en grense for hva rense- og avløpssystemet kan håndtere. Derfor foregår det nå et større arbeid for å utvide denne kapasiteten. Parallelt samarbeider grunneierne i sentrumsområdet nå om konkrete planer for fremtidens Spikkestad. Jeg ser for meg at vi fra 2026-2027 vil se store endringer her.

Tofte

Det gamle industrisamfunnet på Tofte, med en cellulosefabrikk i hver ende, har gjort at tettstedet strekker seg over en avstand på bortimot to kilometer, fra Statkraft sin tomt i nord til Sagene i sør.

– På Tofte bor det rundt 3 500 innbyggere, og da sier det seg selv at det var dramatisk da området mistet 350 arbeidsplasser i løpet av ikke så altfor mange år, da begge fabrikkene ble lagt ned, forklarer Midtbø. – Utvikling av arbeidsplasser i Asker sør er sentralt i vår planlegging, og vi er derfor glade for å se at det skjer spennende saker på det området. Statkraft jobber nå med å utvikle både biooljefabrikk og etter hvert et forskningssenter på Tofte.

En ting Midtbø mener er særpreget med Tofte, er hvordan hele sentrumsutviklingen har skjedd langs hovedgaten.

– Her har vi et stort potensial med tanke på å trekke sentrumsutviklingen mot sjøen, og da snakker jeg ikke om høyhus i vannkanten, men om å trekke sentrum inn på den sydligste delen av Statkrafts eiendom, og tilrettelegge for handel, servering, boliger og attraktive torg og aktivitetsområder. Også på Sagene er det mye på gang, med både boliger og næring.

Asker sentrum

Asker sentrum er for tiden preget av omkjøring og stengte gater.

– Kirkeveien er stengt fordi man jobber med å overføre infrastrukturen fra sentrum til Elvely-området på andre siden av gaten, i tillegg til at det blir en ny bru over Askerelven. Disse arbeidene vil fortsette fram til juletider, forklarer Midtbø.

Og nettopp Elvely vil være i vinden fremover.

– Her starter nå utbyggingen når bygget nærmest sentrum rives og gir plass til et bygg med næring og leiligheter. På litt lengre sikt, når Varmestua flyttes, kommer det her et større kontorbygg på syv etasjer. Det blir et signalbygg som vil synes godt i sentrum. Parallelt jobber vi med å planlegge bruken av de siste to bygningene på Elvely. Den første delen av denne store ombyggingen vil være ferdig om to til tre år, og om fem år vil området fremstå ganske annerledes enn i dag.

Utbyggingen på Høn går også sin gang, og parallelt fortsetter også planprosessen om Føyka, der det tilrettelegges for boliger på den øvre delen av området.

Ellers i sentrum er både Bankveien og Wesselgården i ferd med å ferdigstilles, og på Trekanten vil kjøpesenteret om få år få selskap av både et hotell og kontorlokaler som skal knyttes sammen av en ny strøksgate gjennom området.

– I tillegg har vi et ganske spennende prosjekt på gang som vil gjøre Asker sentrum til et enda hyggeligere og mer åpent sted, sier Midtbø engasjert.

AskersHus vil flytte inn i første etasje i Vinkelgården, rett over gata for politiet, der det i dag er garasjeanlegg. Der håper vi på et yrende kontorfellesskap, med gode møteplasser og kafeer også for publikum, til høsten neste år. Nede på Risenga vil skole- og idrettsanleggene stå klare i løpet av 2022, og blir dermed et formidabelt møteplass i seg selv.

Tekst: Aina Skoland