Asker kommune har opprettet egne selskaper og er interessent i selskaper sammen med andre offentlige instanser, privatpersoner og organisasjoner.

Kommunestyret har myndighet til å forvalte kommunens interesser i disse selskapene, velger styremedlemmer og deltakere på generalforsamlinger og representantskap.

Selskapene er opprettet for å utføre tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere og næringslivet. Valg av selskapsform er vurdert og bestemt av kommunestyret. 

Selskapene

Asker Eiendomsforvaltning AS er i dag ansvarlig for teknisk drift, økonomisk forretningsførsel og finansiering av:

  • Torstadtunet/Torstadveien omsorgsboliger med 58 leiligheter
  • Vestre Nes omsorgsboliger med 16 leiligheter
  • Oppsjømarka omsorgsboliger med 11 leiligheter

Selskapets formål

I henhold til vedtektene er selskapets formål å eie, utbygge, drive og leie ut omsorgsboliger og med hertil tilknyttet virksomhet. Virksomhetene skal drives med sikte på at omsorgssentrene skal bli økonomisk veldrevet, uten at selskapet skal ha erverv til formål.

Selskapet skal videre medvirke til å utvikle driftsmodeller slik at kommunen kan gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud til personer med omsorgsbehov, som kommunen ellers ville vært ansvarlig for å yte bistand til.

Asker kommune eier 100% av aksjene i selskapet.

Asker og Bærum brannvesen (ABBV) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for et område på 292 km2, og 180 000 innbyggere. ABBV ble opprettet i 1999 som en sammenslåing mellom tidligere Bærum brannvesen og Asker brannvesen. I dag er ABBV et interkommunalt selskap med hovedsete for administrasjon og ledelse på brannstasjonen i Asker. Brannstasjonene på Bekkestua, Fornebu og Gjettum i Bærum er en del av beredskapen.

Visjon

ABBVs visjon er at Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann.

Ledelse og ansatte

Asker og Bærum brannvesen IKS er et interkommunalt selskap der Asker og Bærum kommuner er deltakere/eiere. Representantskapet utgjør organisasjonens høyeste organ, som har delegert sin fagmyndighet til Styret for ABBV IKS. Representantskapet består av de to ordførerne i eierkommunene, mens styret er politisk valgt fra begge eierkommuner med tillegg av ansattrepresentanter.

Brannsjefen har den daglige driften og ledergruppen består av ledere for forebyggende avdeling, beredskapsavdelingen, 110-sentralen og administrasjonsavdelingen.

Det er i underkant av 150 ansatte i ABBV som er organisert med fem avdelinger (beredskap, administrasjon, forebyggende, marked og alarmsentral), samt tilleggstjenester og stab som blant annet forvalter materiell og bygg.

Les mer på Asker og Bærum brannvesens nettsider.

ABV er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV har ansvaret for vanninntaket, pumpestasjon, vannbehandling og transport av drikkevannet frem kommunegrensen.

Distribusjonen til forbrukerne er kommunens ansvar og skjer via det kommunale vannledningsnettet. ABV henter vann i Holsfjorden (som er en arm av Tyrifjorden) og fra Aurevann.

Asker eierandel er 50%.

Les mer på ABVs nettsider.

Asker Produkt AS er en produksjonsbedrift basert på lokal, uføretrygdet arbeidskraft.

Bedriften leverer primært til kunder med behov for enheter i serier. Det er her arbeidstakere har sin styrke og sitt potensiale.

Asker kommune eier 100% av aksjene i selskapet.

Les mer på Asker Produkts nettsider.

Selskapets formål er å drive markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum. Aktivitetene samordnes med hoveddelen av handelsstanden i sentrum, og har som målsetning å komplettere det totale tjenestetilbudet som finnes i et velfungerende tettsted.

Asker kommune har en mindre eierandel (4%) i selskapet.

Les mer på Asker Sentrum AS sine nettsider.

Arba Inkludering AS (tidligere DI-gruppen - fusjonert med Løxa utvikling AS og Mølla kompetansesenter AS i 2014) skal være ledende på arbeidsinkludering – Samfunnsoppdraget er arbeidsinkludering i vid forstand:

  • hjelpe personer utenfor arbeidslivet til å få og beholde jobb
  • skape tilrettelagte arbeidsplasser med mulighet til individuell utvikling
  • tilby offentlig og privat næringsliv sin kompetanse

Asker kommune har en eierandel på 11,8% i Arba AS.

Les mer på nettsidene til ARBA.

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) er en interkommunal sammenslutning eiet av kommunene Asker, Bærum og Oslo. I selskapets renseanlegg håndteres avløpsvann fra disse kommunene samt Røyken og Nesodden. Anlegget ligger i fjell på Bjerkås i Asker.

Asker kommunes eierandel i selskapet er 8%.

Les mer  på Vestfjorden Avløpsselskaps nettsider.

Eierdager

Hvert år avholdes den en egen eierdag hvor de kommunale selskapene presenterte status og utfordringer. Sammen med eiermeldingen skal den årlige eierdagen bidra til å styrke kommunens eierrolle overfor kommunale selskaper.