Gebyrer og brukerbetalinger – prisliste for 2022

Vedtatt av kommunestyret 14.12.2021 – Sak 0089/21

Tjenesteområde Oppvekst

Barnehage - foreldrebetaling

Asker kommune følger makspris fastsatt i Statsbudsjettet. Makspris forslått i statsbudsjettet for 2022 er kroner 3 315. Redusert plass følger antall timer.

  Beløp per måned
Full barnehageplass 5 dager per uke 3 315
Redusert barnehageplass 4 dager per uke 2 652
Redusert barnehageplass 3 dager per uke 1 989
Halv plass 1 658
Søskenmoderasjon for 2. barn 30 %
Søskenmoderasjon for 3. eller flere barn 50 %

 

Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer.

Kostpenger kommer i tillegg og skal beregnes til selvkost for den enkelte barnehage.

Redusert foreldrebetaling etter søknad: Kommunen følger gjeldende regler når det gjelder gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

Skolefritidsordning (SFO) – foreldrebetaling

  Kroner per måned
Foreldrebetaling 5 dager per uke 3 569
Foreldrebetaling 4 dager per uke 2 855
Foreldrebetaling 3 dager per uke 2 141
Betaling for én dag, per dag 263
Morgenplass 5 dager per uke 1 263
Feriedager, per dag 316

Det betales for 190 dager i året, i samsvar med vedtatt skolerute gjeldende for Asker kommune. Egenbetalingen inkluderer ett enkelt måltid inkludert frukt eller grønnsaker hver dag.

Redusert foreldrebetaling etter søknad: Kommunen følger gjeldende regler for nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2021-2022 og SFO 3.-4. trinn fra skoleåret 2022-23.

Asker kommune gir i tillegg 75 prosent redusert foreldrebetaling til familier med inntekt under 2,5 G og 50 prosent redusert foreldrebetaling til familier med inntekt under 5 G ut skoleåret 2021/2022.

Etter skoletid (EST)

  Kroner per måned
Egenandel 5 dager per uke 1 444
Egenandel 4 dager per uke 1 216
Egenandel 3 dager per uke 1 028
Egenandel 2 dager per uke 738
Egenandel 1 dag per uke  530

Etter skoletid er et tilbud til familier som har ungdommer med nedsatt funksjonsevne i den videregående skolen. Tjenesten er behovsprøvd.

Tjenesteområde Velferd

Institusjonsopphold

Type opphold 2022 Fra dato
Langtidsopphold i institusjon, iht. forskriftenes makspris* Ja Iht. forskrift
Opphold på trygghetsavdeling ved Risenga bo og omsorgssenter, per døgn 217 01.01.2022
Korttidsopphold, per døgn inntil 60 døgn, iht. forskriftenes makspris* 180 Iht. forskrift
Korttidsopphold rehabilitering, per døgn inntil 60 døgn , iht. forskriftenes makspris* 180 Iht. forskrift
Korttidsopphold, over 60 døgn per år beregnes etter langtidsopphold regelverk Ja Iht. forskrift
Korttidsopphold rehabilitering, over 60 døgn per år beregnes etter langtidsopphold regelverk Ja Iht. forskrift
Dag -/nattopphold, iht. forskriftenes makspris* 100 Iht. forskrift
Dagsenter eldre inkludert transport, iht. forskriftenes makspris* 100 Iht. forskrift

*Umiddelbar endring ved forskriftsendring.

Praktisk bistand i hjemmet

Årlig inntekt Kroner per måned
Årlig inntekt under 2,5G - ingen egenbetaling  0
Årlig inntekt 2,5G - 3G betaler for maks 2 timer per måned 900
Årlig inntekt 3G - 4G betaler for maks 3 timer per måned 1 350
Årlig inntekt 4G - 5G betaler for maks 6 timer per måned 2 700
Årlig inntekt over 5G betaler for maks 8 timer per måned 3 600

Selvkost er øvre grense for egenbetaling. Selvkost per time er beregnet til kroner 450.

Trygghetsalarm

  Kroner per måned
Installasjon - engangsbetaling 1 200
Årlig inntekt 2,5G og over (selvkost) 350
GPS lokaliseringsteknologi (selvkost) 150

Kostabonnement

  Kroner per måned
Full kost i bolig med heldøgns bemanning 4 000
Porsjonsmiddag (hjemmeboende og dagbrukere)  82
Dessert (hjemmeboende og dagbrukere) 16
Frokost/kvelds (dagtilbud) 57

Full kost i bolig inkluderer kost og basis husholdnings-/toalettartikler, samt vask av tøy, sengetøy og håndklær. Bruker undertegner brukeravtale ved innflytting.

Ekstra bestillinger utover basis tilleggs-faktureres.

For kost i bolig/bofellesskap med heldøgns omsorg hvor beboer kun delvis spiser felles måltider, faktureres i henhold til selvkost.

Leie av Bondi terapibasseng

Grupper, per time 360

Tjenesteområde Samfunnstjenester

Vann- og avløpstjenester, septiktømming, tilsyns- og saksbehandlingsgebyr

  Beløpene er i kroner inkludert 25 % mva. (mva-pliktig virksomhet)
Vann  
Årsgebyr, vann pr m³ 17,50
Fastledd vann 1 473,00
Tilknytningsgebyr for boliger, vann per m²  141,00
Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri vann per m² 141,00
Avløp  
Årsgebyr, avløp pr m³  23,70
Fastledd avløp 1 574,00
Tilknytningsgebyr for boliger, avløp per m²  141,00
Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri avløp pr m² 141,00
Vann og avløp diverse  
Administrasjonsgebyr ved ikke avlest vannmåler 128,00
Administrasjongebyr for abonnenter uten installert vannmåler og abonnenter med mekanisk vannmåler 2 563,00
Gebyr for inndekning av kommunens faktiske utgifter inkl. utstyr/materiell ved for eksempel fysisk oppmøte for avlesning av vannmåler, kontroll av vannmåler, ved avstengning/påsetting av vannforsyning mm 1 538,00
Omregningsfaktor ved stipulert forbruk (areal som grunnlag) 1,50
Fastsettelse av fastledd etter kategori for næring (vekst fastledd etter kapasitet):  
Næring med kapasitet fra 0-350 m3 1,00
Næring med kapasitet fra 351 til 700 m3 2,50
Næring med kapasitet fra 701 til 1500 m3 5,00
Næring med kapasitet fra 1501 til 6000 m3 12,00
Næring med kapasitet fra 6001 til 18000 m3 38,00
Næring med kapasitet fra 18001 til 55000 m3 100,00
Næring med kapasitet over 55000 m3 300,00
Gebyrreduksjon ved ikke varslet avbrudd over 24 timer -431,00
Gebyrreduksjon ved ikke varslet avbrudd over 8 timer - 2 ganger per år eller mer -431,00
Gebyrreduksjon når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes -431,00
Vannavslag kl 07:00 til kl 21:00 15 503,00
Vannavslag kl 21:00 til kl 07:00 21 269,00
Arbeid etter medgått tid, per time 1 420,00
Utgiftsdekning ved avlesning av vannmåler Faktiske kostnader 
Test av vannmåler Faktiske kostnader 
Stengning/gjenåpning Faktiske kostnader 
Septik  
Tankvolum til og med 3 m3 3 250,00
Tankvolum større enn 3 m3 tom 6 m3 4 923,00
Tankvolum større enn 6 m3 tom 12 m3 7 917,00
Tankvolum større enn 12 m3 9 192,00
+ behandling av volum over 12 m3 pr m3 938,00
Ekstraarbeid ved tømming per time 2 181,00
Ekstratømming i tillegg til ordinær tømmepris basert på tankvolum  1 091,00
Behov for ekstraoperatør på grunn av fremkommelighet/sikkerhet  1 091,00
Behov for ekstra bil på grunn av slangelengde/fremkommelighet/sikkerhet 2 181,00
Gebyr beregnet etter medgått tid, per time 1 330,00
Utedo/tørrtoalett pris per tømming 5 790,00
Oppmøte uten å få tømt per gang 1 022,00
Tillegg for utrykning  2 500,00
Spyling mv Dekning av faktiske kostnader 
Tilleggsgebyr for påslipp  Dekning av faktiske kostnader
Gebyr beregnet etter medgått tid, per time 1 330,00
Saksbehandlingsgebyr for utslipps- og pålippstillatelser  10 133,00
Saksbehandlingsgebyr - utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse Dekning av faktiske kostnader 
   
Ikke mva pliktig gebyr:  
Tilsynsgebyr (ikke mva pliktig) 664
Gebyr beregnet etter medgått tid, per time (ikke mva pliktig) 1 220
Gebyr for utslippstillatelser (ikke mva pliktig) 1 584

Husholdningsrenovasjon

  Beløpene er i kroner inkludert 25 % mva. (mva-pliktig virksomhet)
Grunnbeløp 2 117,00
Gebyr for restavfall, liten beholder, per liter   19,50
Gebyr for restavfall, stor beholder, per liter   19,50
Nedgravd container restavfall over 1100 liter, per liter   15,80
Nedgravd container restavfall under 1100 liter, per liter   21,10
Restavfallsekk 100 liter 2 916,00
Restavfallsekk 50 liter 1 459,00
4-ukers tømming restavfall. Per liter   15,00
Ekstrabeløp for henteavstand 10-20 m   929,00
Ekstrabeløp for henteavstand 20-30 m 1 858,00
Kompostering (skal ikke ha beholder til matavfall), reduksjon i gebyr   -261,00
Grunnbeløp hybel 1 058,50
Hytterenovasjon samarbeid helårs, Asker sør 4 008,00
Hytterenovasjon standard helårs, Asker sør 4 847,00
Ekstratømming sommer liten beholder   713,00
Ekstratømming sommer stor beholder   926,00
Ekstratømming   413,00
Ekstra sekk i gamle Røyken og Hurum (pr stykk)   98,00
Rengjøring av 2-hjuls beholder   235,00
Rengjøring av 4-hjuls beholder   352,00
Rengjøring av nedgravd beholdere 2 333,00
Henteavstand 5-10m   324,00
Ekstratømming nedgravd/container per stk. 1 935,00
Vedlikehold nedgravd container 1 032,00
Luktabsorbent nedgravd container   723,00
   
Tømmegebyr Yggeset gjenvinningsstasjon - husholdningsavfall  
Ekspedisjonsgebyr Yggeset gjenvinningsstasjon, inntil 150 kg   60,00
Avfallsmengder over 150 kg, per tonn 1 198,00
Trevirke, per tonn   639,00
Rene masser (stein, jord, fliser, Leca),per tonn   511,00
Røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter),per tonn 1 066,00
Metall, uansett mengde   62,00
Hageavfall  Gratis 
Impregnert trevirke  Gratis 
Farlig avfall  Gratis 
EE-avfall  Gratis 
Asbest og eternitt  Gratis 
Adgang og levering på Follestad gjenvinningsstasjon  Gratis 

Næringsavfall

  Beløpene er i kroner eksklusiv 25 % mva. (mva-pliktig virksomhet)
Literpris næringskunder restavfall 22,20
Literpris næringskunder restavfall stor cont > 1 100 l 17,70
Literpris næringskunder papir 9,50
Literpris næringskunder papir, stor cont > 1 100 l 7,60
Literpris næringskunder plastemballasje 9,90
Literpris næringskunder plastemballasje, stor cont > 1100 l 7,80
Literpris næringskunder matavfall 16,30
Ekstratømming næring nedgravd/container per stk.   2 221,50
Restavfall næring nedgravd container 17,70
Papiravfall næring nedgravd container 7,60
Plastemballasje næring nedgravd container 7,80
Glass/metallavfall næring 2,80
Ekstratømming næring beholder 660,50
Tømmegebyr Yggeset gjenvinningsstasjon  
Blandet avfall, fra første kilo 1,50
Trevirke 901,70
Rene masser 715,80
Metall  80,10
Hageavfall inntil 15 cm i diameter 443,50
Røtter, stubber og grener over 15 cm i diameter   1 192,20
Farlig avfall - forskjellige priser i henhold til type avfall  Ulik 
Impregnert trevirke    3 178,60
Elektrisk avfall og hvitevarer   1 271,50
Asbest og eternitt   1 950,90
Vinduer 1965-1975 PCB   1 476,20
Vinduer 1976-1990 Klorparafiner   12 714,30
Vinyl og gulvbelegg   14 462,90
Næringsavfall - annet:   
Maskinell bistand ved løft fra henger 114,00
Maskinell bistand til tømming av henger 341,00

Feiing og tilsyn

  Beløpene er i kroner inkludert 25 % mva. (mva-pliktig virksomhet)
Årsgebyr feiing 158
Ikke mva-pliktig gebyr   
Årsgebyr tilsyn fyringsanlegg (mva-fritt) 180
Årsgebyr tilsyn gassanlegg (mva-fritt) 180

Parkeringsavgift

  Beløpene er i kroner inkludert 25 % mva. (mva-pliktig virksomhet)
Parkeringsavgift på offentlig regulerte avgiftsparkeringsplasser (per time) i sentrumsområder 40
Parkeringsavgift på offentlig regulerte timeparkeringsplasser i sentrumsområder - fossilfrie biler 20
Parkeringsavgift  på offentlige regulerte innfartsparkeringsplasser/pendler (per døgn) 40
Parkeringsavgift  på offentlige regulerte dagparkeringsplasser i Asker sentrum(pendler) - fossilfrie biler 20
Ansattparkering Venskaben (per måned) 400
Ansattparkering Venskaben (per måned) -  fossilfrie biler 200
Utenfor sentrum 25
Utenfor sentrum - fossilfrie biler   12,50

Graving i vei

  Beløpene er i kroner eksklusiv 25 % mva. (mva-pliktig virksomhet)
Gravetillatelse, per søknad 5 810
Arbeidstillatelse, per søknad 3 540
Ekstra kontroll, per sak 1 960
Liggeløyve, per time  1 300

Fyrverkeri

  Kroner per søknad
Søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn 2 890
Dersom søknaden avslås betales halvt gebyr   

Transport til/fra arbeid og aktivitet

  Kroner per måned
Årsinntekt under 2,5G ingen egenbetaling 0
Årsinntekt fra 2,5G og over:  
Egenbetaling 1 dag per uke 175
Egenbetaling 2 - 3 dager per uke 430
Egenbetaling 4 - 5 dager per uke  714

Båthavner

  Døgnleie (maks tre døgn)
Sætre gjestehavn   
< 30 fot, per døgn 205
30 - 39 fot, per døgn 255
> 40 fot, per døgn 310
Holmsbu gjestehavn  
< 30 fot, per døgn 205
30 - 39 fot, per døgn 255
> 40 fot, per døgn 310

Fast båtplass

Fast båtplass Filtvet og Holmsbu Beløp
Årsleie per breddmeter plass 2 975

Fellingsavgift med mer

  Beløp
Fellingsavgift på voksen elg* 580
Fellingsavgift på elgkalv* 340
Fellingsavgift på voksen hjort* 450
Fellingsavgift på hjortkalv* 270
Avliving og bortkjøring av dyr 1 090
Leie av utstyr til fangst av levende vilt  1 640

*Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Prisene blir vedtatt 01.05. hvert år, og gjelder fra 01.05. – 30.04.

Tjenesteområde Samfunnsutvikling

Tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven

Gebyrregulativ for tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven i egen oversikt. Minstegebyr (M) kroner 3180.

Tjenesteområde Medborgerskap

Gravferds- og kirkegårdstjenester hvor avgifter vedtas av Asker kommune

  Beløp
Kremasjon innenbygdsboende 2 200
Festeavgift per grav per år 320
*Opprettelse av plass i navnet minnelund 1 980
Leie av gravkapell/kirke for utenbygdsboende 1 740

Gravferds- og kirkegårdstjenester hvor avgifter og priser vedtas av Asker kirkelige fellesnemnd/fellesråd

  Beløp
*Kistebegravelse utenbygdsboende 6 090
*Urnenedsettelse utenbygdsboende 1 590
Leie av organist for utenbygdsboende 1 350
Leie av båremottak for seremoni for utenbygdsboende 560
Forsendelse av urne 328
*Kors 435
*Ventetegn 600
*Planting, vanning og stell av grav (ulike tilbud) 1 090
*Høstplanting (Calluna) pr. stk. 135
*Krans til allehelgensdag 230
*Krans til jul 230
*Plantekasse (40-50 og 60 cm) 1 350
*Plantekasse 80 cm 1 630
*Montering av plantekasse 540
*Bytte jord og veke til privat plantekasse 230
*Jord til plantekasse pr. sekk 115
*Gravminne til enkel urnegrav ferdig montert 4 080
*Oppsetting av støtte 850
*Oppretting av støtte - omfattende 850
*Oppretting av støtte - mindre omfattende 445
*Bolting 660
*Anleggskostnader for tilrettelagt grav for utenbygdsboende (til den aktuelle gravferdsforvaltning) 40 400
Honorar til prest ved begravelse/bisettelse av utenbygdsboende 3 470
* Inkl. mva  

Kulturskolen

  Beløp per år
Musikk  
Instrumental og sang undervisning  5 560
Musikkproduksjon 5 560
Pianogruppe  4 220
Samspillgrupper, ensembler, kor, band og storband 3 060
Musikklek 3 060
Instrumentleie 1 160
Dirigent korps/orkester per årstime (faktureres halvårlig per årstime) 20 580
Visuelle fag  
Visuell kunst 5 560
Animasjon 5 560
Keramikk 5 560
Teater  
Barne- og ungdomsteater 5 560
Teater utvidet tid 5 560
Teater introgruppe, barneteater 4 220
Teaterlek 3 060
Seniorteater 1 500
Teater BITS (for skolene i Borgensonen) 0
Dans  
Dans 45 minutter 4 960
Dans 60 minutter 5 320
Dans 75/90 minutter 5 880
Dans lørdag 45 minutter (kortere semester) 3 580
Dans lørdag 60 minutter (kortere semester) 3 800
Dans lørdag 75/90 minutter (kortere semester) 4 240
Dans Tofte og Folkestad 3 780
Makspris per elev dans 12 190
Privattime à 60 minutter 740
Privattime à 30 minutter 370
Flerfagsrabatter for dans  
Familierabatt: 25 % (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre)  
Elev som deltar på 2 klasser pr uke: 20 % rabatt  
Elev som deltar på 3 klasser pr uke: 30 % rabatt  
Elev som deltar på 4 klasser pr uke: 40 % rabatt  
Elev som deltar på 5 klasser pr uke: 50 % rabatt  
Felles for alle fag  
En friplass per barn i familier med samlet inntekt under 5G*  
Søskenmoderasjon og familierabatt (gjelder for ett undervisningstilbud fra barn/familiemedlem nr to) 25 %
Kurs kortere enn et semester 1000-2000

Utleie Asker kulturhus og Venskaben, priser for frivillige organisasjoner og bosatte i Asker

  Beløp
Teatersalen, per time (min. 4 timer)  1 600
Teatersalvestibyle/Multisalvestibyle Gratis
Multisalen, per time (min. 4 timer)  1 200
Festsalen, per timer (min. 2 timer) 470
Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris 8 510
Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen pakkepris 14 560
Kjøkken, per time 100
Prøvesalen, per time (min. 2 timer) 165
Møterom, per time 145
Bjørn Carlsen rommet, per time 205
Radar Scene, per time (min. 4 timer) 820
Radar Kafe (rusfri), per time (min. 4 timer) 420
Radar kafe selskapspakke (+discoanlegg), per time (min. 4 timer) 2 930
Bandøvingsrom (rusfritt), per 3 timer 245
Bandrom per semester 1 055
Venskaben, hele, per time (min. 2 timer) 655
Venskaben, Storsalen, per time (min. 2 timer) 380
Venskaben, Formannskapssalen, per time (min. 2 timer) 165
Venskaben, Salongen, per time (min. 2 timer) 135
Venskaben, Kjøkken, per time (min. 2 timer) 125
Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris 9 230
Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen pakkepris 17 430
Teknikere, per time  545
Servicepersonell (Vaktmester/arrangementsansvarlig), per time 480
Lyd og lyspakke Radar, dagspris 2 620
Flygel, Venskaben, dagspris 1 060
Flygel Steinway, Teatersal, dagspris 1 850
Stort piano, Sauter, dagspris 870
Lite piano, Venskaben, dagspris 530
Stemming, flygel/piano, dagspris 1 900
Video, lysbildefremviser, overhead, videokanon Gratis
Musikkanlegg, Venskaben, dagspris 660
Billettavgift, dagspris 25-35

Utleie Asker kulturhus og Venskaben, priser for faste ukentlige øvelser for frivillige organisasjoner

  Beløp
Festsalen, per time (min. 2 timer) 90
Venskaben, Storsalen, per time (min. 2 timer) 90
Servering  
Kaffe og te, per person 30
Kaffe, te og kjeks, per person 45
Frukt, per person  35

Utleie Asker kulturhus og Venskaben, priser for næring/bedrifter og private utenfor Asker kommune

  Beløp
Teatersalen, per time (min. 4 timer)  1 950
Teatersal-vestibyle, per time (min. 4 timer) 360
Multisalen, per time (min. 4 timer)  1 730
Multisal-vestibylen, per time (min. 4 timer)  570
Festsalen, per time (min. 2 timer) 1 030
Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris 11 790
Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen pakkepris 19 680
Kjøkken, per time 330
Prøvesalen, per time (min. 2 timer)  450
Møterom, per time 330
Bjørn Carlsen rommet, per time 660
Radar Scene, per time (min. 4 timer) 1 060
Radar Kafe (rusfri), per time (min. 4 timer) 790
Venskaben, hele, per time (min. 2 timer) 1 960
Venskaben, Storsalen, per time (min. 2 timer) 1 080
Venskaben, Formannskapssalen, per time (min. 2 timer) 550
Venskaben, Salongen, per time (min. 2 timer) 380
Venskaben, Kjøkken, per time (min. 2 timer) 380
Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris 14 150
Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen pakkepris 27 270
Teknikere, per time 760
Servicepersonell (Vaktmester/arrangementsansvarlig), per time 660
Stor lyd og lys pakke Teater- og Multisalen, dagspris 7 180
Liten lyd og lys pakke Teater- og Multisalen, dagspris 4 610
Stor lyd og lys pakke Radar, dagspris 5 000
Liten lyd og lys pakke Radar, dagspris 2 740
Taleanlegg, dias, overhead, 16 med mer fremviser, internett-tilkobling og videokanon inkl. i timepris
Flygel Steinway, Teatersal, dagspris 3 700
Stort piano, Sauter, dagspris 1 300
Lite piano, Venskaben, dagspris 670
Stemming, flygel/piano, dagspris 2 400
Musikkanlegg, festsalen/Kulturhuset, dagspris 640
Musikkanlegg, festsalen/Venskaben, dagspris 640
Adm. gebyr for innkjøpstjenester  20%
Billettavgift 25-35
Servering  
Kaffe og te, per person 30
Kaffe, te og kjeks, per person 45
Frukt, per person 35

Markedsføring i regi av Asker kulturhus

  Beløp
Obligatorisk basispakke organisasjoner 1 350
Obligatorisk basispakke næring 2 710

Prisliste Sekkefabrikken, alle priser inkl. mva

  Beløp
Lokaler, Næringsliv   
Grunnpris 1: Dagtid Man-Tor – 08:00-16:00 3 950
Grunnpris 2: Man-Tor – 16:00-02:00 6 570
Grunnpris 3: Dagtid Fre-Søn – 08:00-16:00 6 570
Grunnpris 4: Fre-Søn – 16:00-02:00 7 880
Timepris per time utover grunnpris 1 050
   
Lokaler, Privat  
Grunnpris 1: Dagtid Man-Tor – 08:00-16:00 3 550
Grunnpris 2: Man-Tor – 16:00-02:00 3 550
Grunnpris 3: Dagtid Fre-Søn – 08:00-16:00 3 950
Grunnpris 4: Fre-Søn – 16:00-02:00 5 250
Timepris per time utover grunnpris 795
   
Lokaler, lokaler kulturliv  
Grunnpris 1: Dagtid Man-Tor – 08:00-16:00 3 550
Grunnpris 2: Man-Tor – 16:00-02:00 3 550
Grunnpris 3: Dagtid Fre-Søn – 08:00-16:00 3 550
Grunnpris 4: Fre-Søn – 16:00-02:00 3 550
Timepris per time utover grunnpris 795
   
Utstyr, Næringsliv  
Lydanlegg liten pakke 1 970
Lydanlegg stor pakke 6 570
Lysanlegg  1 970
Projektor med lerret 590
Servise komplett per pers (vin og vannglass. Tallerken og bestikk) IK
   
Utstyr, Private  
Lydanlegg liten pakke 1 120
Lydanlegg stor pakke 2 650
Lysanlegg  1 120
Projektor med lerret 460
Servise komplett per pers (vin og vannglass. Tallerken og bestikk) IK
   
Utstyr, lokalt kulturliv   
Lydanlegg liten pakke 980
Lydanlegg stor pakke 1 640
Lysanlegg  980
Projektor med lerret 330
Servise komplett per pers (vin og vannglass. Tallerken og bestikk) IK
Tjenester, Næringsliv   
Tekniker, arrangementsansvarlig eller vakthold. Pris per pers 3 950
Barpersonell per time per person 335
Riggekostnader per time per person 525
Tjenester, private  
Tekniker, arrangementsansvarlig eller vakthold. Pris per pers 3 950
Barpersonell per time per person 335
Riggekostnader per time per person 525
Tjenester, lokalt kulturliv  
Tekniker, arrangementsansvarlig eller vakthold. Pris per pers 3 950
Barpersonell per time per person 335
Riggekostnader per time per person 525
Vask  
Vask på kroner 2000.- + moms tilkommer alle leieforhold 2 620

Risenga svømmehall – billettpriser

  Beløp
Armbånd medlemskap/årskort/klippekort 115
Årskort barn, student, ufør 3 400
Årskort voksen 4 600
Enkeltbillett før kl 15.00 på hverdager 90
Enkeltbillett etter 19.30 på hverdager 90
Barn 0-2 år Gratis
Barn 3-17 år, studenter og uføre, enkeltbillett hverdag 110
Barn 3-17 år, studenter og uføre, enkeltbillett helg 130
Voksen enkeltbillett, hverdag 155
Voksen enkeltbillett, helg 170
Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år), hverdager 470
Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år), helg 535
Klippekort 12 besøk barn, student, ufør 1 075
Klippekort 12 besøk voksen  1 540
Barn medlem 12 mnd (pris per mnd abonnement) - kan brukes i begge svømmehaller 315
Voksen medlem 12 mnd (pris per mnd abonnement) - kan brukes i begge svømmehaller 430
Barn medlem 6 mnd (pris per mnd abonnement) - kan brukes i begge svømmehaller 395
Voksen medlem 6 mnd (pris per mnd abonnement) - kan brukes i begge svømmehaller 525
Familiemedlemskap 12 mnd:  
Voksen nr  1 430
Voksen nr 2 350
Barn 225

Holmen svømmehall – billettpriser

  Beløp
Armbånd medlemskap/årskort/klippekort 115
Årskort barn, student, ufør 1 950
Årskort voksen 3 500
Enkeltbillett før kl 12.00 på hverdager 80
Barn 0-2 år Gratis
Barn 3-17 år, studenter og uføre, enkeltbillett 55
Voksen enkeltbillett 115
Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år) 305
Klippekort 12 besøk barn, student og ufør 565
Klippekort 12 besøk voksen 1 130
Barn medlem 12 mnd (per mnd) 195
Voksen medlem 12 mnd (per mnd) 340
Barn medlem 6 mnd (pris per mnd abonnement) - kan brukes i begge svømmehaller 245
Voksen medlem 6 mnd (pris per mnd abonnement) - kan brukes i begge svømmehaller 410
Familiemedlemskap 12 mnd:  
Voksen nr  1 340
Voksen nr 2 265
Barn 145

Treningsrom

  Beløp
Enkeltbillett - Kun treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør 55
Enkeltbillett - Kun treningsrom - Voksen 65
Enkeltbillett - Kun treningsrom - Før 15 65
Enkeltbillett - Bad + treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør 95
Enkeltbillett - Bad + treningsrom -  Voksen 160
Enkeltbillett - Bad + treningsrom - Før 15 130
Medlem 6 mnd - Kun treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør 245
Medlem 6 mnd - Kun treningsrom - Voksen 410
Medlem 6 mnd - Bad + treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør 375
Medlem 6 mnd - Bad + treningsrom - Voksen 625
Medlem 12 mnd - Kun treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør 195
Medlem 12 mnd - Kun treningsrom - Voksen 340
Medlem 12 mnd - Bad + treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør 295
Medlem 12 mnd - Bad + treningsrom - Voksen 510

Haller – trening og idrettsarrangement

Hall-leie skal være gratis i hele kommunen for barn og unge under 18 år.

Trening i vedtatt åpningstid, jfr tildeling Gratis
Kamp arrangement - alle haller - idrettslag (per time) 360
Arrangement (per døgn i is- og idrettshaller) 4 100
Arrangement (per døgn i svømmehall) innenfor normal åpningstid 6 150
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner (per time) 760
Sommertrening etter avtale - i juni etter skoleslutt, og i august før skolestart, for idrettslag (per time) 195
Trening i skolenes ferier og høytidsdager Pris på forespørsel
Idrettsskole - en flate per klubb (primært første og siste uke i sommerferien) Gratis
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Pris på forespørsel
Leie utover åpningstid ishall/svømmehall 1 060
Leie utover åpningstid idrettshall 820
Leie utover åpningstid i svømmehall, pris per time 2 050

Fotballbaner/kunstgress – trening og idrettsarrangement (Risenga/Borgen)

  Beløp
Trening 15/4-15/10 - idrettslag Gratis
Kunstgress 15/10-15/4 1 515
Kunstgress 15/10-15/4 Rabatt - ugunstige tider 25 %
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner 760
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker Pris på forespørsel

Risenga kunstisbane – trening og idrettsarrangement

  Beløp
Trening i åpningstid - idrettslag, per time Gratis
Kamp/arrangement - idrettslag, per time 550
Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner, per time 740
Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker, per time Pris på forespørsel

Utleiepriser Røykenhallen og Midtbygdahallen

  Beløp
Leiepris per time innenbygds leietakere - lag grupper > 16 år 510
Leiepris per time innenbygds leietakere - lag grupper < 16 år  340
Leiepris per time utenbygds leietakere  685

Utleiepriser Tofte flerbrukshall

Foreninger Beløp
Per sal (hallen kan deles i tre saler) 275
Kantine 87
Bordtennisrom 87
Treningsrom 87
Maksimumspris for hele huset, per dag 2445
   
Næringsdrivende   
Per sal (hallen kan deles i tre saler) 425
Kantine 127
Bordtennisrom 127
Treningsrom 127
Maksimumspris for hele huset, per dag 3260

Aktiv Asker

  Beløp
Frisklivstrening, 2 ganger per uke (pakkepris) 320
Hverdagsglede, kurs 320
Bra mat, kurs 320
Søvn, kurs 320
Tobakksfri 320
Aktiv på dagtid 320
Tilrettelagte aktiviteter psykisk utviklingshemmede 530

Innbyggertorg

  Beløp
Kategori 1   
Ildsjeler, lag, foreninger og kommunale tjenester kan bruke lokaler gratis til aktiviteter og arrangementer som er åpen for alle i nærmiljøet og i tråd med innbyggertorgets formål. For mer informasjon se retningslinjer for bruk av lokaler på ditt innbyggertorg (se hjemmesiden) Gratis
   
Kategori 2  
Private aktører kan få leie lokaler til sine aktiviteter så lenge de er åpne for alle, bidrar positivt til nærmiljøet og er i tråd med formålet til innbyggertorgene. For mer informasjon se retningslinjer for bruk av lokaler på ditt innbyggertorg (se hjemmesiden)  
Innbyggertorg små møterom, per time 200
Innbyggertorg store møterom, per time 600
Innbyggertorg kjøkken, per time 600
Tofte samfunnshus hele huset per dag, per time 3 000
Tofte S3 Ungdommens kulturhus kafé, per time 400
   
Kategori 3   
Lag og foreninger i Asker kommune og kommunale avdelinger kan leie lokaler til sine lukkede arrangementer, men må vike for arrangementer (kategori 1 og 2) som er åpne for lokalmiljøet. Dersom ditt lag eller forening bidrar med åpne aktiviteter/arrangementer på møteplassen vil dere falle inn under kategori 1. For mer informasjon se retningslinjer for bruk av lokaler på ditt innbyggertorg (se hjemmesiden)  
Innbyggertorg små møterom, per time 100
Innbyggertorg store møterom, per time 300
Innbyggertorg kjøkken, per time 300
Tofte samfunnshus hele huset per dag, per time 1 500
Tofte S3 Ungdommens kulturhus kafé, per time 200

Utleiepriser Sætre samfunnshus

  Beløp
Foreninger  
A-sal, per time 285
Møterom A, per time 90
Dusj og garderobe, per time 90
Maksimums pris A-sal, per dag 2 000
Maksimums pris for hele huset, per dag 2 520
   
Næringsdrivende  
A-sal, per time 440
Møterom A, per time 130
Dusj og garderobe, per time 130
Maksimums pris A-sal, per dag 2 520
Maksimums pris for hele huset, per dag 3 360

Utleiepriser Malerhjemmet

  Beløp
Foreninger  
Søndre del (1. etasje), per time 90
Nordre del (1. etasje), per time 90
Hele 1. etasje, per time 185
Maksimum hele huset, per dag 1 370
Sommerutleie  
Hele 1. etasje, per uke 5 700
Søndre del, per uke 3 810
Nordre del, per uke 1 900
   
Næringsdrivende   
Søndre del (1. etasje), per time 135
Nordre del (1. etasje), per time 135
Hele 1. etasje, per time 265
Maksimum hele huset, per dag 1 980
Sommerutleie  
Hele 1. etasje, per uke 11 400
Søndre del, per uke 7 600
Nordre del, per uke 3 800

Utleiepriser Folkestadhallen

Foreninger Beløp
Hele huset, per time 285
Maksimumspris for hele huset, per dag 2 520
   
Næringsdrivende   
Hele huset, per time 440
Maksimumspris for hele huset, per dag 3 360

Utleiepriser Støa

  Beløp
Hovedbygning og bryggerhus, per uke 3 300
Hovedbygning og bryggerhus - hverdager mandag-fredag, per dag 1 000
Hovedbygning og bryggerhus - lørdag/søndag/helligdag, per dag 1 430
Hovedbygning, per uke 2 630
Hovedbygning - hverdager mandag-fredag, per dag 770
Hovedbygning - lørdag/søndag/helligdag, per dag 990
Bryggerhus, per uke 1 540
Bryggerhus - hverdager mandag-fredag, per dag 440
Bryggerhus - lørdag/søndag/helligdag, per dag 550