Fullstendig prisliste for kommunale tjenester

Vedtatt av kommunestyret 13.12.2022

Oppvekst

Barnehage

Asker kommune følger makspris fastsatt i Statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en barnehageplass blir redusert til 3 000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Redusert plass følger antall timer.

Type plass

Pris

Full barnehageplass 5 dager per uke

3 000

Redusert barnehageplass 4 dager per uke

2 400

Redusert barnehageplass 3 dager per uke

1 800

Halv plass

1 500

Søskenmoderasjon for 2. barn

30 %

Søskenmoderasjon for 3. eller flere barn

50 %

 • Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer.
 • Kostpenger kommer i tillegg og skal beregnes til selvkost for den enkelte barnehage.
 • Redusert foreldrebetaling etter søknad: Kommunen følger gjeldende regler når det gjelder gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

Skolefritidsordningen (SFO)

Type opphold

Pris, 1. trinn

Pris 2. - 4. trinn

Foreldrebetaling 5 dager per uke

2 220

3 701

Foreldrebetaling 4 dager per uke

1 776

 

2 960

Foreldrebetaling 3 dager per uke

1 333

2 220

Foreldrebetaling 2 dager per uke

889

1 481

Morgenplass 5 dager per uke

1 310

1 310

Feriedager, per dag

197

328

Enkeltdager, per dag

164

273

Foreldre med barn på 1. trinn er gitt rett til 12 timer gratis SFO hver uke.

Hvis foreldrene på 1. trinn har lavere inntekt enn 785 100 kroner, så får de gratis SFO. Foreldre med elever på 2. til 4. trinn får tilbud om gratis SFO, hvis de har inntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp.

Videre har alle foreldre på 2. til 4. trinn rett til moderasjon hvis oppholdsbetalingen overstiger 5% av husholdningens inntekt.

Etter skoletid (EST)

Etter skoletid (EST) er et tilbud til familier som har ungdommer med nedsatt funksjonsevne i den videregående skolen. Tjenesten er behovsprøvd.

Det kreves ikke lenger  betaling for opphold på EST.

Tjenesteområde Velferd

Opphold på institusjon

Type opphold

Pris/makspris i henhold til forskrift

Langtidsopphold i institusjon, i henhold til forskriftenes makspris*

Ja

Opphold på trygghetsavdeling ved Risenga bo og omsorgssenter, per døgn

225

Korttidsopphold, per døgn inntil 60 døgn, i henhold til forskriftenes makspris*

185

Korttidsopphold rehabilitering, per døgn inntil 60 døgn , i henhold til forskriftenes makspris*

185

Korttidsopphold, over 60 døgn per år beregnes etter langtidsopphold regelverk

Ja

Korttidsopphold rehabilitering, over 60 døgn per år beregnes etter langtidsopphold regelverk

Ja

Dag -/nattopphold, i henhold til forskriftenes makspris*

105

Dagsenter eldre inkludert transport, i henhold til forskriftenes makspris*

105

*Umiddelbar endring ved forskriftsendring.

Praktisk bistand i hjemmet

Inntekt

Pris

Årlig inntekt under 2,5G - ingen egenbetaling

0

Årlig inntekt 2,5G - 3G betaler for maks 2 timer per måned

910

Årlig inntekt 3G - 4G betaler for maks 3 timer per måned

1 365

Årlig inntekt 4G - 5G betaler for maks 6 timer per måned

2 730

Årlig inntekt over 5G betaler for maks 8 timer per måned

3 640

Selvkost er øvre grense for egenbetaling. Selvkost per time er beregnet til kroner 455.

Trygghetsalarm

Type betaling

Pris

Installasjon - engangsbetaling

1 245

Årlig inntekt 2,5G og over (selvkost)

363

GPS lokaliseringsteknologi (selvkost)

156

Kostabonnement (full kost, middag, dessert)

Type måltid

Pris

Full kost i bolig med heldøgns bemanning

4 400

Porsjonsmiddag (hjemmeboende og dagbrukere)

90

Dessert (hjemmeboende og dagbrukere)

18

Frokost/kvelds (dagtilbud)

63

 • Full kost i bolig inkluderer kost og basis husholdnings-/toalettartikler, samt vask av tøy, sengetøy og håndklær. Bruker undertegner brukeravtale ved innflytting.
 • Ekstra bestillinger utover basis tilleggs-faktureres.
 • For kost i bolig/bofellesskap med heldøgns omsorg hvor beboer kun delvis spiser felles måltider, faktureres i henhold til selvkost.

Tjenesteområde Samfunnstjenester

Vann- avløpstjenester, septiktømming, tilsyns- og saksbehandlingsgebyr.

Vann

Type

Pris

Årsgebyr, vann per m³

22,61

Fastledd vann

1 938,00

Tilknytningsgebyr for boliger, vann per m²

141,00

Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri vann per m²

141,00

Tilknytningsgebyr for lagerbygg og driftsbygninger i landbruk, vann:

 

Gebyrpliktig areal under 100 m2

14 100,00

Gebyrpliktig areal mellom 100 m2 og opptil 199 m2

28 200,00

Gebyrpliktig areal over 199 m2

84 600,00

Avløp

Type gebyr

Pris

Årsgebyr, avløp per m³

26,39

Fastledd avløp

2 194,00

Tilknytningsgebyr for boliger, avløp per m²

141,00

Tilknytningsgebyr for kontor, erverv og industri avløp per m²

141,00

Tilknytningsgebyr for lagerbygg og driftsbygninger i landbruk, avløp:

 

Gebyrpliktig areal under 100 m2

14 100,00

Gebyrpliktig areal mellom 100 m2 og opptil 199 m2

28 200,00

Gebyrpliktig areal over 199 m2

84 600,00

Vann og avløp, diverse

Type gebyr

Pris

Administrasjonsgebyr ved ikke avlest vannmåler

133,00

Tapt vannmåler

783,00

Administrasjongebyr for abonnenter uten installert vannmåler og abonnenter med mekanisk vannmåler

 

2 658,00

Gebyr for inndekning av kommunens faktiske utgifter inkludert utsyr/materiell ved f.eks. fysisk oppmøte for avlesning av vannmåler, kontroll av vannmåler, ved avstegning/påsetting av vannforsyning mm.

 

 

1 595,00

Omregningsfaktor ved stipulert forbruk (areal som grunnlag)

1,50

Fastsettelse av fastledd etter kategori for næring (vekst fastledd etter kapasitet):

 

Næring med kapasitet fra 0-350 m3

1,00

Næring med kapasitet fra 351 til 700 m3

2,50

Næring med kapasitet fra 701 til 1500 m3

5,00

Næring med kapasitet fra 1501 til 6000 m3

12,00

Næring med kapasitet fra 6001 til 18000 m3

38,00

Næring med kapasitet fra 18001 til 55000 m3

100,00

Næring med kapasitet over 55000 m3

300,00

Gebyrreduksjon ved ikke varslet avbrudd over 24 timer

-447,00

Gebyrreduksjon ved ikke varslet avbrudd over 8 timer - 2 ganger per år eller mer

-447,00

Gebyrreduksjon når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes

-447,00

Vannavslag kl 07:00 til kl 21:00

16 077,00

Vannavslag kl 21:00 til kl 07:00

22 056,00

Arbeid etter medgått tid, per time

1 473,00

Utgiftsdekning ved avlesning av vannmåler

Faktiske kostnader

Test av vannmåler

Faktiske kostnader

Stengning/gjenåpning

Faktiske kostnader

Septik

Type gebyr

Pris

Tankvolum til og med 3 m3

3 250,00

Tankvolum større enn 3 m3 tom 6 m3

4 923,00

Tankvolum større enn 6 m3 tom 12 m3

7 917,00

Tankvolum større enn 12 m3

9 192,00

+ behandling av volum over 12 m3 per m3

938,00

Ekstraarbeid ved tømming per time

2 181,00

Ekstratømming i tillegg til ordinær tømmepris basert på tankvolum

1 091,00

Behov for ekstraoperatør pga fremkommelighet/sikkerhet

1 091,00

Behov for ekstra bil på grunn av slangelengde/fremkommelighet/sikkerhet

2 181,00

Gebyr beregnet etter medgått tid, per time

1 330,00

Utedo/tørrtoalett pris per tømming

5 790,00

Oppmøte uten å få tømt per gang

1 022,00

Tillegg for utrykning

2 500,00

Spyling

Dekning av faktiske kostnader

Tilleggsgebyr for påslipp

Dekning av faktiske  kostnader

Gebyr beregnet etter medgått tid, per time

1 330,00

Saksbehandlingsgebyr for utslipps- og påslippstillatelser (Ikke mva-pliktig)

10 133,00

Tilleggsgebyr for påslipp

1 330

Gebyr beregnet etter medgått tid, per time

10 133

Saksbehandlingsgebyr - utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse

Dekning av faktiske kostnader

Tilsynsgebyr (ikke mva pliktig)

664

Husholdningsrenovasjon

Kommunedirektørens forslag til priser for Husholdningsgebyr for 2023 ble ikke vedtatt. Forslaget skal opp til ny behandling i første møte i utvalget for Samfunnstjenester i 2023. 

Beløpene er i kroner inkludert 25 % mva. (for mva-pliktig virksomhet).

Type gebyr

2022

Foreslått pris 2023

Grunnbeløp

2 117,00

2 200,00

Gebyr for restavfall, liten beholder, per liter

19,50

20,50

Gebyr for restavfall, stor beholder, per liter

19,50

20,50

Nedgravd konteiner restavfall over 1100 liter, per liter

15,80

16,60

Nedgravd konteiner restavfall under 1100 liter, per liter

21,10

22,20

Restavfallsekk 100 liter

2 916,00

3 062,00

Restavfallsekk 50 liter

1 459,00

1 531,00

4-ukers tømming restavfall. Per liter

15,00

16,00

Ekstrabeløp for henteavstand 10-20 m

929,00

975,00

Ekstrabeløp for henteavstand 20-30 m

1 858,00

1 950,00

Kompostering (skal ikke ha beholder til matavfall), reduksjon i gebyr

-261,00

-261,00

Grunnbeløp hybel

1 058,50

1 110,00

Hytterenovasjon samarbeid helårs, Asker sør

4 008,00

4 209,00

Hytterenovasjon standard helårs, Asker sør

4 847,00

Ikke aktuelt

Ekstratømming sommer liten beholder

713,00

749,00

Ekstratømming sommer stor beholder

926,00

973,00

Ekstratømming

413,00

434,00

Ekstra sekk i gamle Røyken og Hurum (per stykk)

98,00

Ikke aktuelt

Rengjøring av 2-hjuls beholder

235,00

247,00

Rengjøring av 4-hjuls beholder

352,00

370,00

Rengjøring av nedgravd beholdere

2 333,00

2 450,00

Henteavstand 5-10m

324,00

341,00

Ekstratømming nedgravd/konteiner per stk.

1 935,00

2 032,00

Vedlikehold nedgravd konteiner

1 032,00

1 084,00

Luktabsorbent nedgravd konteiner

723,00

760,00

Hytterenovasjon samarbeid sommer, Asker sør

2 541,00

2 669,00

Ny RFID-brikke til adgang avfallsug

Nytt

50,00

Utrykning for å fjerne blokkering i avfallsug

Nytt

1 500,00

Tømmegebyr gjenvinningsstasjoner - husholdningsavfall

Type gebyr

Pris

Egenandel for adgang med personbil

100,00

Egenandel for adgang med kjøretøy større enn personbil (personbil med henger, varebil, pickup

etc.)

 

200,00

Avfallsmengder over 150 kg, per tonn

0

Trevirke, per tonn

0

Rene masser (stein, jord, fliser, Leca),per tonn

0

Røtter, stubber og grener (over 15 cm i diameter), per tonn

0

Metall, uansett mengde

0

Egenandel for kun Hageavfall

Gratis

Egenandel for kun Impregnert trevirke

Gratis

Egenandel for kun Farlig avfall

Gratis

Egenandel for kun EE-avfall

Gratis

Egenandel for kun Asbest og eternitt

Gratis

Adgang og levering på Follestad gjenvinningsstasjon

0

Næringsavfall

Beløpene er i kroner eksklusiv 25 % mva. (mva-pliktig virksomhet)

Type gebyr

Pris

Literpris næringskunder restavfall

24,00

Literpris næringskunder restavfall stor konteiner > 1 100 l

19,20

Literpris næringskunder papir

10,30

Literpris næringskunder papir, stor konteiner > 1 100 l

8,30

Literpris næringskunder plastemballasje

10,70

Literpris næringskunder plastemballasje, stor konteiner > 1100 l

8,50

Literpris næringskunder matavfall

17,70

Ekstratømming næring nedgravd/konteiner per stk.

2 400,00

Literpris næringskunder restavfall, nedgravd konteiner

19,20

Literpris næringskunder papir, nedgravd konteiner

8,30

Literpris næringskunder plastemballasje, nedgravd konteiner

8,50

Literpris næringskunder glass- og metallemballasje

3,00

Ekstratømming næring beholder

713,40

Næringsavfall - annet

Type gebyr

Pris

Maskinell bistand ved løft fra henger

118,30

Maskinell bistand til tømming av henger

353,70

Feiing og tilsyn

Årsgebyr feiing: 163 kroner

Ikke mva-pliktig gebyr:
 
Årsgebyr tilsyn fyringsanlegg (mva-fritt): 186 kroner
Årsgebyr tilsyn gassanlegg (mva-fritt): 186 kroner

Parkering

Type parkering

Beløp

Parkeringsavgift høy sats (pr time)

40

Parkeringsavgift middels sats (pr time)

25

Parkeringsavgift lav sats (pr time)

10

Innfartsparkering, høy sats (dagsbillett)

40

Innfartsparkering, middels sats (dagsbillett)

25

Ansattparkering Asker sentrum og nærliggende områder (dagsbillett)

40

Ansattparkering Asker sentrum og nærliggende områder (per måned)

400

Rabatt for fossilfrie kjøretøy

Halv pris av "fossil"-kjøretøy

Graving i vei

Type tillatelse

Beløp eks. mva (mva-pliktig virksomhet)

Gravetillatelse, per søknad

6 025

Arbeidstillatelse, per søknad

3 675

Ekstra kontroll, per sak

2 035

Liggeløyve, per time

1 350

Fyrverkeri

Søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn: 2 980 kroner.

Hvis avslag på søknad betales halvt gebyr.

Transport til/fra arbeid og aktivitet

Egenbetalingstyper

Beløp

Årsinntekt under 2,5G ingen egenbetaling

0

Årsinntekt fra 2,5G og over:

 

Egenbetaling 1 dag per uke

180

Egenbetaling 2 - 3 dager per uke

445

Egenbetaling 4 - 5 dager per uke

740

 Båthavner

Sætre gjestehavn

Båtstørrelse

Døgnleie (maks 3 døgn)

< 30 fot, per døgn

215

30 - 39 fot, per døgn

265

40 -49fot, per døgn

330

> 49 fot, per døgn

450

Holmsbu gjestehavn

Båtstørrelse

Døgnleie (maks 3 døgn)

< 30 fot, per døgn

215

30 - 39 fot, per døgn

265

40 - 49 fot, per døgn

330

> 49 fot, per døgn

450

Fast båtplass Filtvet og Holmsbu

Årsleie per breddmeter plass: 3 085 kroner.

Fellingsavgifter med mer

Type avgift

Beløp

Fellingsavgift på voksen elg*

580

Fellingsavgift på elgkalv*

340

Fellingsavgift på voksen hjort*

450

Fellingsavgift på hjortkalv*

270

Avliving og bortkjøring av dyr**

1 500

Leie av utstyr til fangst av levende vilt **

2 000

 • * Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Prisene blir vedtatt 01.05. hvert år, og gjelder fra 01.05. – 30.04.
 • ** Prisen er gjeldende fra 01.01.2023

Tjenesteområde Samfunnsutvikling

Tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven.

Gebyrregulativ for tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova og eierseksjonsloven på egen side. Minstegebyr (M) = kroner 3 300 i 2023.

Tjenesteområde Medborgerskap

Gravferds- og kirkegårdstjenester

Gravferds- og kirkegårdstjenester hvor avgifter vedtas av Asker kommune.

Type avgift/tjeneste

Beløp

Kremasjon folkeregistrerte i Asker

2 280

Festeavgift per grav per år

330

*Opprettelse av plass i navnet minnelund

2 050

Leie av gravkapell/kirke folkeregistrerte i annen kommune

1 800

Gravferds- og kirkegårdstjenester hvor avgifter og priser vedtas av Asker kirkelige fellesnemnd/fellesråd.

Type

Beløp

*Kistebegravelse folkeregistrerte i annen kommune

6 315

*Urnenedsettelse folkeregistrerte i annen kommune

1 650

**Leie av organist for folkeregistrerte i annen kommune

2 500

Leie båremottak seremoni folkeregistrerte i annen kommune

580

Forsendelse av urne

340

*Kors

450

*Ventetegn

620

*Planting, vanning og stell av grav (ulike tilbud)

1 130

*Høstplanting (Calluna) pr. stk.

140

*Krans til allehelgensdag

240

*Krans til jul

240

*Plantekasse (40-50 og 60 cm)

1 400

*Plantekasse 80 cm

1 690

*Montering av plantekasse

560

*Bytte jord og veke til privat plantekasse

240

*Jord til plantekasse per sekk

120

*Gravminne til enkel urnegrav ferdig montert

4 230

*Oppsetting av støtte

880

*Oppretting av støtte - omfattende

880

*Oppretting av støtte - mindre omfattende

460

*Bolting

685

*Anleggskostnader for tilrettelagt grav for folkeregistrerte i annen kommune (til den aktuelle

gravferdsforvaltning)

 

41 895

***Honorar prest ved gravferd folkeregistrerte i annen kommune

0

 • * Inkl. mva
 • ** Oppjustert til faktisk kostnad
 • *** Bortfaller med ny ordning for presters lønn

Kulturskolen

Visuell kunst, teater og musikk

Type plass

Beløp

Vanlig elevplass

5 770

Vanlig elevplass for korpsmusikanter*

4 500

Introgrupper

4 380

Breddegrupper og ensembler

3 170

Seniorteater

1 560

Teater BITS (for skolene i Borgensonen)

0

Dirigentressurs per skolekorps/orkester: 20 % dirigentressurs gratis*

0

Dirigent korps/orkester per årstime (faktureres halvårlig per årstime)*

31 270

Dans

Type plass

Beløp

Dans 45 minutter

5 140

Dans 60 minutter

5 520

Dans 75/90 minutter

6 100

Dans lørdag 45 minutter (kortere semester)

3 710

Dans lørdag 60 minutter (kortere semester)

3 940

Dans lørdag 75/90 minutter (kortere semester)

4 400

Dans Tofte og Folkestad

3 920

Makspris per elev dans

12 640

Privattime à 60 minutter

770

Privattime à 30 minutter

380

Flerfagsrabatter for dans

Familierabatt: 25 % (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre)

 

Elev som deltar på 2 klasser per uke: 20 % rabatt

Elev som deltar på 3 klasser pr uke: 30 % rabatt

Elev som deltar på 4 klasser per uke: 40 % rabatt

Elev som deltar på 5 klasser per uke: 50 % rabatt

Felles for alle fag

* Kulturskolen har gjort en del forenklinger i prisstruktur da det tidligere var mange like priser fordelt på ulike fag og tilbud. Disse er nå samlet i tre felles prisnivåer med noen få unntak som blant annet redusert pris for korpselever, gratistilbud BITS og Seniorteater.

Priser som fastsettes administrativt

Utleie Asker kulturhus og Venskaben, priser for frivillige organisasjoner og bosatte i Asker

Lokale / utstyr

Beløp

Teatersalen, per time (minimum 4 timer)

1 660

Teatersalvestibyle/Multisalvestibyle

Gratis

Multisalen, per time (minimum 4 timer)

1 240

Festsalen, per timer (minimum 2 timer)

490

Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris

8 800

Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen pakkepris

15 000

Kjøkken, per time

100

Bjørn Carlsen rommet, per time

250

Radar Scene, per time (min. 4 timer)

850

Radar Kafe (rusfri), per time (min. 4 timer)

440

Bandøvingsrom (rusfritt), per 3 timer (gratis for ungdom)

250

Bandrom per semester (gratis for ungdom)

1 090

Venskaben, hele, per time (min. 2 timer)

700

Venskaben, Storsalen, per time (min. 2 timer)

390

Venskaben, Formannskapssalen, per time (min. 2 timer)

170

Venskaben, Salongen, per time (min. 2 timer)

140

Venskaben, Kjøkken, per time (min. 2 timer)

130

Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris

9 600

Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen pakkepris

18 000

Teknikere, per time

580

Servicepersonell (Vaktmester/arr.ansvarlig), per time

500

Lyd- og lyspakke Radar, dagspris

2 720

Flygel, Venskaben, dagspris

1 100

Flygel Steinway, Teatersal, dagspris

1 920

Stort piano, Sauter, dagspris

900

Lite piano, Venskaben, dagspris

550

Stemming, flygel/piano, dagspris

1 970

Video, lysbildefremviser, overhead, videokanon

Gratis

Musikkanlegg, Venskaben, dagspris

680

Billettavgift, dagspris

25-35

Utleie Asker kulturhus og Venskaben, priser for faste ukentlige øvelser for frivillige organisasjoner

 • Festsalen, per time (min. 2 timer): 90 kroner
 • Venskaben, Storsalen, per time (min. 2 timer): 90 kroner

Servering:

 • Kaffe og te - per person: 30 kroner
 • Kaffe og te og kjeks - per person: 50 kroner
 • Frukt, per person: 40 kroner

Utleie Asker kulturhus og Venskaben, priser for næring/bedrifter og private utenfor Asker kommune

Lokale / utstyr

2023

Teatersalen, per time (min. 4 timer)

2 020

Teatersalsvestibyle, per time (min. 4 timer)

370

Multisalen, per time (min. 4 timer)

1 790

Multisalsvestibylen, per time (min. 4 timer)

590

Festsalen, per time (min. 2 timer)

1 070

Festsalen, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris

12 230

Festsalen, hele. Selskapspakke: hele helgen pakkepris

20 410

Kjøkken, per time

340

Bjørn Carlsen rommet, per time

680

Radar Scene, per time (min. 4 timer)

1 100

Radar Kafe (rusfri), per time (min. 4 timer)

820

Venskaben, hele, per time (min. 2 timer)

2 030

Venskaben, Storsalen, per time (min. 2 timer)

1 120

Venskaben, Formannskapssalen, per time (min. 2 timer)

570

Venskaben, Salongen, per time (min. 2 timer)

390

Venskaben, Kjøkken, per time (min. 2 timer)

390

Venskaben, hele. Selskapspakke: 1 dag pakkepris

14 700

Venskaben, hele. Selskapspakke: Hele helgen pakkepris

28 300

Teknikere, per time

790

Servicepersonell (Vaktmester/arrangementansvarlig), per time

680

Stor lyd og lys pakke Teater- og Multisalen, dagspris

7 450

Liten lyd og lys pakke Teater- og Multisalen, dagspris

4 780

Stor lyd og lys pakke Radar, dagspris

5 190

Liten lyd og lys pakke Radar, dagspris

2 840

Taleanlegg, dias, overhead, 16 med mer fremviser, internetttilkobling og videokanon

inkl. i timepris

Flygel Steinway, Teatersal, dagspris

3 840

Stort piano, Sauter, dagspris

1 350

Lite piano, Venskaben, dagspris

690

Stemming, flygel/piano, dagspris

2 490

Musikkanlegg, festsalen/Kulturhuset, dagspris

660

Musikkanlegg, festsalen/Venskaben, dagspris

660

Billettavgift

25-35

Servering:

 • Kaffe og te - per person: 30 kroner
 • Kaffe og te og kjeks - per person: 50 kroner
 • Frukt, per person: 40 kroner

Markedsføring i regi av Asker kulturhus

Obligatorisk basispakke organisasjoner: 1 400 kroner

Obligatorisk basispakke næring: 2 900 kroner

Barnebursdagspakker

Lokale

Beløp

Klokkergården ungdomshus - barnebursdagspakke, max 5 timer (kafe + sal)

1 200

Tofte S3 Ungdommens kulturhus barnebursdagspakke, max 5 timer (kafe + sal)

1 200

Radar kafe barnebursdag maks. 5 timer

1 600

Sætre ungdomsklubb - barnebursdagspakke, max 5 timer

1 200

Slemmestad MEK (Nytt lokale som erstatter Sekkefabrikken)

Næringsliv

Dagspriser:

Grunnpris 1: Man-Tor - 08:00-16:00

3 000

Grunnpris 2: Man-Tor - 16:00-02:00

5 000

Grunnpris 3: Fre-Søn - 08:00-16:00

5 000

Grunnpris 4: Fre-Søn - 16:00-02:00

6 000

Timepris per time utover grunnpris

800

Utstyr

Lydanlegg liten pakke

1 500

Lydanlegg stor pakke

5 000

Lysanlegg

1 500

Projektor med lerret

450

Servise komplett per pers (vin- og vannglass samt tallerken og bestikk)

20

Tjenester

Tekniker, arrangementansvarlig eller vakthold. Pris per person

3 500

Barpersonell per time per person

400

Riggekostnader per time per person

400

Privat

Dagsprisleie

Grunnpris 1: Man-Tor - 08:00-16:00

2 700

Grunnpris 2: Man-Tor - 16:00-02:00

2 700

Grunnpris 3: Fre-Søn - 08:00-16:00

3 000

Grunnpris 4: Fre-Søn - 16:00-02:00

4 000

Timepris per time utover grunnpris

600

Utstyr

Lydanlegg liten pakke

850

Lydanlegg stor pakke

2 000

Lysanlegg

850

Projektor med lerret

350

Servise komplett per pers (vin- og vannglass samt tallerken og bestikk)

20

Tjenester

Tekniker, arrangementansvarlig eller vakthold. Pris per person

3 500

Barpersonell per time per person

400

Riggekostnader per time per person

400

Lokalt kulturliv

Dagsprisleie

Grunnpris 1: Man-Tor - 08:00-16:00

2 700

Grunnpris 2: Man-Tor - 16:00-02:00

2 700

Grunnpris 3: Fre-Søn - 08:00-16:00

2 700

Grunnpris 4: Fre-Søn - 16:00-02:00

2 700

Timepris per time utover grunnpris

600

Utstyr

Lydanlegg liten pakke

750

Lydanlegg stor pakke

1 250

Lysanlegg

750

Projektor med lerret

250

Servise komplett per pers (vin- og vannglass samt tallerken og bestikk)

20

Tjenester

Tekniker, arrangementansvarlig eller vakthold. Pris per person

3 500

Barpersonell per time per person

400

Riggekostnader per time per person

400

Vask kommer i tillegg for alle leieforhold: 

 • Liten vask: 750 kroner
 • Stor vask: 1 500 kroner

Risenga svømmehall – billettpriser

Type

Beløp

Armbånd medlemskap/årskort/klippekort

120

Årskort barn, studenter inntil 25 år

3 450

Årskort honnør/ufør/funksjonshemmet

3 900

Årskort voksen

4 800

Enkeltbillett før kl 12.00 på hverdager

95

Enkeltbillett etter 19.30 på hverdager

95

Barn 0-2 år

Gratis

Barn 3-17 år, studenter inntil 25 år, enkeltbillett hverdag

115

Barn 3-17 år, studenter inntil 25 år, enkeltbillett helg

135

Honnør/Ufør/Funksjonshemmet, enkeltbillett hverdag

130

Honnør/Ufør/Funksjonshemmet, enkeltbillett helg

140

Voksen enkeltbillett, hverdag

160

Voksen enkeltbillett, helg

175

Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år), hverdager

470

Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år), helg

530

Klippekort 12 besøk barn, studenter inntil 25 år

1 150

Klippekort 12 besøk honnør/ufør/funksjonshemmet

1 300

Klippekort 12 besøk voksen

1 600

30 dagers kort barn 3-17, studenter inntil 25 år

575

30 dagers kort honnør/ufør/funksjonshemmet

650

30 dagers kort voksen

800

Holmen svømmehall – billettpriser

Type

Beløp

Armbånd månedskort/årskort/klippekort

120

Årskort barn, studenter inntil 25 år

1 950

Årskort honnør/ufør/funksjonshemmet

2 550

Årskort voksen

3 600

Enkeltbillett før kl 12.00 på hverdager

85

Barn 0-2 år

Gratis

Barn 3-17 år, studenter inntil 25 år, enkeltbillett

65

Honnør/ufør/funksjonshemmet, enkeltbillett

85

Voksen enkeltbillett

120

Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år)

315

Klippekort 12 besøk barn, studenter inntil 25 år

650

Klippekort 12 besøk honnør/ufør/funksjonshemmet

850

Klippekort 12 besøk voksen

1 200

30 dagers kort barn, studenter inntil 25 år

325

30 dagers kort honnør/ufør/funksjonshemmet

425

30 dagers kort voksen

600

Leiepriser basseng Risenga og Holmen

Type basseng

Beløp

Varmtvannsbasseng, hele bassenget, per time

1 050

Varmtvannsbasseng, halve bassenget, per time

525

25-meters basseng, per bane per time

350

25-meters basseng, per bane per time, idrettslag

250

Stupebasseng, per time

1 050

Røykenbadet - billettpriser svømmehall

Type

Beløp

Armbånd medlemskap/årskort/klippekort

120

Årskort barn, student (vi selger dette som 12 måneders medlemskap - se lenger ned på listen)

3 840

Årskort ufør (vi selger dette som 12 måneders medlemskap - se lenger ned på listen)

4 140

Årskort voksen (vi selger dette som 12 måneders medlemskap - se lenger ned på listen)

5 400

Enkeltbillett før kl 12.00 på hverdager

95

Enkeltbillett etter 19.30 på hverdager

95

Barn 0-2 år

Gratis

Barn 3-17 år og studenter, enkeltbillett hverdag

115

Barn 3-17 år og studenter, enkeltbillett helg

135

Uføre, enkeltbillett hverdag

130

Uføre, enkeltbillett helg

140

Voksen enkeltbillett, hverdag

161

Voksen enkeltbillett, helg

176

Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år), hverdager

470

Familiebillett, 2 voksne + 2 barn (3-17 år), helg

530

Klippekort 10 besøk barn og student

960

Klippekort 10 besøk honnør / ufør

1 060

Klippekort 10 besøk voksen

1 338

Barn medlemskap bad 12 mnd (pris per mnd abonnement)

320

Honnør / ufør medlemskap bad 12 mnd (pris per mnd abonnement)

345

Voksen medlemskap bad 12 mnd (pris per mnd abonnement)

450

Utleiepriser basseng på Røykenbadet

Type

Beløp

Opplæring - hev og senk. Helt basseng

1 050

Opplæring - hev og senk. Halvt basseng

525

Opplæring - skråbunn. Helt basseng

910

Opplæring - skråbunn. Halvt basseng

455

25m. Per bane. Maks 3 baner

350

25m. Per bane. Svømmeklubb

250

Stupebasseng. Helt basseng

1 050

Treningsrom

Billett-type

Beløp

Enkeltbillett - Kun treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør

60

Enkeltbillett - Kun treningsrom - Voksen

70

Enkeltbillett - Kun treningsrom - Før 15

70

Enkeltbillett - Bad + treningsrom - Ungdom (16+), student og ufør

100

Enkeltbillett - Bad + treningsrom - Voksen

165

Enkeltbillett - Bad + treningsrom - Før 15

135

Leie av Bondi terapibasseng

Grupper - timepris: 370 kroner

Haller – trening og idrettsarrangement

Hall-leie skal være gratis i tildelt treningstid i hele kommunen, for barn og unge under 18 år.

Type trening/arrangement

Beløp

Trening i vedtatt åpningstid, jfr tildeling

Gratis

Kamp arrangement alle haller, idrettslag (per time)

370

Arrangement per døgn i is- og idrettshaller

4 250

Arrangement per døgn i svømmehall (innenfor normal åpningstid)

6 380

Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner (per time)

790

Sommertrening etter avtale, i juni etter skoleslutt og i august før skolestart, for idrettslag (per

time)

 

200

Trening i skolenes ferier og høytidsdager

Pris på forespørsel

Idrettsskole - en flate per klubb (2 uker, primært første og siste uke i sommerferien)

Gratis

Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker

Pris på forespørsel

Leie utover åpningstid ishall/svømmehall

1 100

Leie utover åpningstid idrettshall

850

Leie utover åpningstid i ishall/svømmehall i helg, pris pr time

2 150

Fotballbaner/kunstgress – trening og idrettsarrangement (Risenga/Borgen)

Type

Beløp

Trening 15/4-15/10 - idrettslag

Gratis

Kunstgress 15/10-15/4

1 570

Kunstgress 15/10-15/4 Rabatt - ugunstige tider

25 %

Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner

790

Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker

Pris på forespørsel

Risenga kunstisbane – trening og idrettsarrangement

Type

Beløp

Trening i åpningstid - idrettslag, per time

Gratis

Kamp/arrangement - idrettslag, per time

570

Utleie til ikke-kommunale skoler/institusjoner, per time

770

Utleie til kommersielle aktører/idrettslag utenfor Asker, per time

Pris på forespørsel

Fast leie/bruk av skolegymnastikksaler på ettermiddager i ukedager

 • Leie/bruk av skolers gymnastikksaler for lag og foreninger: Gratis
 • Leie/bruk for private grupper, eller grupper ikke tilsluttet lag og foreninger: 270 kroner
 • Leie i helg: på forespørsel

Risenga ishall

Type leie

Beløp

Leie av isflate, trening og idrett/kommersiell

550

Leie av isflate, trening og idrett/kommersielle - kamper/arrangement

1 040

Leie av isflate og tribune, andre kommersielle formål/arrangement

2 070

Leie/bruk av sosialt rom - lag og foreninger

Gratis

Leie/bruk av sosialt rom - kommersielle aktører

250

Utleiepriser Tofte flerbrukshall

Foreninger

Pe sal (hallen kan deles i tre saler)

280

Kantine

90

Bordtennisrom

90

Treningsrom

90

Maksimumspris for hele huset, per dag

2 540

Næringsdrivende

Pe sal (hallen kan deles i tre saler)

440

Kantine

130

Bordtennisrom

130

Treningsrom

130

Maksimumspris for hele huset, per dag

3 380

Aktiv Asker

Type

Beløp

Frisklivstrening, 2 ganger per uke (pakkepris)

320

Aktivitetslederkurs

Gratis

Hverdagsglede, kurs

320

Bra mat, kurs

320

Søvn, kurs

320

Tobakksfri

Gratis

Aktiv på dagtid

320

Tilrettelagte aktiviteter psykisk utviklingshemmede

530

Innbyggertorg

Kategori 1: Gratis

Ildsjeler, lag, foreninger og kommunale tjenester kan bruke lokaler gratis til aktiviteter og arrangementer som er åpen for alle i nærmiljøet og i tråd med innbyggertorgets formål.
For mer informasjon se retningslinjer for bruk av lokaler på ditt innbyggertorg.

Kategori 2:

Private aktører kan få leie lokaler til sine aktiviteter så lenge de er åpne for alle, bidrar positivt til nærmiljøet og er i tråd med formålet til innbyggertorgene.

Innbyggertorg små møterom, per time

210

Innbyggertorg store møterom, per time

620

Innbyggertorg kjøkken, per time

620

Tofte samfunnshus hele huset pr. dag, per time

3 110

Tofte S3 Ungdommens kulturhus kafé, per time

410

Kategori 3:

Lag og foreninger i Asker kommune og kommunale avdelinger kan leie lokaler til sine lukkede arrangementer, men må vike for arrangementer (kategori 1 og 2) som er åpne for lokalmiljøet. Dersom ditt lag eller forening bidrar med åpne aktiviteter/arrangementer på møteplassen vil dere falle inn under kategori 1.

Innbyggertorg små møterom, per time

100

Innbyggertorg store møterom, per time

310

Innbyggertorg kjøkken, per time

310

Tofte samfunnshus hele huset pr. dag, per time

1 560

Tofte S3 Ungdommens kulturhus kafé, per time

210

Utleiepriser Sætre samfunnshus

Ildsjeler, lag, foreninger og kommunale tjenester kan bruke lokaler gratis til aktiviteter og arrangementer som er åpen for alle i nærmiljøet og i tråd med samfunnshusets formål.

Lokale

Private

Næringsdrivende

A-sal, per time

300

460

Møterom A, per time

90

130

Dusj og garderobe, per time

90

130

Maksimumspris A-sal, per dag

2 070

2610

Maksimumspris for hele huset, per dag

2 630

3480

Utleiepriser Malerhjemmet

Lokale

Pris Private

Pris Næringsdrivende

Søndre del (1. etasje), per time

90

140

Nordre del (1. etasje), per time

90

140

Hele 1. etasje, per time

190

270

Maksimum hele huset, per dag

1 420

2050

Sommerutleie, Hele 1. etasje, per uke

5 910

11820

Sommerutleie, Søndre del, per uke

3 950

7 880

Sommerutleie, Nordre del, per uke

1 970

3 940

Utleiepriser Folkestadhallen

Foreninger

 • Hele huset - per time: 300 kroner
 • Maksimumspris hele huset - per dag: 2 610 kroner

Næringsdrivende

 • Hele huset - per time: 460 kroner
 • Maksimumspris hele huset - per dag: 3 480 kroner

Vaksinasjons- og smittevernkontoret

Konsultasjoner *

Type

Beløp

Reisevaksine 1.konsultasjon (ny reise) - barn 0-16 år

150

Reisevaksine 2.konsultasjon/påfyll - barn 0-16 år

150

Generell vaksinekonsultasjon - barn 0-16 år

150

Ordre pr. telefon på Dukoral (+ vaksinepris) - barn 0-16 år

150

Reisevaksine 1.konsultasjon (ny reise) - voksne over 16 år

250

Reisevaksine 2.konsultasjon/påfyll - voksne over 16 år

150

Generell vaksinekonsultasjon - voksne over 16 år

150

Ordre pr. telefon på Dukoral (+ vaksinepris) - voksne over 16 år

150

Familiekonsultasjon reise, max. pris pr. familie - voksne over 16 år

800

Familiekonsultasjon generell, max. pris pr. familie - voksne over 16 år

300

Vaksinepriser (pris per dose) *

Type

Beløp

Difteri, stivkrampe og kikhoste, polio. (Grunnvaksine – Tetravac)

380

Difteri, stivkrampe og kikhoste, polio. (Påfyll – Boostrix polio)

330

Tetanus (Stivkrampe)

170

Polio (Imovax)

220

Gulfeber (Stamaril)

450

Hepatitt A (Barnevaksine)

320

Hepatitt B (Barnevaksine)

270

Hepatitt A+B (Barnevaksine – Twinrix)

470

Hepatitt A (Voksenvaksine)

380

Hepatitt B (Voksenvaksine)

340

Hepatitt A+B (Voksenvaksine – Twinrix)

600

Japansk encefalitt (Ixiaro)

970

Tyfoidfeber (Typhim Vi, injeksjon)

280

Kolera (Dukoral, 1 dose og 2 doser)

290/500

Meningokokk A+C+W+Y (Nimerix)

460

Meningokokk B (Bexero)

1070

Skogflåttencefalitt, TBE (Barnevaksine – Ticovac)

420

Skogflåttencefalitt, TBE (Voksenvaksine – Ticovac)

440

Rabies (Rabipur)

750

Lungebetennelse, pneumokokkvaksine (Pneumovax)

420

Lungebetennelse, pneumokokkvaksine (Prevenar)

770

Vannkopper (Varilrix)

550

HPV (Cervarix)

1000

HPV (Gardasil 9)

1690

Helvetesild, herpes zoster (Zostavax)

1500

Influensavaksine målgruppe

90

Influensavaksine øvrige

210

Tuberkulosevaksine (BCG)

Gratis

Meslinger, kusma og røde hunder (MMR)

Gratis

Smittevern og diverse

Type

Beløp

Tuberkulosekontroll

Gratis

Vaksine og konsultasjon etter smittehendelse

Gratis

Utsteding av vaksinasjonsbøker (utenom konsultasjon)

150

Etterregistreringer av vaksiner

50

Ubenyttet timeavtale (voksen/med flere barn)

250/500

Girogebyr (avgift til tjenesteleverandør)

79