KomInn er både et begrep og et viktig verktøy i Asker kommunes arbeid med å jobbe systematisk og strategisk med innovasjon. KomInn er både en invitasjon, en oppfordring og en utfordring.

KomInn skal invitere til å komme inn og bidra med ideer og innspill, oppfordre til å delta aktivt i utformingen av Asker-samfunnet, og utfordre kommunens ansatte, innbyggere, frivillighet og næringsliv til å ha et våkent blikk for nye måter å levere og motta tjenester på. I tillegg er KomInn en hendig kortform for "kommunal innovasjon".

KomInn leveres som en "totrinnsrakett" som i første versjon har som oppgave å informere. Trinn to skal levere verktøy og samarbeidsflater som har som oppgave å engasjere.

KomInn versjon 1.0

I arbeidet med innovasjon er informasjon svært viktig. KomInn versjon 1.0 skal kort og godt informere om innovasjon og innovasjonsarbeidet i kommunen.

Vi satser på en bred og helhetlig tilnærming til innovasjon, på tvers av tradisjonell inndeling i tjenesteområder. God problemløsning søker å samle flere perspektiver, både på problemstillinger og mulige løsninger. En sentral utfordring blir da å skaffe seg oversikt over utviklings- og endringsarbeid som skjer i en såpass stor organisasjon som Asker kommune, slik at gode tiltak og satsinger lettere kan nyttiggjøre seg av hverandres erfaringer på best mulig måte.

Det er altså viktig å søke å se sammenhenger på lang sikt, men samtidig nødvendig å synliggjøre hverdagens kontinuerlige forbedringsarbeid, hvordan de mindre tiltakene bidrar inn i det store utfordringsbildet. Ser vi på temaet miljø og klima, har vi mange eksempler på hvordan «mange bekker små» er med på å samvirke til det store, overordnete målet vi har på miljøområdet.

Innovasjon  - ikke bare "månelandinger".

Det er mange måter å innovere på, og det handler ikke alltid om å være først ute, men å tilegne seg god praksis og være en dynamisk og endringsvillig organisasjon. Å innovere kan være:

  1. å være først ute
  2. å kopiere andres gode løsninger
  3. å samarbeide og dele med andre for å finne spre gode løsninger

Eksemplene nedenfor illustrerer disse tre ulike måter å innovere på, med miljø som fellesnevner:

  1. Gassanlegget på Yggeset er innovativt fordi vi er først ute med denne måten å bruke teknologien på. Prosjektet ble nominert til Avfall Norges Innovasjonspris for 2014.
  2. Utskifting til LED-lys i Asker kommune er innovativt fordi det spiller inn i den store helheten rundt miljøsatsing, og fordi vi kopierer noe andre har gjort før oss. LED-teknologien er velkjent og ikke ny i seg selv. 
  3. Satsing på alternative energikilder er innovativt på grunn av breddesatsing og spredning i hele Asker-samfunnet. Det er ikke teknologiene seg selv som er nye, men kommunens tette samspill med innbyggere og næringsliv for å spre gode løsninger i fellesskap.

KomInn versjon 2.0 (eller kanskje 3.0...?)

Innovasjonsstrategien vår snakker om "kommune 3.0", der samfunnsaktører finner sammen i nye former for samarbeid og oppgaveløsning. Asker kommune har innledet samarbeid med flere aktører for å jobbe fram en innovativ og god plattform som skal søke å skape og bevare engasjement. Løsningen er planlagt lansert i løpet av 2015. Vi er spente på resultatet og mottakelsen. Hvis du ønsker å informeres om lanseringsdato når den er klar, ta kontakt med oss på kominn@asker.kommune.no.