Kan dette være noe for deg?

Er du innbygger og interessert i å vite om velferdslab kan være noe for deg eller din familie? Ta kontakt med den du kjenner best i Asker kommune. 

Asker velferdslab er en ny modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon. Vi går fra å tenke velferd som en kostnad til å tenke velferd som en investering.

Med velferslab-modellen slipper innbyggeren eller familien å forholde seg til adskilte instanser. Alle aktører (offentlige, frivillige eller private) som kan bidra til å forbedre livssituasjonen til innbyggeren/familien, samarbeider om å finne gode, langsiktige løsninger.

Kommunen setter innbyggeren i sentrum og organiserer seg rundt innbyggeren. Vi spør «hva er viktig for deg?». Innbyggeren/familien tar selv et stort ansvar for å endre livssituasjonen sin. 

Kommunen tenker som en investor

  •  Innbyggeren er medinvestor og får ansvar og myndighet.
  • Vi benytter tilgjengelige resurser på tvers av virksomheter og faglige siloer.
  • Vi utnytter alle offentlige ressurser og andre ressurser i Asker-samfunnet samlet.
  • Vi gir medarbeidere myndighet til å ta beslutning og finne løsninger sammen med innbyggeren og resten av investerings-teamet.
  • Én person, investeringslederen, er ansvarlig for å følge investeringen over tid og sikre gevinstene.

Vi organiserer oss i investeringsteam

Alle aktører som kan bidra til at innbyggeren får en bedre livssituasjon deltar i investeringsteamet, og møtes i investeringsmøter. En representant fra kommunen er investeringsleder. Innbyggeren deltar i investeringsteamet og i alle møter. Medlemmene i teamet har myndighet til å fatte beslutninger, for å bidra til gode og raske løsninger

Alle møtedeltakerne jobber i det samme dokumentet – en stor «duk» vi legger midt på møtebordet. Der beskriver vi dagens situasjon og definerer kortsiktige og langsiktige mål og drømmer. Innbyggeren/familien skal være delaktige i å gjennomføre planen for å nå målene. Hensikten er å hjelpe dem med å få en langsiktig og stabil livssituasjon.

Illustrasjon av hvordan velferdslaben fungerer

Erfaringer med velferdslab

  • Når investeringsteamet tar utgangspunkt i innbyggerens/familiens ressurser, ser vi muligheter og finner løsninger sammen.
  • Felles mål skaper felles retning.
  • Innbyggeren/familien må ønske endring og være villig til å ta rollen som medinvestor.
  • Medarbeidere som har fått myndighet til å fatte beslutninger der og da gir bedre og raskere løsninger.
  • Det å skape stabile og bærekraftige livssituasjoner tar tid og er et langsiktig arbeid.

Nasjonal og internasjonal anerkjennelse

Sommeren 2017 vant Asker kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonsprisen 2017. Asker velferdslab var et av tre prosjekter som lå til grunn for søknaden. 

Høsten 2017 og vinteren 2018 deltok Asker velferdslab i to internasjonale innovasjonskonkurranser for offentlig sektor:

Videre arbeid

Ideen til Asker velferdslab ble skapt i 2013/14, etter inspirasjon og tilbakemeldinger fra innbyggere i Asker. Konseptet ble testet i 2016/17, som et prøveprosjekt. Modellen er fortsatt under utvikling. Høsten 2017 gjennomførte Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra Husbanken og IMDi, en evaluering, der de oppsummerte erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune.