Innovasjonsprisen 2017 ble delt ut under Arendalskonferansen, torsdag 15. juni. Asker var én av tre nominerte kommuner, og gikk av med seieren.

- Dette var utrolig artig og inspirerende. Asker kommunes visjon er mulighetenes kommune og vi forsøker å legge til rette for nye og bedre løsninger til beste for innbyggerne. Da er vi selvsagt svært glade for denne prisen. Gratulerer til alle ansatte som bidrar til å tenke og gjøre nytt, sier ordfører Lene Conradi.

Vant med unik svømmehall og nytenkning rundt velferdstjenester og nærmiljøutvikling

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har opprettet Innovasjonsprisen. Den deles ut på Arendalskonferansen, som arrangeres i juni hvert år. Asker kommune var nominert til Innovasjonsprisen 2017 med tre prosjekter: Holmen Svømmehall, Asker velferdslab og Løsningsjakten på Borgen.

 Les mer om prisen under bildet.

Vinnere av Innovasjonsprisen
Her er representanter for de glade vinnerne med rådmann Lars Bjerke i front.

Mulighetenes kommune i praksis

- Innovasjonsprisen bidrar til at ulike, gode prosjekter får oppmerksomhet. Det er veldig inspirerende å se hva som skjer i andre kommuner. Samtidig er jeg stolt over at vi er mulighetenes kommune i praksis, der organisasjonen og ansatte jakter nye og bedre løsninger, der vi har kultur for innovasjon og tør prøve, øve og feile i hverdagen, og at vi samhandler med lokalsamfunnet og får til ting sammen, sier ordføreren.

Systematisk jobbing over tid

Kommunestyret i Asker vedtok en innovasjonsstrategi i 2015 - «Blikk for muligheter». Den ligger til grunn for kommunens innovasjonsarbeid. Stikkord for arbeidet er nytt, nyttig og nyttiggjort. Flere og flere i kommunen jobber målrettet med organisasjons- og tjenesteutvikling i tråd med intensjonene i innovasjonsstrategien.

Asker kommunes Kunnskapssenter er en viktig arena for deling og utvikling av nye ideer og arbeidsformer.

- Vi skal tørre å gjøre feil

- Innovasjon dreier seg om å åpne opp, lytte til innbyggerne, tørre å gjøre ting annerledes og ta utgangspunkt i de faktiske behovene der ute i samfunnet. Så må vi som ledere lage bedre strukturer, og tillate at man gjør feil. Jeg sier til mine ansatte: gjør fem feil i året, men lær av dem, sier rådmann Lars Bjerke.

- Sakte men sikkert, og skritt for skritt, ønsker Asker kommune å bygge en kultur for å finne nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger i hele kommunen. Derfor er innovasjon et viktig element i ledertrening, i nyansattopplæring og i hverdagen i de ulike virksomhetene – til beste for innbyggerne. Innovasjonsprisen er derfor svært inspirerende, sier rådmann Lars Bjerke.

Han legger til at erfaringene med innovasjonsarbeidet gir nyttig kompetanse i arbeidet med å bygge nye Asker kommune.

Kort om vinnerprosjektene

Asker velferdslab

Asker velferdslab setter innbyggeren i sentrum. Kommunens ansatte på tvers av virksomhetsområder og fagmiljøer, møtes rundt bordet, sammen med innbyggeren. Sammen kartlegges innbyggeren/ familiens situasjon og det lages en konkret plan med kortsiktige og langsiktige mål og tiltak. Medarbeiderne rundt bordet har myndighet til å fatte beslutninger i møtet.

Alle relevante tjenester i kommunen og eksterne samarbeidspartnere investerer på denne måten i innbyggerens muligheter. Målet er å øke levekårene og å bedre livskvaliteten til den enkelte familie.

Kommunens investering følges gjennom en ny form for rapportering hvor vi ser på konkrete, oppnådde resultater. Vi har det siste året gjennomført en pilot hvor velferdslaben er testet ut i praksis på ca. 15 familier/ innbyggere.

Løsningsjakten i Borgenprosjektet

Mer enn 50 møtepunkter ble gjennomført på Borgen. Til sammen 783 deltakere kom med 458 innspill i prosessen. Mange ulike metoder og arenaer ble brukt for å mobilisere deltakere fra alle samfunnslag.

Asker kommune har med Løsningsjakten:

  • utviklet og prøvd ut nye metoder for medvirkning og samskaping,
  • utviklet en ny måte å jobbe med områderettet innsats i samarbeid mellom kommune og sivilsamfunn (utenfor rammene av Husbankens områdeløft-program)
  • nådd flere enn man vanligvis når gjennom tradisjonelle medvirkningsmetoder som er brukt for å oppfylle plan og bygningslovens bestemmelser om medvirkning
  • utviklet måter å jobbe tverrfaglig/ tverrsektorielt i egen organisasjon

Holmen svømmehall

Holmen svømmehall er Norges mest energieffektive svømmehall. Det er høy grad av innovasjon både i anskaffelsesprosessen og valg av tekniske løsninger. Dette er overførbart til andre bygg og setter ny standard for svømmehaller i Norge.

Svømmehallen er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet for klimavennlig bymiljø og arkitektur. Det er lagt stor vekt på energibesparende tiltak, blant annet solceller på deler av tak og vegg, solfangere på parkeringsområdet og energibrønner, samt at de tekniske anleggene har energibesparende løsninger.

Hallen åpnes 25. juni.

Vinnere
Her fra selve utdelingen, hvor statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (helt til høyre) har delt ut prisen fra scenen på Arendalskonferansen.