Barne- og familieenheten i Asker kommune fikk i 2014 innvilget 6 millioner kroner til IKT-/innovasjonsprosjektet "Brukerfokusert, forenklet og effektiv (BFE)" fra Regionalt forskingsfond Hovedstad. Nå foreligger resultatet fra prosjektet.

Målet for prosjektet er å sørge for at IKT-systemene utvikles slik at tjenestene våre tilpasser seg de behovene den enkelte bruker har. For å få til dette må fagpersoner i ulike funksjoner og deler av kommunen samarbeide, og systemene vi bruker for oppfølging og dokumentasjon må "snakke sammen". 

Krav til bedre samhandling mellom systemene 

Barne- og familieenheten har jobbet med prosjektet fra 2013 til 2017. Hensikten har vært å finne gode løsninger for bedre samhandling mellom fagsystemer og saks- og journalsystemer, og digitale samtykkeløsninger. 

Det er mange tekniske og juridiske utfordringer knyttet til deling av data på tvers av IKT-systemer. Forskningsprosjektet ble etablert for å finne ut hvilke fremtidige krav som må stilles til systemene. 

Resultater og anbefalinger

Konsulentselskapene Karde og More har vært prosjektpartnere sammen med Asker kommune, og har hatt ansvar for IT-arkitektur, prosjektledelse, IT-faglige innspill og utvikling av demonstratorer/prototyper.

Her finner du resultater fra prosjektet og anbefalinger til videre utvikling: