Noen utfordringer er så store og krever så radikal innovasjon at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne. De virkelig store utfordringene krever langsiktig og strategisk innsats og samarbeid med mange aktører. Samtidig er man avhengig av å kunne vise til resultater fra mindre aktiviteter for å holde engasjementet levende på veien fram mot det store målet.

Ett eksempel på dette er miljøutfordringene vi står overfor. Innovasjonsstrategien hjelper oss å jobbe mer systematisk med å skape en samlet oversikt over - og dele resultatene fra -mindre tiltak, slik at vi kan knytte disse sammen og skape løsninger på større problemer enn hva tiltakene i dag løser hver for seg. 

Noen eksempler på Askers klima- og miljøarbeid de siste årene:

  • Det arrangeres informasjonsmøter om miljøvennlig oppvarming i Asker kulturhus for Askers innbyggere i samarbeid med www.oljefri.no og Naturvernforbundet, med informasjon om støtteordninger via Enova og om tilbudet Asker kommune gir i forhold til privat energirådgivning.
  • Asker kommune begynte i 2007 arbeidet med å fase ut oljefyring i kommunale bygg
  • Kommunen er nå i mål med et viktig tiltak for å nå kommunens klimamål og for å møte klimaforliket i Stortinget der det er varslet et forbud mot fyring med fossil olje i offentlige bygg innen 2018
  • Bruk av fossil fyringsolje er erstattet med varmepumper, pelletsovner, elektrisitet og biologisk fyringsolje.
  • Det er lagt vekt på å få på plass lønnsomme, framtidsrettede og miljøvennlige energiløsninger.
  • Utfasing av fossil oljefyring i kommunens bygg er godt integrert i Enøk-arbeidet der bruk av EPC-kontrakt (Energy Performance Contract) er sentralt
  • Enovas støtteordninger utnyttes
  • Oppvarming av Kulturhuset: Grunnvannet under Asker kulturhus, som i utgangspunktet var et problem (det har vært oversvømmelse), men utnyttes nå som varmekilde for en varmepumpe og bidrar til oppvarming av bygget
  • Gatevarmen i Asker sentrum har vært en spesiell stor bruker av fossil fyringsolje. Det er derfor nylig inngått en rammeavtale om levering av biologisk fyringsolje til gatevarmeanlegget og i ulike bygninger (primært skoler).  I denne anskaffelsen har det i tillegg til pris vært lagt vekt på at oljen i størst mulig grad skal være basert på biologisk materiale fra avfall slik at matproduksjon i minst mulig grad fortrenges.

Årets varmepumpekommune 2014 og Oljefri-diplom

Asker kommune tilbyr privatpersoner personlig energirådgivning i deres egne hjem og jobber aktivt med å fase ut oljefyring i kommunale bygg. For dette arbeidet fikk Asker kommune prisen som årets varmepumpekommune 2014.

Asker ble i desember 2014 tildelt Naturvernforbundets Oljefri-diplom for vår innsats med å kutte klimagassutslippene, redusere lokal luftforurensning, samt hindre unødvendige oljelekkasjer i lokalmiljøet.