Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Asker kommune kan lagre og hvordan Asker kommune kan forvalte disse. Dette gjelder også for våre tjenester på internett. Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til postlister.

Asker kommune står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som Asker kommune og må dermed handle i tråd med denne. Asker kommune vil ta affære hvis det mot formodning skulle komme for en dag at noen av våre samarbeidspartnere eller underleverandører ikke følger personopplysningsloven i sitt samarbeid med Asker kommune.

Offentlighet, innsyn og postlister

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisertvåre offisielle postlister. Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige, samt meldinger i AskerDialogen, er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Informasjonsplikt

Asker kommune verken innhenter eller lagrer personopplysninger gjennom våre nettjenester, så sant ikke brukeren er blitt underrettet og har godkjent dette gjennom for eksempel påloggingstjenester. De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse osv.) brukere har oppgitt på Asker kommunes tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i Asker kommunes eller Asker kommunes underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten våre brukere forventer.

Logging

Asker kommune benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre nettsider. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger. Asker kommune kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av oppsamlede dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

Asker kommune loggfører IP-adresser som besøker våre servere, for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke til andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid, og det arbeides med å standardisere denne tiden i henhold til Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

Statistikk

Asker kommune benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre tjenester slik at vi kan utvikle og forbedre nettjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Selv om statistikkverktøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke Asker kommune tilgang til rådata, kun oppsamlede data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

Asker kommune både logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre nettjenester, basert på oppsamlede data fra statistikkleverandører. Asker kommune verken logger eller lagrer trafikk eller bruksmønster på våre nettjenester på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

Videredistribuering

Asker kommune videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske nettjenester. Brukere kan til enhver tid slette sin brukerprofil på Asker kommune tjenester eller tjenester tilknyttet Asker kommune.

Asker kommune forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Informasjonskapsler (cookies)

Asker kommune benytter informasjonskapsler – såkalte «cookies» – der dette er formålstjenlig, men aldri i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

Informasjonskapslene benyttes entydig for å tilpasse tjenestene slik at brukerne opplever en bedre brukeropplevelse, f.eks. ved at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden, slik som valgt språk eller båndbredde.

Personvernombud

Asker kommune har eget personvernombud som kan kontaktes for spørsmål, kommentarer eller varslinger som gjelder personvernet.

Du finner mer informasjon om personvernombudet på egen side.