Asker kommune ønsker å fremme god byggeskikk og deler derfor hvert år ut byggeskikkprisen.

Byggeskikkprisen ble første gang gitt ut i 1991, den gang til Vollen handelshus og Kafé Oscar. Siden den gang har prisen blitt gitt til både eneboliger, tomannsboliger, offentlige bygg, næringsbygg og større utbyggingskomplekser.

Byggeskikkprisen består av en plakett med innskrift samt et diplom til prisvinneren/-vinnerne.

Vedtatt av Asker formannskap 19.05.2009

1. Formål

Byggeskikkprisen i Asker er opprettet og blir utdelt av Asker kommune.
Prisen er en hederspris for bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpasning i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg som danner forbilledlige eksempler, enten enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse.

Ved vurdering av forslagene bør det legges vekt på:

  • hvordan bebyggelsen/anlegget avspeiler respekt for verdier i landskap, miljø og stedlige byggetradisjoner
  • grad av tilgjengelighet til og universell utforming av bebyggelsen/anlegget
  • om bebyggelsen/anlegget i kostnad og utstyr ligger på et nøkternt nivå
  • energibruk og miljøhensyn

2. Prisens innhold

Byggeskikkprisen i Asker består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i bebyggelsen/anlegget samt et diplom til prisvinneren/-vinnerne.

Det kan i tillegg gis hedrende omtale, i form av et diplom, til av ett evt. flere av forslagene som ikke tildeles årets byggeskikkpris.

3. Hvem kan få prisen

Byggeskikkprisen i Asker kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til den kvalitet som skal prisbelønnes.

4. Utvelgelse og forslagsrett

Byggeskikkprisen i Asker kan ikke søkes. Prisvinneren/-vinnerne utpekes av et særskilt nedsatt kommunalt byggeskikkutvalg.

Forslagsretten er åpen, men utvalget kan innhente begrunnete forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

5. Tidspunkt for utdeling og begrunnelse for tildeling

Asker kommune tar sikte på å utdele prisen årlig.

Kommunens byggeskikkutvalg bestemmer om prisen skal deles ut og når det skal være utdeling.

Utvalget skal gi en skriftlig begrunnelse for sin pristildeling.

6. Byggeskikkutvalget

Kommunens byggeskikkutvalg skal ha fem medlemmer og velges for en kommunevalgperiode.

Formannskapet velger fire medlemmer. Administrasjonen utpeker et medlem som skal være sivilarkitekt eller ha tilsvarende kompetanse.

7. Prisutdeling

Kommunens byggeskikkutvalg bestemmer arrangementet i forbindelse med prisutdelingen. Alle utgifter i forbindelse med utvalgets arbeid og utdeling av prisen dekkes av kommunen.

8. Sekretariat

Byggeskikkutvalgets sekretariat er tillagt kommuneadministrasjonen, som vil sørge for at en særskilt medarbeider blir utpekt til oppgaven.

9. Endring av statuttene

Disse statutter kan endres etter vedtak i formannskapet.

Juryen er oppnevnt av formannskapet og er gjeldende for denne kommunestyreperioden. 

Medlemmer i byggeskikkutvalget

NavnRepresentererRolle
Nina Ekren Holmen Høyre Leder
Knut Auke Fremskrittspartiet Medlem
Kristin Bjelke Miljøpartiet De Grønne Medlem

Lisbet Landfald

Venstre Medlem
Korina Lizeth Heggen Administrasjonen Medlem
Henrik Pfeiffer Administrasjonen Sekretær

2018 Ikke utdelt

2017 Varner-bygget

2015 Ikke utdelt

2014 Asker Panorama

2013 Billingsborg

2012 Asker kirkelige fellesråds nye administrasjonsbygg

2011 Gjellumstubben 10

2010 Generasjonsbolig i Vakåsveien 83

2009 Prisen ikke utdelt

2008 Galleri Trafo

2007 Enebolig Gislehellinga

2006 Agrokvartalet, Asker sentrum + Hederspris for god fasadeskilting på næringsbygg i Drengsrudbekken tildelt Jan Ek

2005 Enebolig "Villa Gjerdrum", Krillåsveien

2004 Tomannsbolig, Brusetveien

2003 Kontorbygg Ericsson, Lensmannslia

2002 Erteløkka, Asker sentrum

2001 Blakstad skole, Gudolf Blakstads vei

2000 Enebolig, Nesbru

1999 Sem Gjestegård

1998 Brusetkollen skole

1997 Bolighus, Konglungen

1996 Næringsbygg, Drengsrudbekken

1995 Boligfelt, Tverråsen

1994 Veianlegg Oreholtkrysset

1993 "Det røde huset", Leangveien

1992 Næringsbygg Nestlé, Billingstadsletta

1991 Kafé Oscar, Vollen