"Byggeskikkprisen for 2010 går til generasjonsboligen i Vakåsveien 83, som gjennom sin utforming og detaljering danner et forbilledlig eksempel på innpassing av en generasjonsbolig i et småhusområde med verneverdig bebyggelse.

Det var ønskelig å etablere en generasjonsbolig på eiendommen. Eksisterende bolighus har bevaringsverdi. Bolighuset, der den eldste delen er fra 1830-tallet, fikk sin nåværende karakter, da det ble om- og påbygd i 1892. Samme år ble det reist et uthus - også dette var det ønskelig å bevare. For øvrig er det flere bevaringsverdige bygninger på nærmeste naboeiendommer, og som er del av det samme kulturmiljøet.

Tiltakshaverne så det vanskelig å legge generasjonsboligen i et nytt tilbygg til det eksisterende bolighuset, uten at det gikk på bekostning av bygningens karakter og verneverdi. Generasjonsboligen ble derfor i stedet lagt mot nabogrensen i vest, som et tilbygg til – en utvidelse av, det bevaringsverdige uthuset. I praksis ble uthusvolumet gjenoppbygd med tilsvarende form.

Generasjonsboligen har en nøktern og småskåren karakter, med gode dimensjoner og proporsjoner. Utførelsen bærer preg av solid gjennomføring. Ved sin volumoppbygging og avtrapping tilpasses den terrenget og situasjonen på en forbilledlig måte.

Bebyggelsen på eiendommen danner til sammen et tun – et uteoppholdsareal til felles glede for de som bor på eiendommen.

Klima- og energihensyn er ivaretatt ved bygningens nøkterne størrelse, nøkterne bruk av vinduer, samt bedre isolasjon enn forskriften tilsier. Tilgjengelighet til generasjonsboligen er sikret ved en gangsti med fall om lag 1:12.

Generasjonsboligen har blitt et stillferdig bygg som er innpasset i omgivelsene på en pietetsfull, naturlig og uanstrengt måte. Hovedhuset får fortsatt spille 1. fiolin.

Den nye bygningen avspeiler således respekt for verdier i det eksisterende hage- og bygningsmiljøet. Ved innpassing av generasjonsboligen i dette kulturmiljøet, er det skapt en helhetlig løsning som er et godt eksempel til etterfølgelse."

Fakta:

  • Bygningen er oppført 2009.
  • Tiltakshavere: Yngvild Wasteson og Kjell Seberg
  • Arkitekt: Unn Piene Sivilarkitekt
  • Landskapsarkitekt: Kirsten Grindaker Lunde NLA
  • Utfører: Damhaug og Gjermo Bygghåndverk AS, v/Lars Damhaug