"Byggeskikkprisen for 2011 går til eneboligen i Gjellumstubben 10 for ivaretakelse av god byggeskikk ved utforming av ny enebolig med garasje - innpasset på en bratt tomt. Prosjektet er et fint eksempel ny småhusbebyggelse med et moderne form- og fasadespråk.

Asker kommune har mange bratte boligtomter der det er behov for terrengtilpassing, dette er et godt eksempel på hvordan det bratte terrenget har blitt utnyttet som en kvalitet i utformingen av huset.

Tomten er vestvendt og har fin utsikt over Gjellumvannet.
Bolighuset er i tre plan – en hovedetasje og to underetasjer. De to øverste planene rommer hovedbruksenheten og det nederste planet rommer en sekundærleilighet. På atkomstsiden er bygningen i bare en etasje, noe som gir en dempet og lavmælt virkning. Ved sammensatte bygningsvolumer trapper bebyggelsen seg ned den bratte skråningen på en god måte, og slik at det oppnås god terrengkontakt på alle tre boligplan.

Fasadene på øverste plan har dempede farger med utvendig kledning av ubehandlet lerk. Underetasjene er i pusset mur. Materialbruken understreker volumoppbyggingen, og bidrar også til å dempe høydevirkningen.

Utformingen bærer ellers preg av omsorg for detaljer, for gode overganger mellom ute og inne og for varierte og gode uteplasser. Hovedboligen har flere og uteplasser med variert utforming. En ”frokostterrasse”, en utsiktsterrasse, og en overdekket plass på terreng under garasjen, alle med direkte adkomst fra boligen. Sekundærleiligheten er forsynt med et attraktivt uteoppholdsareal tilknyttet boenheten.

Garasje og bolighus er utformet under ett med samme form- og fasadespråk, og slik at garasjen er underordnet bolighuset. Dette gir en god og helhetlig virkning. I mellomrommet mellom garasje og bolighus er det skapt et gløtt som rammer inn utsikten mot vest.

Med fasadeutforming og flate tak, har den nye bebyggelsen har fått sin egen og moderne karakter. Men med sin høydeplassering, skala og farger, er bebyggelsen likevel innpasset blant nabobebyggelsen på en naturlig og uanstrengt måte."

Fakta:

  • Bygningen er oppført 2009.
  • Tiltakshavere: Turid og Reidar Indrelid
  • Arkitekt: Øyvind Poulsson
  • Utfører: Villasnekkeriet v/Lars Grønlund