Byggeskikkutvalgets begrunnelse for tildeling av Asker kommunes byggeskikkpris til administrasjonsbygget var:

"Byggeskikkprisen for 2011 går til administrasjonsbygg for Asker kirkelige fellesråd for ivaretakelse av god byggeskikk ved utforming av nytt bygg tilpasset eksisterende bebyggelse og landskap. Prosjektet er et fint eksempel på tilpasning med et moderne formspråk.

Bygget ligger i et åpent landskap som heller svakt mot sør. Stedet har gode lysforhold, og det er en åpen, visuell forbindelse mellom kirken, Askertun og det nye bygget. Det nye bygget er lavmælt og utformet med respekt for stedet; kirken, bårehuset, Askertun (Asker menighetshus), kulturlandskapet og gravhaugene.

Administrasjonsbygget ligger ved et felles tun og markerer hovedinngangen til nybygget samtidig som det opprettholder østlig inngang til Askertun. Tunet danner også eksisterende basis for estetiske og funksjonelle relasjonen mellom Askertun og nybygget.

Det nye bygget er oppført i tegl som samsvarer med materialbruk og farge på de andre bygningene og Asker kirke. Bygget er godt tilpasset det rolige, monumentale menighetshusets enkle linjer og kubistisk formuttrykk. Likevel er det klart at dette er et nytt og moderne bygg. Detaljene, feltene med ubehandlet treverk og innvendig utforming og fargevalg, knytter det opp mot vår tid. Materialbruken understreker volumoppbyggingen. Utformingen bærer ellers preg av omsorg for detaljer, og for gode overganger mellom ute og inne.

I bygget er det kontorer og møterom. Disse er organisert rundt en gang eller gate, slik at alle rom får gode lysforhold. Fasadene relaterer seg logisk til omkringliggende landskap og åpner og lukker seg for sol og utsikt.

Det er vannbåren varme, energien hentes fra bergvarme, og materialene er varige, noe som gjør dette bygget tar spesielt hensyn til miljø. Bredder og terskler er utformet slik at det er tilgjengelig for alle. Bygget har et nøkternt nivå i forhold til kostnader og utstyr.

I et helhetlig kirkeanlegg som dette er det vesentlig at sekundærvolumene underordner seg hovedvolumene. Det allerede eksisterende Askertun har vært en viktig premissgiver for formgivingen av det nye prosjektet, og den samme nedtonede og «stille» materialbruken og detaljering som preger byggene på kirketomten, preger også det nye administrasjonsbygget. Selv om bygget langt på vei underordner seg omgivelsen, skaper det noe nytt: Rommet mellom bygningene, har blitt et hyggelig uterom med gode dimensjoner som innbyr til besøk og ønsker velkommen til Asker kirkelige fellesråd.

Arkitekten ønsket å utforme et bygg oppdelt i elementer, for å gjøre bygget uformelt, og slik at det ikke skulle konkurrere visuelt med kirken og menighetshuset. Det har de klart. Det nye administrasjonsbygget til Asker kirkelige fellesråd, er så godt tilpasset miljøet rundt kirken, at man skulle tro det hadde ligget der lenge.

Fakta:

  • Bygningen ble ferdig i 2011.
  • Tiltakshavere: Asker kommune v/ Eiendomsforvaltningen
  • Arkitekt: Pride Architecture v/ sivilarkitekt Ingrid Lavik
  • Søker/prosjekterende: SG Arkitektur
  • Utfører: Tronrud Bygg
  • Leietaker og viktig medspiller under prosjektering og bygging er Asker kirkelige fellesråd.