Tilgjengelighetsprisen skal gi honnør til personer, organisasjoner eller virksomheter som har bidratt med tilrettelegging og tiltak for at flest mulig kan ferdes, delta og være inkludert i vårt lokalsamfunn, uavhengig av funksjonsnivå.

Tilgjengelighetsprisen deles vanligvis ut av ordfører i mai hvert år. 

Kandidatene skal ha bidratt til:

 • å bryte ned barrierer for funksjonshemmede, gjennom universell utforming av produkter, bygg eller uteområde
 • at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet
 • å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i aktiviteter og fellesskap
 • at mennesker med nedsatt funksjonsevne har gode medmennesker rundt seg

Alle innbyggere i Asker kommunen kan foreslå kandidater.

 • Forslag kan du sende elektronisk eller per post til Asker kommune, Plan og bygningsavdelingen, Postboks 353, 1372 Asker.

Kontaktpersoner

Jury

Jury for Tilgjengelighetsprisen gjelder for inneværende kommunestyreperiode.

Juryen består av:

 • Ingvild T. Vevatne (V) (leder)
 • Trine Maanum, Kommunalt råd for funksjonshemmede
 • Grete Hjermstad, Kommunalt råd for funksjonshemmede
 • Karl Bønnhoff (H), Bygningsrådet 
 • Anders Joneid (oppnevnt av rådmannen)

Gro Eriksen er sekretær for Tilgjengelighetsprisen.

Statutter

Asker kommunes tilgjengelighetspris tar sikte på å sette positivt fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vårt lokalsamfunn. 

Med funksjonshemming menes:

 • forflytningshemming
 • synshemming
 • hørselshemming
 • utviklingshemming
 • skjulte funksjonshemminger (som for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerte/lungelidelser, dysleksi, astma og allergi)

Hensikten er:

 • å skape engasjement og økt interesse for dette arbeidet
 • å gi honnør til den eller de som har lykkes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker kommune

Aktuelle kandidater skal ha bidratt vesentlig til: 

 • å bryte ned funksjonshemmende barrierer i vår kommune, i tråd med regjeringens strategi og målsetting om universell utforming av produkter, bygg og uteområder. Det vil si at all planlegging i utgangspunktet tar sikte på alle kommunens innbyggere.
 • å legge forholdene til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan komme i og beholde inntektsgivende arbeid
 • å fremme tiltak som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne i positiv aktivitet og sosialt fellesskap, og dermed skape forutsetninger for et mest mulig meningsfylt liv
 • å være tilgjengelig som et godt og spesielt medmenneske

Lag, forening, privatbedrift, offentlig instans, politisk parti og enkeltperson som har oppfylt et eller flere kriterier under punkt 2.

 • Alle innbyggere i Asker kommune kan fremme forslag til kandidat for prisen. 
 • Prisen tildeles en gang i året, på våren, dersom det er en verdig kandidat blant forslagene. Frist for å sende inn forslag til kandidat settes til 1. mars. Prisen kunngjøres i Budstikka og på kommunens hjemmesider. 
 • Prisen tildeles av jury bestående av fem medlemmer; tre medlemmer valgt av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ett medlem valgt av bygningsrådet og ett medlem utpekt av rådmannen. Juryens leder skal være leder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 • Tildeling skjer av ordfører, med Askers kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilstede. Pressen inviteres. 

Prisen består av en plakett og et diplom.

Tidligere vinnere