Vinner av Tilgjengelighetsprisen 2013 ble Ole Jakob Skeie, leder av Nfu, Asker lokallag.

Ole Jakob Skeie, leder av Asker lokallag av NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) kom inn i lokallaget i Asker i 1995, og har siden 1996 vært leder av dette. Det er altså hele 18 år! Han har i disse årene lagt ned et formidabelt arbeid for utviklingshemmedes vilkår og tilgjengelighet på alle områder i samfunnet.

Han har synliggjort utviklingshemmede, både som gruppe og som enkeltindivider, når det gjelder deres behov og rettigheter. Og dette gjelder ikke bare kommunens plikter til omsorg og tjenester, men han har også arbeidet utrettelig for utviklingshemmedes tilgjengelighet på mange arenaer som blant annet knyttet til bolig, fritid, aktiviteter, ferier, sosiale sammenhenger og kulturliv.

Ole Jakob Skeie har på en fin og respektfull måte prøvd å påvirke politikere og administrasjon til å bidra til å vedlikeholde og utvikle et godt tilbud til alle utviklingshemmede i kommunen. Han brenner for likeverd og tilgjengelighet, og ser det viktige i å påpeke både krav og rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Gjennom sine mange grundige innspill til høringer, handlingsplaner og budsjettforslag gjennom disse årene, har han tallmessig og med detaljbeskrivelser synliggjort reelle behov, påpekt viktige verdier som likeverd og tilgjengelighet og vært et fyrtårn i arbeidet. Asker kommune burde med takknemlighet lytte til hans ord.

Sammen med styret i Asker lokallag av NFU har han, som primus motor, arrangert temamøter og foredrag for medlemmer hvor hovedfokus har vært forbedring av levevilkår, livskvalitet og tilgjengelighet.

Juryen har merket seg Paneldebatt mellom topp-politikere i Asker med temaer som ”Utviklingshemmedes livsvilkår i Asker” i 2012-2013, en møterekke under hovedtema ”Veien til egen bolig”, med undertemaer ”Rettigheter til bolig og omsorg”, ”Enkeltvedtak og Individuell plan”, ”Finansieringsmuligheter til egen bolig”, samt ”Vedtak og tjenester i boligene”.
Andre temaer har vært ”Tilgjengelighet i skolen” og ”Tilgjengelighet til ferie”, begge svært viktige temaer for å få et aktivt og meningsfylt sosialt liv.

Det arrangeres årlige høstfester og sommerfester for utviklingshemmede med venner, familie og pårørende. Han sender ut Nyhetsbrev fra NFU til alle medlemmer og sprer informasjon om sommerleirer, lokale og nasjonale idrettsarrangementer, kurs og kulturarrangementer.

Ole Jakob Skeie er en person med sterk innlevelse og utrettelig engasjement gjennom 18 år. Både som leder av Asker lokallag av NFU, og som medmenneske, har han sloss for likeverd og tilgjengelighet, for rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og han har på en overbevisende og sterk måte synliggjort og beskrevet rettigheter og behov på de mange områdene dette omfatter.

Hederlig omtale til Foreldregruppen Borgenfaret

Jeg skal nå lese opp juryens hederlige omtale av en gruppe personer som har stått bak et nybrottsarbeid i Asker kommune:

Foreldregruppen Borgenfaret har i en årrekke arbeidet med å fremskaffe boliger for sine utviklingshemmede barn/ungdommer, og de 10 boligene med fellesrom stod ferdige høsten 2013.

Foreldregruppen tok allerede i 2005 kontakt med kommunen for å undersøke muligheten for, i privat regi, å bygge boliger for sine barn/ungdommer, som den gang var i alderen 16-18 år.
De startet arbeidet i dialog med en rekke fagpersoner i kommunen. Kommunen hadde på sin side ikke erfaring med denne formen for gjennomføring av en byggesak, men så verdien i dette bidraget fra foreldregruppen som ønsket å bygge i egen regi.

Kontakter i kommunen er viktig, og det måtte hele tiden finnes løsninger og en ansvarsfordeling som begge parter kunne godta, men fremdriftsansvaret lå hele tiden i foreldregruppen. Gruppen var også i kontakt med Husbanken for å benytte seg av deres lån- og tilskuddsordninger.

Foreldregruppen har stått på og arbeidet målrettet gjennom snart 10 år. Og nå står huset ferdig med 10 leiligheter, hver på ca. 45 m2, og med arealer for felles bespisning og hygge når det er ønskelig. Det er også avsatt egne lokaler for ansatte. Alt på et plan. Det har virkelig blitt 10 hyggelige hjem.

Foreldregruppen har hatt et enormt arbeid. Ikke bare har de lagt ned en betydelig innsats og gjennomført et prosjekt som har gitt deres barn egne hjem, og samtidig, gjennom dette, bidratt til å redusere kommunens ventelister for boliger - men de har samtidig også vært et forbilde for andre som ønsker å gjennomføre liknende prosjekter.

Vi vet at foreldregruppen har vært åpne og hjelpsomme når de har blitt kontaktet av andre grupper som ønsker å bygge for sine barn, og hele tiden kommet andre imøte med råd og veiledning.
Samarbeidet innen foreldregruppen har også vært unikt. Det er mange utfordringer knyttet til et slikt fellesskap, og mange spørsmål som må avklares underveis. Dette at de er så åpne med å dele sine erfaringer må berømmes, og arbeidet de har gjort fortjener virkelig hederlig omtale.

Øvrige nominerte

Heggedal SFO v/ Heidi Merete Johansen og Prosjektet "Idrettsglede for alle" i Asker.