Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBRE)

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Interkommunalt brannvesen etter lov om interkommunale selskaper.  Leverer tjenester i henhold til brannlovens bestemmelser til Asker kommune og Bærum kommune.

Leverer alarmtjenester innen brann, innbrudd og trygghet til kommunene, private virksomheter og private enkeltpersoner.

Selskapets formål

Selskapets formål er å ivareta de deltakende kommuners plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid, herunder:

  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, fare ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker
  • gjennomføre brannforebyggende tilsyn
  • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
  • utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
  • være innsatsstyrke ved brann
  • være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der dette er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser
  • etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder
  • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Deltakerne samlet kan legge andre oppgaver til selskapet, så langt dette ikke svekker gjennomføringen av oppgaver i andre ledd.

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og brannvesen for kommunens innbyggere.

En robust og godt organisert brann- og redningstjeneste er en samfunnsviktig tjeneste for kommunens innbyggere og næringsliv.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til å sikre god helse, sikre innovasjon og infrastruktur samt samarbeid for å nå målene.