Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Asker og Bærum Brann og Redning IKS (ABBRE)

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Interkommunalt brannvesen etter lov om interkommunale selskaper.  Leverer tjenester i henhold til brannlovens bestemmelser til Asker kommune og Bærum kommune.

Leverer alarmtjenester innen brann, innbrudd og trygghet til kommunene, private virksomheter og private enkeltpersoner.

Selskapets formål

Selskapets formål er å ivareta de deltakende kommuners plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap og brannforebyggende arbeid, herunder:  

  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om fare for brann, fare ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker
  • gjennomføre brannforebyggende tilsyn
  • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
  • utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
  • være innsatsstyrke ved brann
  • være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der dette er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser
  • etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder
  • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Deltakerne samlet kan legge andre oppgaver til selskapet, så langt dette ikke svekker gjennomføringen av oppgaver i andre ledd.

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og brannvesen for kommunens innbyggere.

En robust og godt organisert brann- og redningstjeneste er en samfunnsviktig tjeneste for kommunens innbyggere og næringsliv.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til å sikre god helse, sikre innovasjon og infrastruktur samt samarbeid for å nå målene.