Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Oppsamling, rensing og distribusjon av vann.

Selskapets formål

Å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde, herunder administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden.

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil vannforsyning.

Sikker vannforsyning med god vannkvalitet sikres gjennom stabil og forutsigbar drift av vannforsyningsanlegg for kommunens innbyggere.

Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse, rent vann og gode sanitærforhold samt innovasjon og infrastruktur.