Askerbadet KF

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Drift av svømmeanlegg og treningssenter, samt kafeteria. Utleie til helserelatert virksomhet.

Selskapets formål

Askerbadet KF skal drive helårsbad på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og folkehelseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet.

Badeanlegget "Røykenbadet", som driftes av Askerbadet KF, skal fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet. Gjennom en sunn og solid drift skal badeanlegget sørge for fasiliteter for både organiserte og uorganiserte aktiviteter for et bredt lag av befolkningen.

Askerbadet KF skal også påse at treningssenteret i tilknytning til badeanlegget driftes etter de samme prinsipper og verdier.

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom 100% eierskap og kontroll, å sikre et godt helsetilbud og svømmeopplæring for kommunens innbyggere.