Askerhalvøya Eiendom AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av og formål for virksomheten

Å erverve, foredle, drifte, leie ut og selge fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse. Erverv av fast eiendom kan også skje gjennom direkte eller indirekte erverv av aksjer eller andre selskapsandeler.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting er, gjennom 100% eierskap og kontroll, å sikre utvikling av næringseiendommer.

Askerhalvøya Eiendom AS er morselskap med en rekke datterselskap, hvor hvert datterselskap representerer hvert sitt tomteprosjekt. Konsernet utvikler tomter til boliger og næring. Virksomheten utvikler arealer til bolig og næring hvor det samarbeides med offentlige instanser, næringsliv og private for å sikre utvikling av boliger samt tomter til private og næringsliv i kommunen.

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker fire bærekraftsmål knyttet til innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringene samt samarbeid for å nå målene.

Kommunedirektøren legger til grunn at Askerhalvøya Eiendom AS er et rent kommersielt selskap.