Glitrevannverket IKS

Fakta om selskapet

Selskapets formål og virksomhet

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene i henhold til de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter og kan delta på eiersiden i aksjeselskaper, andre selskapstyper med begrenset deltakeransvar i den grad det er lovlig adgang til det, samt andre interkommunale selskaper, når dette fremmer selskapets formål.

Mål med eierskapet

Asker kommune sin hovedmålsetting er, gjennom eierskap og kontroll, å sikre infrastruktur og stabil vannforsyning.

Sikker vannforsyning med god vannkvalitet sikres gjennom stabil og forutsigbar drift av vannforsyningsanlegg for kommunens innbyggere. Dette har spesielt relevans i forhold til bærekraftsmålene knyttet til god helse, rent vann og gode sanitærforhold samt innovasjon og infrastruktur.