Røyken Eiendom AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Eiendomsforvaltning med hjemmel til offentlige eiendommer for kommunen.

Selskapets formål

Forestå eiendomsforvaltning og utvikling, herunder eie særlige eiendommer som skal benyttes av Røyken kommune eller andre offentlige brukere, samt hva hermed står i forbindelse.

Selskapets formål er ikke-økonomisk idet virksomhetene så langt mulig ikke skal gå med annet overskudd enn det som er nødvendig for å dekke lovbestemte avskrivninger, avdrag på lån og opprettholde en forsvarlig egenkapital.

Selskapets virksomhet skal ikke være forretningsmessig eller på annen måte operere i et marked som kan medføre risiko for tap eller ansvar. Utleie til kommunen ansees ikke å være risikofylt.

Selskapet skal være eier og kontrollert av Røyken kommune på linje med et kommunalt foretak. Det skal ikke utbetales utbytte ved en løpende drift, og selskapet skal ikke kunne benyttes til å skape noe gevinstsiktemål for aksjonær/eier.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting er, gjennom 100% eierskap og kontroll, å sikre hjemmel og eierskap til eiendommer.