Vardar AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten

Selskapets virksomhet er å sørge for sikker og rasjonell energiforsyning, å skaffe til veie tilstrekkelig energi, herunder kjøpe og/eller ta del i kjøp av energikilder og andre eiendommer, bygge og drive kraftproduksjonsanlegg og kjøpe energi.

Å avhende energi, å bygge og drive overføringsanlegg, overføre og utveksle energi, å arbeide aktivt for en god energiøkonomi, å drive annen virksomhet i forbindelse med dette, herunder konsulent- og entreprenørvirksomhet og å delta i eller samarbeide med andre virksomheter med samme eller lignende formål.

Selskapets formål

Selskapets virksomhet er å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter.

Videre å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ energi og produksjon av elektrisk energi.

Mål med eierskapet

Vardar AS er morselskap i konsern for en rekke selskaper som Glitre Energi AS, Vardar Vannkraft AS, Vardar Boreas AS og Vardar Fjernvarme AS.

Konsernet distribuerer og selger fornybar energi innen segmentene vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Virksomheten driver samfunnskritiske installasjoner og samarbeider med offentlige instanser, næringsliv og private for å sikre et stabilt strømnett og sikre leveranser av energi. Selskapet definerer selv at deres kjernevirksomhet er produksjon av fornybar energi.

Dette har spesielt relevans i forhold til FN’s bærekraftsmål hvor selskapet dekker 3 bærekraftsmål knyttet til ren energi til alle, stoppe klimaendringene samt samarbeid for å nå målene.

Kommunedirektøren legger til grunn at Vardar AS er et rent kommersielt selskap.