Vestfjorden vann og avløp AS

Fakta om selskapet

Beskrivelse av virksomheten og formål

Utbygging og drift av et vann- og avløpssystem tilknyttet offentlig vann og avløpsnett for følgende øyer med tilliggende holmer i indre Oslofjord: Brønnøya, Hareholmen, Høyerholmen, Oustøen, Gaasøen og Grimsøya.

Mål med eierskapet

Eiers hovedmålsetting er, gjennom 1,63% eierskap og uten kontrollerende innflytelse, ikke fastsatt.