Budsjettprosessen

I desember hvert år vedtar kommunestyret budsjett og handlingsprogram for de kommende årene. Det skjer etter en lang prosess med mange involverte.

Årlig prosess

  • Kommunedirektøren utarbeider hvert år forslag til budsjett og handlingsprogram og legger det fram for formannskapet i midten av september.
  • Formannskapet legger deretter Kommunedirektørens forslag ut på høring. 
  • I denne første høringsrunden blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske utvalg, interesseorganisasjoner og andre, og alle inviteres til å komme med innspill.
  • De politiske partiene kommer så med sine endringsforslag. Det blir også gitt føringer for kommunens mål og rammer gjennom statsbudsjettet.
  • I november blir Kommunedirektørens forslag med tilleggsinnstilling og endringsforslag behandlet av formannskapet. Så blir det ny høringsrunde der alle kan komme med sine synspunkter.
  • Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Asker kommunes mål og rammer for de neste fire årene.

Les mer om handlingsprogram og budsjett her.