Informasjon om koronaviruset og vaksinering. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ny kommuneplan 2020 - 2032

Kort fortalt

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og Arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Asker kommune er i gang med å utarbeide en samlet kommuneplan for den nye kommunen. Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder kommuneplanen fra de tre tidligere kommunen Asker, Røyken og Hurum. De finner du her

Her kan du lese mer om arbeidet med ny kommuneplan:

Bærekraftsmål som grunnlag for satsingsområder

FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. For første gang har vi fått et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutviklingen på kommunenivå i Norge. Gjennom politiske prosesser har Asker valgt å løfte fram seks prioriterte bærekraftsmål for videreutviklingen av Asker-samfunnet.

De prioriterte bærekraftsmålene har igjen gitt åtte satsingsområder:

 • samarbeid for å nå målene
 • bærekraftige byer og samfunn
 • Handling mot klimaendringene
 • god helse
 • god utdanning
 • innovasjon, digitalisering og næringsutvikling
 • medarbeidere
 • kommuneøkonomi

Areal og transport

Samfunnsdelen inneholder også en langsiktig areal- og transportdel samt en langsiktig økonomidel, begge med en tidshorisont fram til 2040, dette for å sikre en trygg, robust og bærekraftig utvikling av Asker-samfunnet og den kommunale virksomheten. Med en strammere samfunnsøkonomi må kommunen prioritere sine oppgaver. God styring av samfunn og økonomi, kan sikre gode tjenester og lokalsamfunn i hele kommunen, også inn i framtiden.

Innbyggerinvolvering og samarbeid

Vi legger vesentlig vekt på innbyggerinvolvering, samarbeid med organisasjoner og næringsliv. Vi skal etablere nærdemokratiske ordninger og innbyggertorg i syv av lokalsentrene i kommunen. Alle deler av Asker-samfunnet skal med i videreutviklingen av kommunen.

Klimavennlig by- og stedsutvikling

Kommuneplanen tilrettelegger for attraktive lokalsamfunn med fellesarenaer og møteplasser for alle deler av befolkningen. Den legger opp til en mer konsentrert utbygging rundt tettstedene, samtidig som vern av landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer vektlegges. En klimavennlig by- og stedsutvikling er en forutsetning for å nå Askers klimamål.

Gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling vil Asker videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv kommune i denne kommuneplanperioden.

Når skjer hva?

Her ser du planen for arbeidet med kommuneplanen. (Tidspunkter for gjennomføring kan måtte justeres noe underveis).

 1. Fullført:

  Januar 2019

  Igangsetting av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble varsles, og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn.

 2. Fullført:

  Vinter 2019

  Offentlig ettersyn av planprogrammet. Dialogmøter med frivillighet, næringsliv og politiske faggrupper, workshops med innbyggerpanelet m.m.

 3. Fullført:

  Juni 2019

  Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner

 4. Fullført:

  September 2019

  Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble godkjent av fellesnemda.

 5. Fullført:

  November 2019

  Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet.

 6. Fullført:

  Januar 2020

  Offentlig ettersyn av samfunnsdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt.

 7. Fullført:

  Mai 2020

  Igangsetting av arbeidet med kommuneplanens arealdel varsles, og forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

 8. Fullført:

  Juni 2020

  Kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret.

 9. Ikke fullført:

  Påske 2021

  Forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032 vedtas lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet.

 10. Ikke fullført:

  Høst 2021

  Offentlig ettersyn av arealdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt.

 11. Ikke fullført:

  Senhøst 2021

  Kommuneplanens arealdel vedtas av kommunestyret.