Ny kommuneplan for Asker kommune 2023 - 2035

Kort fortalt

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og Arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Ny kommuneplan 2023 - 2035

Her kan du lese om den nye kommuneplanen:

Samfunnsdelen

Arealdelen

Tidligere kommuneplaner

Her kan du lese kommuneplanene fra de tre tidligere kommunene Asker, Røyken og Hurum:

Tidligere kommuneplaner

Lær mer om hva en kommuneplan er

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en langsiktig plan og et handlingsprogram som styrer kommunens utvikling og bruk av arealer. Kommuneplanen definerer overordnede mål for hva kommunen skal jobbe mot. Alle kommuner skal ifølge loven ha en kommuneplan. I Asker kommune finnes det i dag ikke noen kommuneplan, men tre kommuneplaner som ble vedtatt i de tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker.

De tre gjeldende kommuneplanene finner du her.

En kommuneplan består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel.

Hva er kommuneplanens samfunnsdel?

Samfunnsdelen ble vedtatt juni 2020. Kommuneplanens samfunnsdel har et perspektiv frem til 2032 og viser hvordan Asker kommune skal utvikle tjenestene for innbyggerne, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, som for eksempel klimaendringer og økonomisk utvikling. Den fastsetter mål og strategier for kommunen og er grunnlag for de ulike sektorenes planer og virksomhet.


• Les kommuneplanens samfunnsdel her.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en plan som styrer utviklingen av arealbruk i kommunen. Arealdelen består av et kart med bestemmelser og retningslinjer for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Bærekraftsmål som grunnlag for satsingsområder

FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. For første gang har vi fått et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutviklingen på kommunenivå i Norge. Gjennom politiske prosesser har Asker valgt å løfte fram seks prioriterte bærekraftsmål for videreutviklingen av Asker-samfunnet.

De prioriterte bærekraftsmålene har igjen gitt åtte satsingsområder:

 • samarbeid for å nå målene
 • bærekraftige byer og samfunn
 • Handling mot klimaendringene
 • god helse
 • god utdanning
 • innovasjon, digitalisering og næringsutvikling
 • medarbeidere
 • kommuneøkonomi

Areal og transport

Samfunnsdelen inneholder også en langsiktig areal- og transportdel samt en langsiktig økonomidel. Begge har en tidshorisont fram til 2040 for å sikre en trygg, robust og bærekraftig utvikling av Asker-samfunnet og den kommunale virksomheten.

Med en strammere samfunnsøkonomi må kommunen prioritere sine oppgaver. God styring av samfunn og økonomi kan sikre gode tjenester og lokalsamfunn i hele kommunen, også inn i framtiden.

Innbyggerinvolvering og samarbeid

Vi legger vesentlig vekt på innbyggerinvolvering, samarbeid med organisasjoner og næringsliv. Vi skal etablere nærdemokratiske ordninger og innbyggertorg i syv av lokalsentrene i kommunen. Alle deler av Asker-samfunnet skal med i videreutviklingen av kommunen.

Klimavennlig by- og stedsutvikling

Kommuneplanen tilrettelegger for attraktive lokalsamfunn med fellesarenaer og møteplasser for alle deler av befolkningen. Den legger opp til en mer konsentrert utbygging rundt tettstedene, samtidig som vern av landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer vektlegges. En klimavennlig by- og stedsutvikling er en forutsetning for å nå Askers klimamål.

Gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling vil Asker videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv kommune i denne kommuneplanperioden.

Når skjer hva?

Her ser du planen for arbeidet med kommuneplanen. (Tidspunkter for gjennomføring kan måtte justeres noe underveis).

 1. Fullført:

  Januar 2019

  Igangsetting av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble varsles, og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn.

 2. Fullført:

  Vinter 2019

  Offentlig ettersyn av planprogrammet. Dialogmøter med frivillighet, næringsliv og politiske faggrupper, workshops med innbyggerpanelet m.m.

 3. Fullført:

  Juni 2019

  Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner

 4. Fullført:

  September 2019

  Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble godkjent av fellesnemda.

 5. Fullført:

  November 2019

  Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet.

 6. Fullført:

  Januar 2020

  Offentlig ettersyn av samfunnsdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt.

 7. Fullført:

  Mai 2020

  Igangsetting av arbeidet med kommuneplanens arealdel varsles, og forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

 8. Fullført:

  Juni 2020

  Kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret.

 9. Fullført:

  Oktober 2021

  Forslag til kommuneplanens arealdel 2022-2034 ble behandlet av Formannskapet. De valgte å sende den tilbake til administrasjonen for vurdering av enkelte områder og bestemmelser. Administrasjonen arbeider nå videre med dette, før den kan behandles på nytt politisk.

 10. Fullført:

  Vinter/vår 2022

  Offentlig ettersyn av arealdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særskilt. Under offentlig ettersyn kan alle komme med sine innspill til forslaget. Alle innspill blir behandlet og vurdert før planen skal vedtas.

 11. Fullført:

  Høst/vinter 2022

  Kommuneplanens arealdel vedtas av kommunestyret. Se nettsiden om kommuneplanens arealdel for mer info om de ulike stegene planen har gått gjennom før den vedtas av kommunestyret.

 12. Fullført:

  Mars 2023

  Ny 1. gangs behandling

 13. Fullført:

  April - mai 2023

  Planforslaget skal på høring og du kan gi innspill til planforslaget

 14. Fullført:

  Juni 2023

  2. gangs behandling av kommuneplan og endelig vedtak