Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal til 2. gangs behandling 6. juni og endelig vedtak 13. juni 2023. På denne siden kan du se dokumentene som skal til behandling, følge prosessen og holde deg oppdatert.

Kort fortalt

Asker lager ny kommuneplan. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen sier noe om hvordan arealene i kommunens skal brukes. Ny kommuneplans arealdel skal vedtas sommeren 2023.

Inntil ny arealdel er vedtatt, gjelder kommuneplanen fra de tre tidligere kommunene Asker, Røyken og Hurum.

Hva er status på planen?

Kommuneplanens arealdel skal til 2. gangs behandling i formannskapet 6. juni og endelig vedtak i kommunestyret 13. juni. Du kan lese om saken og se alle dokumentene her: 

Tidligere behandlinger og høringsuttalelser

Ønsker du å se de tidligere behandlingene og lese dokumentene kan du gjøre det her:

Ny 1. gangs behandling 14.03.2023

Kommuneplanens arealdel var til ny 1. gangs behandling 14. mars 2023 i formannskapet. Du kan lese om behandlingen og se alle dokumentene her: 

1. gangs behandling, februar 2022

Februar 2022: Ny 1. gangs behandling 

Les saksdokumentene og se behandlingen

Ønsker du å lese tidligere høringsuttalelser? 

Hvis du ønsker å lese tidligere høringsuttalelser som har kommet inn til kommuneplanen kan du gjøre det i vår innsynsløsning her: 

Digital innsynsløsning

Velg «Avansert søk», fyll inn 22 i «saksår» og 280 i «saksnummer». 

Oversikt over dokumentene til 1. gangs behandlingen i februar 2022

Hoveddokumenter til kommuneplanens arealdel 

Forslag til ny arealdel består av en rekke dokumenter. Hoveddokumentene er planforslaget som skal vedtas. I tillegg følger flere kart og dokumenter som en støtte til hoveddokumentene, disse skal ligge som vedlegg til planforslaget. 

Arealdelen består av følgende hoveddokumenter som vil bli juridisk bindende:

Tillegg til bestemmelsene:

Kart til kommuneplanens arealdel 

Det følger en rekke kart med en arealplan. Noen av disse følger hoveddokumentene til planen og er juridisk bindende. Andre kart viser ulike hensyn som er tatt i planleggingen, og fungerer som støttekart.

Tillegg til plankartet: 

Temakart

Temakartene vedtas som en del av arealdelen og er juridisk bindende:

Kart som viser ulike hensyn vi tar i planarbeidet

I Asker-kart finner du nye kart som hører til arealdelen. Disse gir oversikt over ulike hensyn som er tatt i planleggingen, og som legger føringer for arealutviklingen:

 • Aktsomhetskart (skred, ras, flom, grunnforhold)
 • Naturtyper (biologisk mangfold)
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Støy
 • Matjord, (fulldyrket mark, AR5)

På Asker-kart kan du finne de ulike kartene.

Kart som viser endringer som er gjort i planarbeidet

Alle endringer over to dekar er vist i endringskartet. I samme kart er også fulldyrket mark vist med okergul farge.

Her finner du kartet med endringene.

Lurer du på hvordan du finner fram i kartene? 

Les denne beskrivelsen for å finne fram i kartene.

Andre dokumenter og utredninger

Til kommuneplanens arealdel følger ulike dokumenter og utredninger som er en støtte til hoveddokumentene beskrevet over. Disse er utarbeidet som en del av prosessen med ny arealdel, og vil ikke ligge ved planen når den er endelig vedtatt:

Andre behandlinger

Innspill til varsel om oppstart

Etter varsel om oppstart mottok kommunen over 300 innspill innen fristen 15. september 2020. Disse er vurdert opp mot hensyn til senterstruktur, strandsonen, vern og eventuell fare. Alle innspill er oppsummert og kommentert.

Les mer om innspillene vi har fått inn

De fleste innspillene er arealinnspill, men det er også en rekke generelle innspill fra offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsaktører og privatpersoner. Arealinnspillene er sortert på lokalområde, og inneholder ett dokument med alle innspillene i sin originale form, og ett dokument som inneholder kommunedirektørens kommentarer til hvert enkelt innspill. Forslag til ny gravlund på Åstad gård er behandlet for seg. 

Alle arealinnspill og inndeling av lokalområder finnes også i et eget kart.

 

Hva er en kommuneplan?

Lurer du på hva en kommuneplan er og hvorfor den er så viktig? Du kan lese mer om hva en kommuneplan er og om samfunnsdelen her.

Når skjer hva?

 1. Fullført:

  12. mai 2020

  Formannskapet behandlet arealdelens planprogram og legger det ut på offentlig ettersyn

  Her kan du se behandling i formannskapet
 2. Fullført:

  Mai 2020

  Kommuneplanens arealdel varsles oppstart i aviser og på nett

 3. Fullført:

  15. september 2020

  Frist for å komme med innspill til arealdelen

 4. Fullført:

  Høst 2020

  Planprogrammet skal til 2. gangs behandling i formannskapet

 5. Fullført:

  17. november 2020

  Planprogrammet vedtas av kommunestyret

 6. Fullført:

  Juni 2021

  Kommunedirektørens forslag til ny arealdel gjøres tilgjengelig for politikerne og innbyggerne i Asker.

  Her kan du se hele presentasjonen av forslaget i formannskapet.
 7. Fullført:

  September 2021

  1. gangs behandlingen av arealdelen ble vedtatt utsatt i formannskapet.

 8. Fullført:

  Oktober 2021

  Arealdelen ble behandlet i formannskapet. De vedtok at planen skal sendes tilbake til administrasjonen med ønske om at visse arealer og temaer vurderes før formannskapet legger den ut på høring.

 9. Fullført:

  8. februar 2022

  Arealdelen skal til 1. gangs behandling i formannskapet. Før den blir endelig vedtatt har innspillene som kom inn ved offentlig ettersyn blitt behandlet og vurdert.

 10. Fullført:

  Mars - Mai 2022

  Planforslaget skal på høring og du kan gi innspill til planforslaget

 11. Fullført:

  30. mars 2022

  Folkemøte i Røyken

 12. Fullført:

  7. april 2022

  Folkemøte Tofte

 13. Fullført:

  19. april 2022

  Idedugnad på Klokkarstua

 14. Fullført:

  3. Mai 2022

  Folkemøte i Asker kulturhus

 15. Fullført:

  Desember 2022

  Sak i formannskapet om status på forhandlinger med innsigelser.

 16. Fullført:

  14. mars 2023

  Ny 1. gangs behandling

 17. Ikke fullført:

  Juni 2023

  2. gangs behandling av kommuneplan i formannskapet

 18. Ikke fullført:

  Juni 2023

  Endelig behandling og vedtak i kommunestyret